Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

Forum młodych NSZZ „Solidarność”

2012-12-30

W dniu 27 listo­pada bie­żą­cego roku dele­ga­cja mło­dych dzia­ła­czy z NSZZ Solidarność dzia­ła­ją­cych przy PG Silesia udała się do Warszawy na spo­tka­nie Forum Młodych Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. W godzi­nach dopo­łu­dnio­wych odbyło się spo­tka­nie w Siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Kazimierzem Grajcarkiem Przewodniczącym SGiE NSZZ Solidarność z mło­dymi dzia­ła­czami z całego kraju.
Czytaj całość ›

Czeskie porządki

2012-12-20

W kopalni Silesia dokład­nie wie­dzą, czego chcą. Konsekwencja i prag­ma­tyzm inwe­stora dają pierw­sze efekty. Wkrótce wery­fi­ka­cja — pol­ski węgiel w cze­skich rękach ma dać pierw­sze zyski.
W maju ruszyło wydo­by­cie w Silesii, kopalni, któ­rej mogło już nie być. Kopalni węgla kamien­nego z Czechowic-Dziedzic na Ślą­sku gro­ziło zamknię­cie, jed­nak dzięki upo­rowi tam­tej­szej załogi i związ­ków zawo­do­wych udało się pozy­skać inwestora.

To pierw­szy w Polsce przy­pa­dek, gdy załoga oraz związ­kowcy nie pro­te­sto­wali prze­ciw pry­wat­nemu inwe­sto­rowi, ale robili wszystko, by go spro­wa­dzić.
Czytaj całość ›

Kopalnia Silesia ma nowego prezesa

2012-12-09

Zmiany w Czechowicach-Dziedzicach. W PG Silesia doszło do zmiany na sta­no­wi­sku pre­zesa. Odchodzi Jiři Paštika, a funk­cję tę przej­muje Michal Heřman.

- Powodem tej zmiany jest zakoń­cze­nie nad­zo­ro­wa­nego przez pana Jiřiego Paštikę pierw­szego etapu reali­za­cji celów stra­te­gicz­nych PG Silesia. Etap ten, obej­mu­jący prace moder­ni­za­cyjne i przy­go­to­waw­cze, trwał od prze­ję­cia kopalni w grud­niu 2010 roku do kwiet­nia 2012 roku, kiedy ruszyło wydo­by­cie ze ściany 160 – poin­for­mo­wała Ewa Szpejna, sze­fowa komu­ni­ka­cji w kopalni.

W tym cza­sie PG Silesia zre­wi­ta­li­zo­wała kopal­nię, zaku­piła nowo­cze­sny sprzęt i tech­no­lo­gie oraz podwo­iła zatrud­nie­nie, a także w istotny spo­sób zwięk­szyła pro­duk­cję. Na inwe­sty­cje prze­zna­czono już ponad 500 mln zł odkąd cze­ski EPH odku­pił zakład dwa lata temu od Kompanii Węglowej.

- Jiři istot­nie przy­czy­nił się do wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści Silesii która jest pierw­szym eta­pem wie­lo­let­niego pro­cesu jej rewi­ta­li­za­cji. Pomógł prze­kształ­cić nie­do­cho­dową kopal­nię, która była na skraju zamknię­cia w nowo­cze­sną i efek­tywną spółkę. Teraz przed Jiřim stoją nowe wyzwa­nia w ramach EP Industries, a jego obo­wiązki przej­mie Michal Heřman” – powie­dział Tomaš David, prze­wod­ni­czący rady nad­zor­czej w PG Silesia.

Pismo do prezesa

2012-12-01

Czechowice-Dziedzice, dnia 30 listo­pada 2012 r.
Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PG SILESIA Sp z o.o.

Dotyczy; usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia

W związku z tym, iż od dnia 01 stycz­nia 2013 roku ule­gną zmia­nie zasady wypłaty dodatku z tytułu uciąż­li­wo­ści sys­temu 24/7, co w kon­se­kwen­cji może dopro­wa­dzić do obni­że­nia wyna­gro­dze­nia w nie­któ­rych gru­pach pra­cow­ni­czych, zwra­camy się na pod­sta­wie art. 16 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA Sp. z o.o., o wyzna­cze­nie ter­minu spo­tka­nia w celu przy­stą­pie­nia do roz­mów i usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia na rok 2013.
Niezwłoczne pod­ję­cie roz­mów w tym zakre­sie, umoż­liwi także płynne przej­ście w nowe zasady wyna­gra­dza­nia wyni­ka­jące art. 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy , oraz dosto­so­wa­nia zarob­ków do obec­nych cen towa­rów i usług.

Z powa­ża­niem

Barbórka 2012

Z oka­zji Górniczego Święta — tra­dy­cyj­nej Barbórki – wszyst­kim gór­ni­kom oraz pra­cow­ni­kom Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”, życze­nia bez­piecz­nej i spo­koj­nej pracy, suk­ce­sów w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym, pogody ducha i uśmie­chów na co dzień.

Z Górniczym Pozdrowieniem
Szczęść Boże
Składa
Komisja Zakładowa
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”