Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Związkowcy z JSW zwolnieni dyscyplinarnie! Powód: wspieranie strajku w Kompani

2015-01-26

Związkowcy z JSW zwol­nieni: Dziesięciu sze­fów związ­ków zawo­do­wych kop. Budryk (JSW) dostało wypo­wie­dze­nia dys­cy­pli­narne. Powód: wspie­ra­nie pro­te­stu w Kompanii. Czytaj całość ›

Podbeskidzie solidarne z górnikami

2015-01-12

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z wiel­kim nie­po­ko­jem i dez­apro­batą przy­jął decy­zję rządu RP o restruk­tu­ry­za­cji gór­nic­twa węgla kamien­nego, pole­ga­ją­cej na likwi­da­cji czte­rech kopalń nale­żą­cych do Kompanii Węglowej SA oraz włą­cze­nia pozo­sta­łych do nowej spółki, powo­ła­nej przez Węglokoks. Czytaj całość ›

Oburzeni związkowcy przerwali rozmowy

Rozmowy gór­ni­czych związ­kow­ców z rzą­dem Ewy Kopacz osta­tecz­nie zerwane. W ponie­dzia­łek (12 stycz­nia) zgod­nie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami, w całym regio­nie śląsko-dąbrowskim roz­pocz­nie się zapla­no­wana wcze­śniej akcja protestacyjno-strajkowa. Wzburzeni związ­kowcy opu­ścili salę obrad. Twierdzą, że byli obrzu­cani inwek­ty­wami przez repre­zen­tan­tów strony rzą­do­wej. Czytaj całość ›

Ujawniamy zarys programu naprawczego KW

2015-01-06

Program naprawy gór­nic­twa będzie przede wszyst­kim pro­gra­mem restruk­tu­ry­za­cji Kompanii Węglowej — wynika z infor­ma­cji, do któ­rych dotarł por­tal gór­ni­czy nettg.pl. Nasze docie­ka­nia potwier­dziły kilka ten­den­cji wska­za­nych w ponie­dział­ko­wej publi­ka­cji Dziennika Gazety Prawnej, kilka poda­nych przez gazetę infor­ma­cji wymaga jed­nak spro­sto­wa­nia. Czytaj całość ›