Miesięczne archiwum: Październik 2013

NEWSilesia październik 2013

2013-10-30

W kolej­nym wyda­niu NEWSilesia przed­sta­wię aktu­alne infor­ma­cje doty­czące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rozpocznę od przed­sta­wie­nia sta­ty­styki wypad­ków za trzy kwar­tały bie­żą­cego roku. W okre­sie tym odno­to­wa­li­śmy 11 wypad­ków przy pracy. W ana­lo­gicz­nym okre­sie roku ubie­głego takich zda­rzeń było 12. Jest więc w tej kwe­stii mini­malna poprawa. Czytaj całość ›

XXIII Pielgrzymka Górników

2013-10-22

Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zapra­sza do wzię­cia udziału Górników i Energetyków wraz z rodzi­nami, Komisje Zakładowe, Poczty Sztandarowe w XIII Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która odbę­dzie się 24 listo­pada 2013r. Czytaj całość ›