KOD łamie prawo

2016-03-04

A- A A+


e4a8671244a63cfd7251b13af8a47296_XL
Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bez­praw­nie wyko­rzy­stał flagę „Solidarności” pod­czas mani­fe­sta­cji „My Naród” i pod­czas kon­fe­ren­cji po spo­tka­niu z Lechem Wałęsą. — To znak naszego Związku i pod­lega ochro­nie praw­nej – napi­sali w liście do KOD-u związ­kowcy, wzy­wa­jąc Stowarzyszenie do prze­strze­ga­nia prawa.

- Znak Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest wła­sno­ścią naszego Związku i pod­lega ochro­nie praw­nej. Jego potwier­dze­niem jest nie tylko prawna ochrona zare­je­stro­wana w Polsce, ale rów­nież mię­dzy­na­ro­dowa reje­stra­cja wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante – czy­tamy w liście.

Przedstawiciele „Solidarności” zarzu­cają Stowarzyszeniu dwu­krot­nie bez­prawne wyko­rzy­sta­nie flagi „Solidarności” pod­czas swo­ich akcji.

- To nie­do­pusz­czalne, że Stowarzyszenie wal­czące o demo­kra­cję, zarzu­ca­jące obec­nej wła­dzy łama­nie prawa, samo łamie prawo! — napi­sali. Na zakoń­cze­nie wezwali do nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia zna­ków „Solidarności” do swo­ich akcji, gro­żąc uru­cho­mie­niem środ­ków praw­nych dla ochrony praw Związku.

Zgody na wyko­rzy­sta­nie znaku „Solidarność” udziela wyłącz­nie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na pod­sta­wie wnio­sku zło­żo­nego przez zain­te­re­so­waną osobę fizyczną lub prawną.

Poniżej cały list i cer­ty­fi­kat ochrony znaku.

Pismo do KOD
Certyfikat ochrony znaku