Nowe urządzenie do dystrybucji napojów

2013-10-08

A- A A+

Po wielu mie­sią­cach sta­rań NSZZ „Solidarność” jak i ZSIP Zdzisława Pyki oraz działu zaku­pów i inwe­sty­cji PG SILESIA, w dniu 08.10.2013 r o godz.13.00 zostały oddane do użytku dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA, urzą­dze­nia do dys­try­bu­cji napo­jów zim­nych i gorących.

Każdy pra­cow­nik przed roz­po­czę­ciem pracy będzie mógł napeł­nić swoje manierki ( 1L bądź 2L) wodą mine­ralną gazo­waną, nie gazo­waną z sokiem lub bez, kawą czy her­batą. Manierki mają ate­sty dopusz­cza­jące sto­so­wa­nie ich na dole kopalni. Specjalne paski umoż­li­wiają przy­pię­cie ich do pasa lub nosze­nie na ramie­niu. Urządzenia te wyeli­mi­nują tra­dy­cyjne butelki pla­sti­kowe (pety) z wodą gazo­waną oraz pro­blemy ze skła­do­wa­niem ich oraz uty­li­za­cją. Manierki można pobie­rać w maga­zy­nie głów­nym od 09.10.2013r.