Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Silesia”: Przywróceni do pracy dzięki wsparciu „S”

2016-03-20

PG Silesia

Katowicki sąd okrę­gowy uznał ubie­gło­roczne wypo­wie­dze­nie umów o pracę pra­cow­ni­kom Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. ze względu na bli­żej nie­spre­cy­zo­waną „sytu­ację eko­no­miczną” firmy za bez­sku­teczne. Dzięki wspar­ciu udzie­lo­nemu przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” PG „Silesia” Sp. z o.o. i praw­ni­ków związ­ko­wego Regionu Podbeskidzie zwol­nieni górnicy-członkowie „Solidarności” wkrótce zostaną przy­wró­ceni do pracy. Czytaj całość ›

KOD łamie prawo

2016-03-04

e4a8671244a63cfd7251b13af8a47296_XL
Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bez­praw­nie wyko­rzy­stał flagę „Solidarności” pod­czas mani­fe­sta­cji „My Naród” i pod­czas kon­fe­ren­cji po spo­tka­niu z Lechem Wałęsą. — To znak naszego Związku i pod­lega ochro­nie praw­nej – napi­sali w liście do KOD-u związ­kowcy, wzy­wa­jąc Stowarzyszenie do prze­strze­ga­nia prawa. Czytaj całość ›