Mining.com: polski węgiel walczy z cenami i Unią

2014-10-27

A- A A+
Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Decyzje Jastrzębskiej Spółki Węglowej o wdro­że­niu oszczęd­no­ści zostały zauwa­żone na świa­to­wych ryn­kach. „Największy wytwórca węgla kok­su­ją­cego w Unii Europejskiej zmniej­szył plan pro­duk­cyjny na 2014 r. o 9–12 proc i obciął wydatki inwe­sty­cyjne, by utrzy­mać ren­tow­ność po ostrych obniż­kach cen węgla oraz w związku z bie­żącą restruk­tu­ry­za­cją firmy” — donosi mię­dzy­na­ro­dowy por­tal gór­ni­czy mining.com.

Wiadomość o oszczęd­no­ściach w JSW nade­szła w momen­cie, gdy Polski rząd pra­cuje nad podzie­le­niem przy­no­szą­cego straty gór­nic­twa na grupy „złych” i „dobrych” kopalń. Pierwszą grupę, jak podaje Financial Times, cze­kają prze­ta­so­wa­nia lub zamknię­cia, pod­czas gdy „dobra” grupa zgro­ma­dzi naj­opła­cal­niej­sze kopal­nie w kraju. Jednak jaka­kol­wiek rady­kalna zmiana w prze­my­śle zatrud­nia­ją­cym ponad 100 tys. osób może przy­po­mi­nać poli­tyczne samo­bój­stwo — pisze Cecilia Jasmine, dzien­ni­karka mining.com.

Ogromne rezerwy węgla w Polsce, dru­gie pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Europie, ucho­dzą na ener­ge­tycz­nego asa w ręka­wie — pozwa­lają na nie­za­leż­ność od źró­deł z Rosji i zapew­niają dość tanie, dostępne w kraju paliwo, które przec dekady może zasi­lać wzrost eko­no­miczny.
Odkąd jed­nak boom łup­kowy w USA zaczął ścią­gać w dół ceny węgla, pań­stwowe pol­skie przed­się­bior­stwa gór­ni­cze stały się wyraź­nie nie­efek­tywne — pisze por­tal gór­ni­czy mining.com.

Polska branża węglowa prze­cho­dzi trudny okres, cztery pań­stwowe kom­pa­nie wydo­byw­cze dają przy­chód niż­szy niż w poprzed­nich latach. Szczególnie dotkliwy jest dla nich efekt niskich cen węgla, ponie­waż koszty są wyż­sze niż w kopal­niach Azji i Australii.

Kompania Węglowa, naj­więk­szy pro­du­cent węgla w Europie, zamknęła zeszły rok odno­to­wała stratą w wyso­ko­ści 600 mln zł (ok. 180 mln dol.) — podaje mining.com.

Akcje JSW stra­ciły w tym roku nie­mal połowę war­to­ści i 80 proc. licząc od debiutu kom­pa­nii na gieł­dzie w 2011 r. W pierw­szym pół­ro­czu 2014 r. strata spółki wynio­sła 340 mln zł netto (102 mln dol.)

Na domiar złego kraj zmaga się z dodat­ko­wymi naci­skami ze strony Unii Europejskiej, która wymaga od Polski, by odzwy­cza­jała się od węgla ze względu na ochronę śro­do­wi­ska — rela­cjo­nuje por­tal mining.com.