Życzenia Świąteczne

2012-12-26

A- A A+
życzenia solidarność2

Z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku NSZZ Solidarność przy PG Silesia życzy wszyst­kim pra­cow­ni­kom spo­koj­nych i rodzin­nych chwil w gro­nie naj­bliż­szych.
Sukcesów zarówno w życiu oso­bi­stym jak i zawo­do­wym oraz speł­nie­nia naj­skryt­szych marzeń w Nowym 2013 roku.