Miesięczne archiwum: Maj 2013

Radni powiatowi o drodze S1

2013-05-31

28 maja na 39. sesji radni Rady Powiatu Bielskiego pod­jęli uchwałę w spra­wie przy­ję­cia sta­no­wi­ska doty­czą­cego pla­no­wa­nego prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku — Białej. Czytaj całość ›

10 rocznica podziemnego strajku w KWK „Silesia”

2013-05-27

Tak, to już 10 lat minęło od czasu, kiedy załoga KWK Silesia posta­no­wiła, że w dniu 26 maja 2003 r po zmia­nie pierw­szej nie wyje­dzie na powierzch­nie. Powodem tak dra­ma­tycz­nej decy­zji były zapo­wie­dzi Kompanii Węglowej, że kopal­nia zosta­nie zli­kwi­do­wana. Kolejne zmiany i kolejni gór­nicy przy­łą­czali się do pro­te­stu­ją­cych i po zmia­nie trze­ciej na dole było już ponad 350 pra­cow­ni­ków. Protest trwał do 3 czerwca i na zawsze wpi­sał się w kar­tach histo­rii kopalni jak i histo­rii pol­skiego gór­nic­twa. Nie było w Polsce od czasu Sierszy tak dra­stycz­nej formy pro­te­stu. W dniu 3 czerwca 2003 roku zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie załoga po dzie­wię­ciu dniach i nocach spę­dzo­nych w pod­ziem­nych kory­ta­rzach wyje­chała na powierzch­nie. To dzięki nim możemy cie­szyć się dzi­siej­szym PG SILESIA….
Czytaj całość ›

Nowy kompleks ścianowy dla Silesii

2013-05-24

Famur zakoń­czył pro­duk­cję dru­giego kom­pleksu ścia­no­wego prze­zna­czo­nego do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia — dowie­dział się por­tal gór­ni­czy nettg.pl z infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez spółkę. W środę (22 maja) doko­nano testu kom­pa­ty­bil­no­ści i ofi­cjal­nie prze­ka­zano maszyny przed­sta­wi­cie­lom kopalni.
Pierwszy z zaku­pio­nych przez PG Silesia kom­plek­sów pra­cuje w kopalni od czasu wzno­wie­nia przez nią wydo­by­cia, czyli od kwiet­nia 2012 r. Czytaj całość ›

Zawody wędkarskie 2013 rostrzygnięte

2013-05-13

Kolejne zawody węd­kar­skie o Puchar Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA już za nami.

11 maja 2013r punk­tu­al­nie o godz 8.00 na sta­wie „Kozi” w Czechowicach-Dziedzicach, roz­po­częły się zawody węd­kar­skie orga­ni­zo­wane przez Komisje Zakładową NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Czytaj całość ›