Życzenia Świąteczne

2013-12-23

A- A A+

Z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam
dużo uśmie­chu, siły i wytrwa­ło­ści.
Spokojnej wie­cze­rzy w rodzin­nym gro­nie.
Sukcesów w życiu zawo­do­wym
i oso­bi­stym oraz speł­nie­nia
naj­skryt­szych marzeń w Nowym 2014 roku.

NSZZ Solidarność PG SILESIA