Zawody wędkarskie 2015

2015-05-19

A- A A+
DSCN2373

16 maja punk­tu­al­nie o godz 8.30 roz­brzmiał sygnał star­towy w zawo­dach węd­kar­skich o Puchar Przewodniczącego Komisja Zakładowej NSZZ Solidarność przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o. o.

Po raz kolejny zawody były roz­gry­wane na jed­nym z akwe­nów nale­żą­cych do Górniczego Stowarzyszenia Wędkarskiego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Ponad czter­dzie­stu uczest­ni­ków łowiło metodą spła­wi­kową, łowiono kar­pie, amury, kara­sie pło­cie, lesz­cze. Zwycięzcą zawo­dów oraz osobą która zło­wiła naj­więk­szą rybę oka­zał się Roman Pająk z wyni­kiem 4,4 kg, dru­gie miej­sce zajął Bogdan Olszowski z wyni­kiem 2,6 kg, trze­cie miej­sce zajął Bronisław Gola z wyni­kiem 1,4kg. Po zakoń­cze­niu zawo­dów, dzie­się­ciu naj­lep­szych zawod­ni­ków ode­brało z rąk Przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność przy PG SILESIA Dariusza Dudka oka­załe puchary, medale oraz nagrody. Wszyscy uczest­nicy zostali poczę­sto­wani gorą­cym posił­kiem oraz napo­jami . Wyśmienita pogoda spra­wiła że nikomu nie śpie­szyło się do domu więc dys­ku­sje o węd­kar­stwie trwały do póź­nych godzin popo­łu­dnio­wych. W imie­niu orga­ni­za­to­rów dzię­ku­jemy człon­kom Zarządu GSW Silesia za pomoc w orga­ni­za­cji zawo­dów a zawod­ni­kom za spor­tową rywalizację.

Zobacz gale­rię zdjęć

Wyniki

1. Roman Pająk
2. Bogdan Olszowski
3. Bronisław Gola
4. Seweryn Miszczyk
5. Kornel Ryszka
6. Mirosław Sudoł
7. Rafał Karpiński
8. Stanisław Miszczyk
9. Grzegorz Maj
10. Sebastian Karpiński