Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

XIV Karczma Piwna NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PG SILESIA

Silencium, Silencium.

Jako że potom­kami sta­rych gwar­ków się mie­nimy takoż i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców potrzy­mać nam trzeba… tymi sło­wami licz­nie zgro­ma­dzo­nych gwar­ków z NSZZ „Solidarność” przy­wi­tał Włodarz Karczmy Piwnej Dariusz Dudek. Czytaj całość ›

Barbórka

2013-12-01

Mijają dni pracy na kopalni,
Górnicy na szychta cho­dzą,
Na dole w pocie czoła pra­cują.
Aż w końcu dzień upra­gniony,
Za poczciwe wydo­by­wa­nie węgla,
Świę­tej Barbary nad­cho­dzi święto.
Barbara patronką jest gór­ni­ków,
Tych, któ­rzy dla wszyst­kich ludzi węgiel wydo­by­wają,
By w ich domach było cie­pło,
By pło­mie­nie nie wyga­sły.
Bo prze­cież tłu­ma­czyć nie trzeba,
Że gór­ni­ków święto czwar­tego grud­nia,
To wła­śnie „Barbórka”! Czytaj całość ›