Miesięczne archiwum: Październik 2014

Silesia: w hołdzie ofiarom wypadków

2014-10-30

Załoga Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia roz­pa­mię­tuje kolejną rocz­nicę tra­ge­dii w kopalni. 35 lat temu w pod­ziem­nym poża­rze zgi­nęło 22 gór­ni­ków, a wielu zostało popa­rzo­nych. Do tra­ge­dii doszło na głę­bo­ko­ści 460 m, w rejo­nie prze­no­śnika taśmo­wego. Pożar odciął drogę ucieczki gór­ni­kom. Spieszący im na pomoc ratow­nicy musieli zawró­cić. Czytaj całość ›

Białe Błota: Mieszkańcy i „S” kontra rosyjski węgiel

Kilkudziesięcioosobowa grupa gór­ni­ków zmie­rza do Białych Błot (woje­wódz­two kujawsko-pomorskie, powiat byd­go­ski), gdzie wes­prze pro­test miesz­kań­ców prze­ciwko ist­nie­ją­cemu w ich miej­sco­wo­ści nie­le­gal­nemu skła­dowi węgla. Funkcjonowanie składu jest żywym dowo­dem na nie­udol­ność rządu, który nie potrafi sobie pora­dzić ani z impor­tem węgla do Polski, ani z jego nie­le­galną dys­try­bu­cją, stąd zaan­ga­żo­wa­nie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Czytaj całość ›

Mining.com: polski węgiel walczy z cenami i Unią

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Decyzje Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wdro­że­niu oszczęd­no­ści zostały zauwa­żone na świa­to­wych ryn­kach. „Największy wytwórca węgla kok­su­ją­cego w Unii Europejskiej zmniej­szył plan pro­duk­cyjny na 2014 r. o 9–12 proc i obciął wydatki inwe­sty­cyjne, by utrzy­mać ren­tow­ność po ostrych obniż­kach cen węgla oraz w związku z bie­żącą restruk­tu­ry­za­cją firmy” — donosi mię­dzy­na­ro­dowy por­tal gór­ni­czy mining.com. Czytaj całość ›