Miesięczne archiwum: Lipiec 2012

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

2012-07-19

Nowy ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA!

 

Po pół­to­rej roku nego­cja­cji w czwar­tek 19 lipca 2012 roku o godz. 12.00 został pod­pi­sany Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA

Dzień wcze­śniej Układ ten został para­fo­wany  przez poszcze­gólne zespoły nego­cja­cyjne. Z ramie­nia Zarządu PG SILESIA ZUZP pod­pi­sał Jiři Pastika  Prezes Zarządu, oraz Konrad Łabu­dek czło­nek Zarządu. Stronę spo­łeczną repre­zen­to­wali Dariusz
Dudek i Grzegorz Babij z ramie­nia KZ NSZZ „Solidarność”, oraz pozo­stali przed­sta­wi­ciele związ­ków zawo­do­wych dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA. Nowy ZUZP w oce­nie stron jest zupeł­nie nowym doku­men­tem, który został stwo­rzony przez nego­cju­jące strony od samych pod­staw. Nie był on wzo­ro­wany na żad­nym innym Układzie funk­cjo­nu­ją­cym w branży gór­ni­czej. Dzięki temu powstał Układ, który jest na miarę XXI wieku, który jed­no­cze­śnie zacho­wuje i sza­nuje prze­szłość, teraź­niej­szość oraz nie­da­leką przy­szłość. To Układ nowo­cze­sny na miarę moż­li­wo­ści PG SILESIA oraz zaspo­ka­ja­jący ocze­ki­wa­nia strony spo­łecz­nej. Wierzymy że zapisy w nim zawarte dadzą pra­cow­ni­kom spółki poczu­cie posza­no­wa­nia ich god­no­ści, pokażą moż­li­wość jasnej i czy­tel­nej drogi awansu zawo­do­wego, a co za tym idzie godzi­wej płacy przy zacho­wa­niu tra­dy­cji gór­ni­czej z jed­no­cze­snym z dużym naci­skiem na poprawę bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy.

Układ tego samego dnia został zawie­ziony do Państwowej Inspekcji Pracy, która zaj­mie się jego reje­stra­cją. Przewidywane wej­ście nowego ZUZP wstęp­nie został usta­lony na 1 wrze­śnia 2012roku. Tym samym wygasa „stary” ZUZP oraz Umowa Społeczna z grud­nia 2010roku (oprócz zapi­sów dot gwa­ran­cji zatrudnienia).

Dziękuje wszyst­kim któ­rzy poma­gali nam na eta­pie nego­cja­cji ZUZP. Szczególnie pra­gnę podzię­ko­wac Wioletcie Gawron z biura praw­nego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnośc”, mec Krajewskiej oraz moim kolegą z zespołu nego­cja­cyj­nego: Kazimierzowi Grajcarkowi, Grzegorzowi Babij, Zdzisławowi Pyka oraz Dariuszowi Gąsior. Dziękuje wszyst­kim kole­gom i kole­żan­kom z naszego związku za cier­pli­wośc i wyro­zu­mia­łośc oraz za zaufa­nie, któ­rym zosta­li­śmy obdarzeni.

 

[nggal­lery id=12]

Resztę zdjęć można obej­rzeć w  gale­rii.

 

 
Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem Szczęść Boże
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek

 

Emerytury: Zobacz jak głosowali posłowie!

Uruchomiony z ini­cja­tywy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ser­wis inter­ne­towy poświę­cony walce z rzą­do­wym pomy­słem pod­nie­sie­nia wieku eme­ry­tal­nego wzbo­ga­cił się o dodat­kowy dział — infor­muje gór­ni­cza Solidarność.

Teraz każdy może bły­ska­wicz­nie spraw­dzić, jak gło­so­wali posło­wie — zarówno w spra­wie refe­ren­dum eme­ry­tal­nego, jak i samej „reformy” pod­wyż­sza­ją­cej wiek eme­ry­talny do 67. roku życia, a ostat­nio: przy­ję­tej dwa tygo­dnie temu kon­tro­wer­syj­nej ustawy utrud­nia­ją­cej orga­ni­za­cję mani­fe­sta­cji — czy­tamy w związ­ko­wym komunikacie.

Powstanie ser­wisu gdzie publi­ko­wane będą imienne wyniki sej­mo­wych gło­so­wań w naj­waż­niej­szych spra­wach spo­łecz­nych, zapo­wie­dział kilka mie­sięcy temu prze­wod­ni­czący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda.

- Żaden poseł dzia­ła­jący na szkodę pra­cow­ni­ków nie będzie ano­ni­mowy. Będziemy pięt­no­wać ich dzia­ła­nia w spra­wach spo­łecz­nych, aby wyborcy wie­dzieli jak się zacho­wać przy kolej­nych wybo­rach — zazna­czał wów­czas lider Związku.

Najświeższa infor­ma­cja doty­czy decy­zji posłów w spra­wie nowe­li­za­cji ustawy o zgro­ma­dze­niach publicz­nych, która - zda­niem związ­kow­ców z „S” — „poważ­nie ogra­ni­cza jedno z pod­sta­wo­wych praw oby­wa­tel­skich w demo­kra­tycz­nym pań­stwie, jakim jest moż­li­wość swo­bod­nego mani­fe­sto­wa­nia swo­ich poglądów”.

- Przyjęte dwa tygo­dnie temu roz­wią­za­nia dają samo­rzą­dom prawo do wyda­nia nakazu prze­nie­sie­nia demon­stra­cji w inne miej­sce lub jej orga­ni­za­cji w innym cza­sie, jeżeli wcze­śniej ktoś zgło­sił zgro­ma­dze­nie w tym samym miej­scu lub o tej samej porze. Każda mani­fe­sta­cja będzie musiała mieć swo­jego prze­wod­ni­czą­cego, na któ­rego spad­nie odpo­wie­dzial­ność finan­sowa za ewen­tu­alne szkody powstałe z winy demon­stran­tów — wyja­śnia Solidarność w komunikacie.

Nowelizacji ustawy od początku prze­ciwna jest cała opo­zy­cja par­la­men­tarna — Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Solidarna Polska.

Specjalne sta­no­wi­sko w tej spra­wie wydał NSZZ Solidarność.

- Wprowadzone zmiany nadają urzęd­ni­kom upraw­nie­nia do decy­do­wa­nia o pod­sta­wo­wych swo­bo­dach oby­wa­teli. Przepisy te zostały zmie­nione w taki spo­sób, aby prak­tycz­nie unie­moż­li­wić zor­ga­ni­zo­wa­nie legal­nej mani­fe­sta­cji — czy­tamy w doku­men­cie przy­ję­tym przez Komisję Krajową.

Zobacz jak gło­so­wali posło­wie: http://www.stop67.pl/index.php/poslowie

Materiał pocho­dzi ze strony KK NSZZ „Solidarność”

Turniej Piłki Nożnej

2012-07-10

ZAPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJESIEDZIBIE ZWIĄZKU DO DNIA 3.08.2012
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG Silesia infor­muje, że w dniu 12.08.2012 orga­ni­zuje między-oddziałowy Turniej Piłki Nożnej o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

ZAPRASZAMY!!!

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • DRUŻYNA MIN 7 OS
  • CZŁONKOSTWO W NSZZSOLIDARNOSC
  • DOBRY HUMOR
  • CHĘĆ SPORTOWEJ RYWALIZACJI

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
NSZZ SOLIDARNOŚĆ