Miesięczne archiwum: Maj 2016

Do 19 maja rząd przygotuje stanowisko w sprawie wieku emerytalnego

2016-05-17

Stanowisko rządu w spra­wie pro­jektu obni­ża­ją­cego wiek eme­ry­talny będzie znane 19 maja – poin­for­mo­wała mini­ster rodziny pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że rząd popiera pre­zy­den­cją pro­po­zy­cję obni­że­nia wieku eme­ry­tal­nego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż­czyzn. Czytaj całość ›

S” wywalczy wolne niedziele? Zbieramy podpisy!

2016-05-10

Wolne nie­dziele dla pra­cow­ni­ków han­dlu – o zre­ali­zo­wa­nie tego postu­latu od dawna wal­czy „Solidarność”. Teraz jed­nak po swo­jej stro­nie ma także orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców, spo­łeczne i poza­rzą­dowe.
Czytaj całość ›