Miesięczne archiwum: Październik 2016

EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

2016-10-27

Grupa EPH, która dostała od EDF wyłącz­ność na nego­cja­cje w spra­wie prze­ję­cia Elektrowni Rybnik, myśli o jej dal­szej moder­ni­za­cji lub roz­bu­do­wie — poin­for­mo­wał PAP Tomas David, czło­nek zarządu EP Power Europe, pre­zes EP Energy. Czytaj całość ›

Dudek: To pracownik jest najlepszym gospodarzem

2016-10-19

Zdaniem Dariusza Dudka, szefa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o., rząd powi­nien ure­gu­lo­wać kwe­stię two­rze­nia spółek pra­cow­ni­czych, dzięki czemu załogi zyska­łyby moż­li­wość wzię­cia współ­od­po­wie­dzial­no­ści za swoje firmy. W cze­cho­wic­kiej kopalni zbli­żona for­muła wła­sno­ściowa już funk­cjo­nuje, mimo braku ustawy. — Nie ma lep­szego gospo­da­rza od tego, który gospo­da­ruje na swoim — twier­dzi prze­wod­ni­czący.
Lider zakła­do­wych struk­tur Związku z „Silesii” był uczest­ni­kiem zor­ga­ni­zo­wa­nego przez PKO Bank Polski SA panelu dys­ku­syj­nego na temat przy­szło­ści spółek pra­cow­ni­czych w kon­tek­ście zało­żeń planu gospo­dar­czego wice­pre­miera Mateusza Morawieckiego, gdzie prze­wi­dziano ure­gu­lo­wa­nie kwe­stii funk­cjo­no­wa­nia tego typu wła­sno­ści. Debata miała miej­sce pod­czas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
– Zastanawialiśmy się, co można byłoby popra­wić i jakich błę­dów unik­nąć przy two­rze­niu ustawy uła­twia­ją­cej prze­ka­zy­wa­nie pra­cow­ni­kom współ­udziału w zarzą­dza­niu przed­się­bior­stwami. Jako PG „Silesia” mamy tutaj spore doświad­cze­nie prak­tyczne — wska­zuje Dariusz Dudek. — Pytano mnie o podej­ście związ­ków zawo­do­wych do kwe­stii akcjo­na­riatu pra­cow­ni­czego. Jak wia­domo, „Solidarność” zawsze wspie­rała ini­cja­tywy posze­rza­jące wpływ załóg na wła­sne firmy. Myślę, że przy oka­zji two­rze­nia nowego prawa wkrótce wypo­wie­dzą się na ten temat kra­jowe struk­tury Związku, i że będzie to opi­nia korzystna dla idei akcjo­na­riatu pra­cow­ni­czego — dodaje. Czytaj całość ›

Droga do skucesu?

2016-10-14

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Począwszy od powsta­nia Spółek węglo­wych w roku 1993 poja­wiały się infor­ma­cje o pla­nach likwi­da­cji KWK Silesia, dru­giej co do wiel­ko­ści zaso­bów kopalni w Polsce. Kilkakrotnie musie­li­śmy podej­mo­wać dzia­ła­nia w obro­nie miejsc pracy, lecz naj­więk­sze nasi­le­nie przy­szło począt­kiem nowego wieku. Wiedzieliśmy, że pozo­sta­nie kopalni w struk­tu­rach jakiej­kol­wiek Spółki węglo­wej prę­dzej czy póź­niej dopro­wa­dzi do zamknię­cia Silesii. Końcem roku 2002 pod­ję­li­śmy bar­dzo odważną decy­zję — nie będziemy sie­dzieć z zało­żo­nymi rękoma tylko sami zadbamy o przy­szłość naszego zakładu — idziemy w pry­wa­ty­za­cję. Nawiązaliśmy pierw­sze kon­takty z ewen­tu­al­nymi inwe­sto­rami — Ekopal z RPA to pierw­sza z firm, która zain­te­re­so­wała się KWK Silesia. Firma Ekopal poważ­nie pode­szła do zakupu, odbyła sze­reg roz­mów, prze­pro­wa­dzała bada­nia węgla. Na początku roku 2003 w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się wizyta ówcze­snej Pani Ambasador RPA w Polsce. Niestety, pomimo zaawan­so­wa­nych roz­mów trans­ak­cja nie doszła do skutku – nie było woli poli­tycz­nej, aby w Polsce pry­wa­ty­zo­wać kopal­nie. Czytaj całość ›

PG Silesia: nowoczesna kotłownia da nowe możliwości

2016-10-04

Nowa kotłow­nia będzie miała bar­dzo pozy­tywny wpływ na ochronę śro­do­wi­ska: po pierw­sze ze względu na ogra­ni­cze­nie emi­sji metanu do atmos­fery przez PG Silesia, a także poprzez ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlenku węgla i innych zanie­czysz­czeń przez samą kotłow­nię. Czytaj całość ›