Miesięczne archiwum: Maj 2015

Dudek: Dobijają zdrową część sektora

2015-05-15

Polityka sprze­daży węgla poni­żej kosz­tów pro­duk­cji przez Kompanię Węglową SA (KW) budzi coraz szer­szy sprze­ciw w śro­do­wi­sku gór­ni­czym. Pracodawców popie­rają związ­kowcy. Wskazują, że Kompania desta­bi­li­zuje rynek, przy­czy­nia­jąc się do pogor­sze­nia kon­dy­cji innych spółek węglo­wych. O kon­se­kwen­cjach decy­zji pod­ję­tych przez Zarząd KW dla Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. i całej branży roz­ma­wiamy z Dariuszem Dudkiem, prze­wod­ni­czą­cym „Solidarności” w cze­cho­wic­kiej kopalni Czytaj całość ›

Dudek, szef Solidarności w PG Silesia: dość psucia rynku przez KW

2015-05-11

Cała branża zwiera szyki widząc, co się dzieje na rynku i widząc, jak KW roz­re­gu­lo­wuje pol­ski rynek cen węgla — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›

Wściekli, bo ich zdaniem KW psuje rynek. Zgodnie mówią: dosyć!

2015-05-07

Sytuacja na pol­skim rynku węgla ener­ge­tycz­nego robi się coraz bar­dziej ner­wowa. Producenci surowca wska­zują, że Kompania Węglowa psuje rynek ofe­ru­jąc węgiel poni­żej kosz­tów jego wytwo­rze­nia, co wpę­dza inne firmy w coraz to więk­sze tara­paty. Czytaj całość ›