Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Przełomowe porozumienie związkowców i pracodawców

2014-06-17

Objęcia umów cywil­no­praw­nych obo­wiąz­kową składką na ubez­pie­cze­nie spo­łeczne i zmiany prawa o zamó­wie­niach publicz­nych doma­gają się od rządu związki zawo­dowe i orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców. Wspólny apel w tej spra­wie pod­pi­sały: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club. Czytaj całość ›

PG Silesia: system 7/24 daje wydajność i zatrudnienie

2014-06-15

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Ponadstuletnia kopal­nia PG Silesia (która jesz­cze w 2010 r. ucho­dziła za jedną z naj­gor­szych w Kompanii Węglowej i została sprze­dana pra­cow­ni­kom oraz kapi­ta­łowi cze­skiemu) wpro­wa­dziła ruch cią­gły w sys­te­mie 7/24. Efekty? Chociaż dwu­krot­nie przy­było miejsc pracy, wydaj­ność też wzro­sła dwa razy i należy do naj­wyż­szych w pol­skim gór­nic­twie.
Przyczyn suk­cesu jest wię­cej (mniej­sza skala, miliard zł cze­skich inwe­sty­cji w tech­no­lo­gie i przy­go­to­wa­nie wydo­by­cia, brak bala­stu depu­ta­tów dla eme­ry­tów gór­ni­czych, ela­styczny sys­tem płac). Jednak bez nowej orga­ni­za­cji pracy cze­cho­wicka PG Silesia nie byłaby wzo­rem wśród kopalń. Czytaj całość ›

Kompania ma kłopoty, bo jej węgiel skażony jest państwowym DNA

2014-06-08

Gdyby Kompania Węglowa, sku­pia­jąca dziś 15 kopalń, miała miliard zło­tych na inwe­sty­cje w każdą z nich, zapewne wszyst­kie można by ura­to­wać. Wiadomo, że to mrzonka.
Koniec kwiet­nia. Górnicy wycho­dzą na ulice Katowic. Pod urzę­dem woje­wódz­kim płoną opony, strze­lają race i petardy. Na ele­wa­cji lądują jajka i butelki. 10 tysięcy gar­deł skan­duje: „Złodzieje” i „Jebać Tuska”. Liderzy związ­kowi uspo­ka­jają tłum, ape­lują, żeby „nie nisz­czyć mie­nia”. Na to przyj­dzie czas w Warszawie. Górnicy sły­szą, że to stam­tąd idzie całe zło i tam będą się upo­mi­nać o swoje. Czytaj całość ›

Zawody Wędkarskie — wyniki

Mirosław Sudoł oka­zał się naj­lep­szym zawod­ni­kiem zawo­dów węd­kar­skich o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.

Pomimo nie­zbyt sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie, bli­sko czter­dzie­stu uczest­ni­ków sta­wiło się na zawo­dach węd­kar­skich które odbyły się 17 maja 2014r na akwe­nie „Kozi” nale­żą­cym do Górniczego Stowarzyszenia Wędkarskiego Silesia w Czechowicach Dziedzicach.

Organizatorem zawo­dów była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.
Podczas 3,5 godzin­nych zma­gań, naj­lep­szym zawod­ni­kiem oka­zał się kolega Mirosław Sudoł który z rąk prze­wod­ni­czą­cego orga­ni­za­cji zakła­do­wej NSZZ „Solidarność” Dariusza Dudek ode­brał oka­zały Puchar.

Wyniki:

1. Mirosław Sudoł 4430g
2. Kornel Ryszka 2740g
3. Marek Cieślik 1520g
4. Marcin Michałek 1370g
5. Łukasz Szyszka 1340g
6. Stanisław Miszczyk 600g
7. Dariusz Dudek 340g
8. Piotr Górny 260g
9. Rafał Karpiński 230g
10. Sara Babij 170g

PS. W imie­niu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA skła­dam ser­deczne podzię­ko­wa­nia Górniczemu Stowarzyszeniu Wędkarskiemu Silesia za udo­stęp­nie­nie akwenu oraz pomoc przy orga­ni­za­cji zawodów.

Grzegorz Babij
Z-ca Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność”
Przy PG SILESIA