Miesięczne archiwum: Kwiecień 2012

Manifestacja w Warszawie

Dwa auto­busy wyru­szyły w nocy z 29 na 30 marca z PG SILESIA na mani­fe­sta­cję orga­ni­zo­waną przez NSZZ „Solidarność” przed sie­dzibę par­la­mentu w Warszawie. Manifestacja miała na celu popar­cie wnio­sku o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum w spra­wie pro­po­zy­cji utrzy­ma­nia dotych­cza­so­wego wieku eme­ry­tal­nego — 60 lat dla kobiet, 65 lat dla męż­czyzn. Czytaj całość ›