Do 19 maja rząd przygotuje stanowisko w sprawie wieku emerytalnego

2016-05-17

A- A A+
old-couple-1429242-639x424

Stanowisko rządu w spra­wie pro­jektu obni­ża­ją­cego wiek eme­ry­talny będzie znane 19 maja – poin­for­mo­wała mini­ster rodziny pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że rząd popiera pre­zy­den­cją pro­po­zy­cję obni­że­nia wieku eme­ry­tal­nego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Premier Beata Szydło zaape­lo­wała pod­czas pod­su­mo­wa­nia funk­cjo­no­wa­nia pół roku rządu do resortu pracy, by jak naj­szyb­ciej po przy­go­to­wa­niu sta­no­wi­ska rządu w spra­wie obni­że­nia wieku eme­ry­tal­nego, pod­jęta została współ­praca z Sejmem, gdzie obec­nie pro­jekt jest pro­ce­do­wany. Podkreśliła, że na to roz­wią­za­nie cze­kają teraz Polacy.

Projekt kilka dni temu był przed­mio­tem obrad sej­mo­wej pod­ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej. NSZZ Solidarność przed­sta­wiła tam swoje sta­no­wi­sku, w któ­rym jed­no­znacz­nie opo­wie­działa się za uzu­peł­nie­niem zmiany o staż skład­kowy pozwa­la­jący przejść na eme­ry­turę po 35 lata odkła­da­nia skła­dek przez kobiety i po 40 latach przez męż­czyzn.
Anna Grabowska

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/