Polityka prywatności

A- A A+

Ciasteczka (cookies)

Niniejsza witryna wyko­rzy­stuje cia­steczka — nie­wiel­kie pliki tek­stowe wysy­łane do kom­pu­tera odwie­dza­ją­cego iden­ty­fi­ku­jące go w spo­sób potrzebny do uprosz­cze­nia lub umo­rze­nia danej ope­ra­cji w celu zwięk­sze­nia wydaj­no­ści. Za pomocą tych pli­ków zbie­rane są ano­ni­mowe infor­ma­cje doty­czące spo­sobu korzy­sta­nia z naszej witryny.

Ciasteczka są nie­szko­dliwe dla kom­pu­tera, jak rów­nież dla użyt­kow­nika i jego danych. Warunkiem dzia­ła­nia cia­ste­czek jest ich akcep­ta­cja przez prze­glą­darkę i nie usu­wa­nie ich z dysku twardego.

Polityka pry­wat­no­ści Google Analytics

Niniejsza witryna inter­ne­towa korzy­sta z Google Analytics, usługi ana­lizy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­nika w celu umoż­li­wie­nia witry­nie prze­ana­li­zo­wa­nia spo­sobu, w jaki użyt­kow­nicy z niej korzy­stają. Informacje gene­ro­wane przez cookie na temat korzy­sta­nia z witryny przez użyt­kow­nika (włącz­nie z jego adre­sem IP) będą prze­ka­zy­wane spółce Google i prze­cho­wy­wane przez nią na ser­we­rach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzy­stała z tych infor­ma­cji w celu oceny korzy­sta­nia z witryny przez użyt­kow­nika, two­rze­nia rapor­tów doty­czą­cych ruchu na stro­nach dla ope­ra­to­rów witryn oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z ruchem na witry­nach inter­ne­to­wych i korzy­sta­niem z internetu.

Google może rów­nież prze­ka­zy­wać te infor­ma­cje oso­bom trze­cim, jeżeli będzie zobo­wią­zana to uczy­nić na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa lub w przy­padku, gdy osoby te prze­twa­rzają takie infor­ma­cje w imie­niu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użyt­kow­nika z żad­nymi innymi danymi będą­cymi w jej posia­da­niu. Użytkownik może zre­zy­gno­wać z cookies wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia na prze­glą­darce, jed­nak należy pamię­tać, że w takim przy­padku korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji witryny może oka­zać się nie­moż­liwe Korzystając z niniej­szej witryny inter­ne­to­wej użyt­kow­nik wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie przez Google doty­czą­cych go danych w spo­sób i w celach okre­ślo­nych powyżej.

Warunki udo­stęp­nia­nia

Wszystkie materiały/zdjęcia na niniej­szej stro­nie można dowol­nie udo­stęp­niać pod warun­kiem, że zosta­nie dołą­czony pod­pis źró­dła materiału/zdjęcia — np. zdjęcie/artykuł pocho­dzi ze strony solidarność-pgsilesia.pl