Miesięczne archiwum: Styczeń 2012

Wyjazd na narty

2012-01-30

W dniu 28.01.2012 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA zor­ga­ni­zo­wała Rodzinny wyjazd na narty do Istebnej. Istebna malow­ni­cza miej­sco­wość poło­żona w Beskidach przy­wi­tała uczest­ni­ków wyjazdu cudowną pogodą oraz wspa­nia­łymi warun­kami nar­ciar­skimi i nie tylko.
[nggal­lery id=6]

Rodzinny wyjazd na narty

W dniu 28.01.2012 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA zor­ga­ni­zo­wała Rodzinny wyjazd na narty do Istebnej. Istebna malow­ni­cza miej­sco­wość poło­żona w Beskidach przy­wi­tała uczest­ni­ków wyjazdu cudowną pogodą oraz wspa­nia­łymi warun­kami nar­ciar­skimi i nie tylko. Każdy z uczest­ni­ków dostał dar­mowy kar­net na cztery godziny jazdy a zna­ko­mi­cie przy­go­to­wane trasy zachę­cały do szu­so­wa­nia, uczest­nicy mieli do wyboru stoki w zależ­no­ści od swo­ich umie­jęt­no­ści. Atmosfera była zna­ko­mita co było widoczne na twa­rzach naszych nar­cia­rzy, na koniec nasi dzielni zjaz­dowcy zostali zapro­szeni na cie­pły posi­łek oraz grzańca.


Jeszcze na dobre na nie ruszy­li­śmy w kie­runku domu a już uczest­nicy pytali.. kiedy znowu zor­ga­ni­zu­jemy następny wyjazd..??

Zorganizujemy….!!!

Zapraszamy do odwie­dza­nia naszej strony internetowej

Zdjęcia z wyjazdu można zoba­czyć w naszej gale­rii.

Kulig!

2012-01-25

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnośc” przy PG SILESIA w dniach 18 oraz 19 lutego orga­ni­zuje wyjazd na KULIG do Istebnej!

Zapewniamy:

- Dowóz i powrót auto­ka­rem
– Przejazd saniami
– Nocleg
– Ciepłe posiłki
– Wyborną atmosferę

UWAGA!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW!

Wyjazd orga­ni­zo­wany jest TYLKO dla człon­ków Związku Zawodowego „Solidarność” przy PG SILESIA!
Zapisy od 30 stycz­nia w sie­dzi­bie Związku.