Więcej informacji

A- A A+

KWKKomisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA jest naj­więk­szym związ­kiem zawo­do­wym sku­pia­ją­cym więk­szość pra­cow­ni­ków PG SILESIA. Dzięki doświad­cze­niu które zdo­by­li­śmy w walce o prze­trwa­nie tej kopalni potra­fimy SKUTECZNIE bro­nić inte­re­sów swo­ich człon­ków. System szko­leń jaki pro­po­nuje i orga­ni­zuje nasz zwią­zek pozwala nam na mery­to­ryczne i wyrów­nane roz­mowy nego­cja­cyjne z naszym nowym pra­co­dawcą. Dzięki przy­na­leż­no­ści do struk­tur bran­żo­wych i regio­nal­nych nie jeste­śmy osa­mot­nieni w walce o lep­szy byt nas i naszych rodzin. Posiadamy zaple­cze praw­ni­ków któ­rzy służą pomocą prawną w każ­dej sytu­acji zawo­do­wej i rodzin­nej jaka mogłaby spo­tkać członka NSZZ Solidarność.
Tylko będąc sil­nym związ­kiem repre­zen­tu­ją­cym WSZYSTKIE grupy pra­cow­ni­cze i zawo­dowe potra­fimy być sku­teczni! Dlatego ser­decz­nie dzię­ku­jemy tym wszyst­kim któ­rzy obda­rzyli nas swoim zaufa­niem oraz tych któ­rzy nas wspierają!

Dlaczego więc warto nale­żeć do Związku Zawodowego NSZZ Solidarność?

 • Nie jesteś sam jeśli masz pro­blemy w pracy,
 • Działając i będąc człon­kiem w NSZZ „Solidarność” masz więk­szą szansę na wyne­go­cjo­wa­nie wyż­szych płac i lep­szych warun­ków pracy,
 • Zyskujesz pomoc w przy­padku nie­spra­wie­dli­wego trak­to­wa­nia, dys­kry­mi­na­cji, przemocy,
 • Korzystasz z pomocy praw­ni­ków i związ­ko­wych ekspertów,
 • Jesteś aktywny i możesz poma­gać innym.
 • Pracodawca chcąc roz­wią­zać z Tobą umowę o pracę musi zasię­gnąć opi­nii Związku. Sprzeciw Zakładowej „Solidarności” powo­duje, że Twoja sytu­acja staje się nie­współ­mier­nie lep­sza, niż kiedy będziesz sam.
 • Zasady Twojego wyna­gra­dza­nia usta­lane są w uzgod­nie­niu ze Związkiem. Nie jesteś ska­zany na jedyną pro­po­zy­cję „nie do odrzu­ce­nia”, jaką przed­stawi Ci pracodawca.
 • Związek egze­kwuje świad­cze­nia należne Tobie i Twoim kolegom.
 • Za pośred­nic­twem Społecznej Inspekcji Pracy Związek dba o odpo­wied­nie i zgodne z pra­wem zasady bez­pie­czeń­stwa i warunki pracy
 • Gdy w zakła­dzie naru­szane są prze­pisy prawa pracy to z ini­cja­tywy Związku może być prze­pro­wa­dzona kon­trola Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Pracodawca naru­sza­jąc Twoją god­ność spo­tyka się z reak­cją przed­sta­wi­cieli NSZZ „Solidarność”.
 • Poprzez swo­ich związ­ko­wych przed­sta­wi­cieli masz moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia wydat­ków z fun­du­szu socjal­nego i mieszkaniowego.

IMG_1371Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne kar­nety dla człon­ków związku, upo­waż­nia­jące do wstępu na basen MOSiR w Czechowicach — Dziedzicach

 

 

 

KWK Silesia 05Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnośc” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne karty węd­kar­skie które mogą wypo­ży­czyć człon­ko­wie związku upo­waż­nia­jące do połowy ryb na akwe­nach „Kopalniok”, „Kozi” i zbior­niki reten­cyjne „Rudołtowice”.

Zapisy na wypo­ży­cze­nie kart w sie­dzi­bie związku.

PAMIĘTAJ!
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!