Miesięczne archiwum: Listopad 2012

Nasze cele są jasne

2012-11-26

Stop 67, umowy śmie­ciowe, płaca mini­malna, walka z prze­rzu­ca­niem kry­zysu na pra­cow­nika czy dia­log spo­łeczny to tematy, na któ­rych w kolej­nych mie­sią­cach będą kon­cer­to­wały się dzia­ła­nia NSZZ „Solidarność”. Mamy swój czas, wró­ci­li­śmy do gry a może kolej­nej szansy nie będziemy mieli. Jeśli są dzia­ła­cze któ­rzy myślą, że jakoś tam będzie to jakoś to nie będzie – pod­su­mo­wy­wał ostat­nie dwa lata pracy Komisji Krajowej prze­wod­ni­czący Piotr Duda.
Czytaj całość ›

Wcześniejsze emerytury wynikają z warunków na dole

2012-11-21

Grajcarek: Wcześniejsze eme­ry­tury wyni­kają z warun­ków na dole

- Przysługujące pra­cow­ni­kom doło­wym prawa eme­ry­talne wyni­kają z badań, które wyka­zały, że po 25 latach pracy pod zie­mią każdy kolejny dzień przy­spie­sza dege­ne­ra­cję orga­ni­zmu czło­wieka. Tego nie wymy­ślili gór­nicy — powie­dział prze­wod­ni­czący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE) Kazimierz Grajcarek, odno­sząc się do potwier­dzo­nych pod koniec paź­dzier­nika przez mini­stra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza rzą­do­wych pla­nów reformy bran­żo­wego sys­temu eme­ry­tal­nego.
Czytaj całość ›

Informacja o Biesiadzie

2012-11-06

BIESIADA 2012

Bardzo Ważne !!!

Informujemy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych że, w związku z orga­ni­za­cją Biesiady w dniu 08.12.2012r, zapra­szamy wszyst­kich uczest­ni­ków po odbiór zapro­szeń od dnia 12.11.2012r do sie­dziby NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Jednocześnie infor­mu­jemy, że wej­ście na Biesiadę będzie moż­liwe tylko po oka­za­niu zapro­sze­nia w dniu imprezy.
Osoby które nie biorą udziału a są człon­kami NSZZ „Solidarność” będą mogły ode­brać pamiąt­kowy kufel po Biesiadzie.
Nie jest wyma­gane żadne zapi­sy­wa­nie się oraz wypeł­nia­nie jakich­kol­wiek wnio­sków w celu otrzy­ma­nia kufla.