Miesięczne archiwum: Październik 2012

Informacja

2012-10-31

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” infor­muje wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, iż na sku­tek naszej inter­wen­cji skie­ro­wa­nej do Dyrekcji PG SILESIA posta­no­wiono ;
WSZYSCY pra­cow­nicy któ­rzy zjeż­dżają wcze­śniej do ściany 160 będą mieli zapła­cony zry­czał­to­wany doda­tek za te zjazdy. Kwota ta będzie jed­na­kowa dla wszyst­kich, któ­rzy znajdą się na liście przy­go­to­wa­nej przez kie­row­nika oddziału.

Podjęliśmy rów­nież inter­wen­cje w spra­wie narzu­co­nych wyko­nów w robo­tach przy­go­to­waw­czych;
Zgodnie z zapi­sami ZUZP normy te zostaną sko­ry­go­wane, co będzie miało istotny wpływ na wyso­kość mie­sięcz­nej (kwar­tal­nej) premii.

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem
Szczęść Boże
Przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia
Dariusz Dudek

X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Zachnika

Pierwsze koty za płoty, tak można nazwać debiut dru­żyny NSZZ Solidarność przy PG SILESIA w X Jubileuszowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej im Kazimierza Zachnika w Jaworznie.

27 Października punk­tu­al­nie o godz 9.00, roz­brzmiał pierw­szy gwiz­dek sędziow­ski Turnieju, w któ­rym oprócz repre­zen­ta­cji Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA uczest­ni­czyli min: gospo­da­rze ZG Sobieski, KWK Borynia, KWK Bielszowice oraz wiele innych dru­żyn. Nasza kadra zna­la­zła się w gru­pie II rywa­li­zu­jąc z KWK Bielszowice, Solidarność MPWiK oraz ZG Sobieski. Pomimo olbrzy­miego zaan­ga­żo­wa­nia oraz wyso­kich umie­jęt­no­ści naszych zawod­ni­ków, nie udało się nam wyjść z grupy.
Czytaj całość ›

Od listopada referenda, w lutym — strajk generalny

2012-10-29

Ruszyły przy­go­to­wa­nia do ostrze­gaw­czego strajku gene­ral­nego na Ślą­sku. Związkowcy z czte­rech cen­tral ofi­cjal­nie powo­łali Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) i zapo­wie­dzieli, że pro­test pra­cow­ni­ków wszyst­kich branż prze­ciwko bez­czyn­no­ści rządu wobec dra­ma­tycz­nej sytu­acji społeczno-gospodarczej regionu odbę­dzie się w lutym 2013 roku, po serii refe­ren­dów strajkowych.

W kato­wic­kiej sie­dzi­bie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” przy ulicy Floriana spo­tkali się przed­sta­wi­ciele czte­rech naj­więk­szych cen­tral związ­ko­wych: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), Forum Związków Zawodowych i Wolnego Związku Zawodowego (WZZ) „Sierpień 80″.
Czytaj całość ›

Bony „Barbórkowe” i paczki świąteczne

2012-10-16

Na WNIOSEK NSZZ „Solidarność” została usta­lona wyso­kość bonów towa­ro­wych z oka­zji „Barbórki” i paczek świą­tecz­nych z oka­zji świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy pra­cow­nicy ( a nie tylko Ci któ­rzy w wer­sji pier­wot­nej byli na sta­nie zatrud­nie­nia na dzień 1 listo­pad 2011r) otrzy­mają te świad­cze­nia. Rzeczową argu­men­ta­cją prze­ko­na­li­śmy człon­ków Komisji Socjalnej do zaak­cep­to­wa­nia naszej pro­po­zy­cji! Tak więc, WSZYSCY KTÓRZYZATRUDNIENIPG SILESIA NA DZIEŃ 31 paź­dzier­nik otrzy­mają bony i paczkę świą­teczna! Oprócz tych świad­czeń zapra­szamy pra­cow­ni­ków do działu socjal­nego, aby wypi­sy­wac wnio­ski na paczkę Mikołajkową dla dzieci.

W związku z koniecz­no­ścią uru­cho­mie­nia pro­ce­dury prze­tar­go­wej doty­czą­cej przy­zna­nia paczek świą­tecz­nych dla pra­cow­ni­ków oraz paczek miko­łaj­ko­wych dla dzieci w wieku do 15 lat (rocz­niki od 1997 do 2012) pro­simy o zgła­sza­nie się w pokoju 111 (par­ter biu­rowca) w celu:

1) wypi­sa­nia wnio­sku o udzie­le­nie pomocy rze­czo­wej w for­mie bonów towa­ro­wych z oka­zji bar­bórki – wszy­scy pracownicy

2) wypi­sa­nia wnio­sku o udzie­le­nie pomocy rze­czo­wej w for­mie paczek świą­tecz­nych – pra­cow­nicy, któ­rzy wcze­śniej takiego wnio­sku nie zło­żyli
3) zło­że­nie oświad­cze­nia o docho­dach – pra­cow­nicy, któ­rzy wcze­śniej takiego oświad­cze­nia nie zło­żyli.
4) aktu­ali­za­cji danych doty­czą­cych sytu­acji rodzin­nej (liczby dzieci).

Ze względu na pilną potrzebę roz­po­czę­cia pro­ce­dury prze­tar­go­wej, pro­simy o wypeł­nie­nie w/w doku­men­tów do 26.10.2012

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem Szczęść Boże
prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność„przy PG SILESIA

Dariusz Dudek

Kto wytycza trendy w górnictwie?

2012-10-15

kopalnia

Obecnie czę­ściej komen­tuje się to, co ma być wyko­nane w przy­szło­ści w branży gór­ni­czej, zamiast wska­zy­wać na palące pro­blemy, które należy roz­wią­zać tu i teraz.

Podziwiano Tarasa, ale został odwołany

Branża węglowa spo­tka się w naj­bliż­szym cza­sie z coraz poważ­niej­szymi pro­ble­mami. Warto więc zadać sobie jedno z pod­sta­wo­wych pytań: kto wyty­cza dziś trendy w pol­skim gór­nic­twie, kto poka­zuje, jak należy sobie radzić w coraz trud­niej­szych cza­sach?
Czytaj całość ›

Biesiada Piwna 2012

2012-10-04

Komisja zakła­dowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PGSILESIA” orga­ni­zuje w dniu 08.12.2012 r. o godzi­nie 17:00 w Domu Strażaka w Bestwinie Biesiadę Piwną

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

  • występy arty­styczne
  • gry i zabawy dla uczestników
  • wspólne bie­sia­do­wa­nie
  • posiłki i napoje

Zapisów można doko­nać w Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Istnieje moż­li­wość zapisu osoby towarzyszącej

Serdecznie zapra­szamy i życzymy miłej zabawy!

Dodatkowy dzień wolny

2012-10-03

Trybunal Konstytucyjny

TK: Za święto w dniu wol­nym od pracy — dodat­kowy dzień wolny

Trybunał Konstytucyjny (TK) przy­znał rację NSZZ „Solidarność” i orzekł, że za święto przy­pa­da­jące w dzień wolny każ­demu przy­słu­guje dodat­kowy dzień wolny od pracy, a obecne regu­la­cje są nie­zgodne z Konstytucją. — Cieszę się, że sędzio­wie uznali nasze argu­menty. To prze­stroga dla poli­ty­ków, bio­rą­cych się za usta­la­nie prawa, któ­rego inni mają prze­strze­gać. Może następ­nym razem posłu­chają tych, któ­rzy się na tym znają — sko­men­to­wał decy­zję TK szef Komisji Krajowej Związku Piotr Duda.
Czytaj całość ›

Czarny dzień polskiej demokracji

2012-10-02

(04.10.2012) Podpisana przez Prezydenta nowe­li­za­cja ustawy o zgro­ma­dze­niach publicz­nych ogra­ni­cza pod­sta­wowe prawo wol­no­ści oby­wa­teli — prawo do zgro­ma­dzeń publicznych.

Wprowadzone zmiany nadają urzęd­ni­kom upraw­nie­nia do decy­do­wa­nia o pod­sta­wo­wych swo­bo­dach oby­wa­teli. Przepisy te zostały zmie­nione w taki spo­sób, aby prak­tycz­nie unie­moż­li­wić zor­ga­ni­zo­wa­nie legal­nej mani­fe­sta­cji. Nie znaj­dują one opar­cia w żad­nych stan­dar­dach pań­stwa demo­kra­tycz­nego.
Nowe prawo prze­rzuca odpo­wie­dzial­ność na orga­ni­za­to­rów mani­fe­sta­cji i jed­no­cze­śnie zdej­muje ją ze służb odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo i porzą­dek publiczny. Wprowadza rów­no­cze­śnie wyso­kie kary mate­rialne dla orga­ni­za­to­rów. Taka decy­zja cofa Polskę do mrocz­nej prze­szło­ści PRL, odda­la­jąc nas od demo­kra­tycz­nego pań­stwa sza­nu­ją­cego prawo swo­ich oby­wa­teli do spo­łecz­nego sprzeciwu.

Przypominam, że zmiany te zostały przy­jęte bez kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, co jest łama­niem obo­wią­zu­ją­cego w Polsce prawa. Szczególnie jest to rażące dla NSZZ „Solidarność”, dzięki któ­remu doszło do demo­kra­tycz­nych prze­mian w Polsce. To kolejny w ostat­nim cza­sie przy­kład wpro­wa­dza­nia waż­nych dla oby­wa­teli ustaw z pomi­nię­ciem dia­logu spo­łecz­nego. Ale takie postę­po­wa­nie wła­dzy ze spo­łe­czeń­stwem nie jest dla mnie zaskoczeniem.

Nowelizacja ustawy o zgro­ma­dze­niach publicz­nych, prze­pro­wa­dzona z ini­cja­tywy Prezydenta, to czarny dzień pol­skiej demo­kra­cji. Dzisiejszego pod­pisu Pan Prezydent powi­nien się wsty­dzić.
NSZZ „Solidarność” tak jak wcze­śniej zapo­wia­dała, zaskarży nowo uchwa­lone prawo do Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy naj­mniej­szych wąt­pli­wo­ści, że tak jak w przy­padku tzw. ustawy o świę­cie Trzech Króli, nowy bubel prawny rów­nież trafi do kosza.

Piotr Duda, prze­wod­ni­czący NSZZ „Solidarność”