12 za godzinę od nowego roku. To historyczny sukces Rady Dialogu Społecznego

2016-05-17

A- A A+
coins-635873_960_720

Planowany ter­min wej­ścia w życie stawki godzi­no­wej 12 zło­tych to 1 stycz­nia 2017 r. — podała mini­ster rodziny pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu pracy przy­po­mniała, że stawka godzi­nowa miała wejść w życie na koniec pierw­szego kwar­tału, potem prze­su­nięto ten ter­min na wrze­sień br. teraz przyj­muje się ter­min 1 stycz­nia roku przy­szłego. Jest to zwią­zane z histo­rycz­nym, cen­nym kom­pro­mi­sem, jaki w tej kwe­stii udało się uzy­skać w Radzie Dialogu Społecznego.

Partnerzy spo­łeczni: związki zawo­dowe i pra­co­dawcy uzgod­nili wów­czas, że stawka godzi­nowa przy umo­wach zle­ce­nia oraz świad­cze­niu usług wej­dzie w życie od nowego roku. Będzie to 12 zło­tych za godzinę powięk­szone o pro­cent zwią­zany z walo­ry­za­cją mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia na rok 2017. To zaś będzie jesz­cze nego­cjo­wane w ramach Rady Dialogu Społecznego w maju. Jednocześnie part­ne­rzy spo­łeczni zgo­dzili się, że do pod­stawy mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia nie będzie wli­czane wyna­gro­dze­nia za pracę w porze noc­nej, o może sta­no­wić nawet 30 proc. płacy pracownika.

To poro­zu­mie­nie jest nie­wąt­pli­wie szcze­gól­nym suk­ce­sem Rady Dialogu Społecznego, a wypra­co­wane zostało w zespole pro­ble­mo­wym RDS ds. budżetu, wyna­gro­dzeń i świad­czeń socjal­nych kie­ro­wa­nym przez członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryka Nakoniecznego.

Anna Grabowska

 Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/