Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

Zebranie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

2012-06-05

W dniu 12 czerwca 2012r odbę­dzie się wyjaz­dowe zebra­nie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, które gościć będzie w Komisji Zakładowej przy PG SILESIA. W pro­gra­mie mię­dzy innymi zjazd na dół do śc. 160 oraz spo­tka­nie z Prezydium Związku oraz Dyrekcją Przedsiębiorstwa.

Udany Dzień Dziecka

2012-06-04

W dniu 02.06.2012r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zor­ga­ni­zo­wała imprezę z oka­zji Dnia Dziecka.

Punktualnie o ósmej wyru­szy­li­śmy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Pierwszą atrak­cją tego dnia było zwie­dza­nie zamku w Ogrodzieńcu. Przewodnik bar­dzo cie­ka­wie opo­wia­dał o histo­rii zamku, jego miesz­kań­cach, oraz o duchach które stra­szą w nim nocą. Po wizy­cie na zamku uda­li­śmy się do ośrodka „Orlik” w Kiełkowicach. Tam na nasze pocie­chy cze­kało wiele atrak­cji. Były mecze w piłkę nożną, siat­kówkę, kometkę. Dla młod­szych dzieci była zabawa w pia­skow­nicy i zjeż­dżal­nia. Największa popu­lar­no­ścią zarówno wśród star­szych jak i młod­szych dzieci cie­szyła się zabawa na tram­po­li­nie. O godz. 13:00 podano obiad, a po nim raczono dzieci cia­stem, owo­cami i napo­jami, nieco póź­niej zje­dli­śmy pyszne lody. Cały czas trwały gry i zabawy na świe­żym powie­trzu. Po obie­dzie na ośrodku poja­wiły się klauny który wymy­ślały coraz to nowe gry i zabawy, wcią­ga­jąc w nie wszyst­kie dzieci oraz rodzi­ców. Zabawa była naprawdę przed­nia. Ok. 16:00 do Kiełkowic przy­był cza­ro­dziej, który ku ucie­sze dzieci pre­zen­to­wał swoje magiczne sztuczki.

Imprezę zakoń­czy­li­śmy pie­cze­niem kieł­ba­sek i wspól­nym bie­sia­do­wa­niem. Za udział w impre­zie każde dziecko otrzy­mało nagrodę ufun­do­waną przez NSZZ „Solidarność”. Wiele z dzieci uma­wiało się już na
spo­tka­nie w przy­szłym roku.

Zdjęcia można obej­rzeć w gale­rii » Dzień Dziecka