Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Silesia Walcząca w GDDKiA

2013-06-24

Dariusz Dudek, Przewodniczący komi­tetu spo­łecz­nego Silesia Walcząca spo­tkał się 20 czerwca br. z Dyrektor GDDKiA Oddział w Katowicach Ewą Tomala-Borucką. Spotkanie doty­czyło pla­no­wa­nej drogi eks­pre­so­wej S1 i kon­tro­wer­syj­nego wariantu A.

Na spo­tka­niu prze­wod­ni­czący Dariusz Dudek prze­ka­zał na ręce dyrek­tor Boruckiej pismo wyra­ża­jące po raz kolejny sta­now­czy sprze­ciw wobec pla­nów budowy drogi przez tereny wydo­byw­cze PG SILESA oraz wykaz wszyst­kich pod­ję­tych dotąd uchwał, w któ­rych swój sprze­ciw wyra­ziły rów­nież regio­nalne jed­nostki samo­rzą­dowe, powia­towe, gminne oraz związki zawo­dowe. Pismo zostało skie­ro­wane rów­nież do wglądu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Dyrektora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki Maciej Kaliski. Czytaj całość ›

Silesia Walcząca do Piechocińskiego i Nowaka

2013-06-12

Solidarność przy PG SIlesia

Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA Sp z o.o., oraz miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic „Silesia Walcząca” nie pod­daje się! Po raz kolejny z wielką deter­mi­na­cją gór­nicy, związ­kowcy i miesz­kańcy wspól­nie wal­czą o swoją kopal­nię. Po roz­mo­wach z lokal­nymi wła­dzami ofi­cjalny pro­test w spra­wie budowy drogi S1 przez teren Czechowic-Dziedzic wysto­so­wany został do wybra­nych mini­sterstw. W dru­giej poło­wie czerwca Silesia Walcząca przed­stawi swoje sta­no­wi­sko na spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lami GDDKiA. Czytaj całość ›

Podbeskidzie zdecydowanie za strajkiem i manifestacją! Znamy wyniki referendum

2013-06-11

Związkowcy z bli­sko stu komi­sji zakła­do­wych „Solidarności” z regionu Podbeskidzie zde­cy­do­wa­nie poparli w refe­ren­dach kon­cep­cję strajku gene­ral­nego w całej Polsce, a także plan zor­ga­ni­zo­wa­nia wiel­kiej mani­fe­sta­cji w Warszawie.

Od dłuż­szego czasu NSZZ „Solidarność” zde­cy­do­wa­nie pro­te­stuje prze­ciwko nowe­li­za­cji Kodeksu pracy i wpro­wa­dze­niu rocz­nego okresu roz­li­cze­nio­wego. Nowe prze­pisy pozwolą pra­co­daw­com na wyko­rzy­sty­wa­nie pra­cow­ni­ków bez umiaru, na doda­tek bez pła­ce­nia za nadgodziny.8 maja Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przy­jęła osta­teczną wer­sję pytań do refe­ren­dum wewnątrz­związ­ko­wego na temat form akcji pro­te­sta­cyj­nych wobec braku reak­cji rządu na związ­kowe postu­laty. Czytaj całość ›