Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Komentarz Piotra Dudy po wystąpieniu pani premier

2015-03-31

Co mia­łam powie­dzieć, prze­czy­ta­łam – tak w skró­cie można okre­ślić 10-minutowe, płacz­liwe i nie­prze­ko­nu­jące wystą­pie­nie pre­mier Ewy Kopacz po pół­ro­czu swo­ich rzą­dów. Pani pre­mier ani sło­wem nie odnio­sła się do naj­waż­niej­szych pro­ble­mów jakimi żyją Polacy, w tym dra­ma­tycz­nego stanu służby zdro­wia, szkol­nic­twa, śmie­cio­wego rynku pracy. Mówiąc o swo­jej rze­komo słu­żeb­nej roli wobec spo­łe­czeń­stwa – podob­nie jak w expose – nie wspo­mniała o dia­logu spo­łecz­nym. Ten dia­log podej­mo­wała wyłącz­nie w obli­czu protestów.

To co uwa­żam za naj­więk­szą porażkę tego rządu to fakt, że pomimo licz­nych dekla­ra­cji o woli roz­strzy­ga­nia trud­nych spraw przy nego­cja­cyj­nym stole, pani pre­mier od pół roku nie raczyła się spo­tkać z repre­zen­ta­tyw­nymi orga­ni­za­cjami związ­ko­wymi aby roz­ma­wiać o postu­la­tach i pro­ble­mach w poszcze­gól­nych bran­żach naszej gospodarki.

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Materiał pocho­dzi ze strony: www.solidarnosc.org.pl