Informacja

2012-10-31

A- A A+

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” infor­muje wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, iż na sku­tek naszej inter­wen­cji skie­ro­wa­nej do Dyrekcji PG SILESIA posta­no­wiono ;
WSZYSCY pra­cow­nicy któ­rzy zjeż­dżają wcze­śniej do ściany 160 będą mieli zapła­cony zry­czał­to­wany doda­tek za te zjazdy. Kwota ta będzie jed­na­kowa dla wszyst­kich, któ­rzy znajdą się na liście przy­go­to­wa­nej przez kie­row­nika oddziału.

Podjęliśmy rów­nież inter­wen­cje w spra­wie narzu­co­nych wyko­nów w robo­tach przy­go­to­waw­czych;
Zgodnie z zapi­sami ZUZP normy te zostaną sko­ry­go­wane, co będzie miało istotny wpływ na wyso­kość mie­sięcz­nej (kwar­tal­nej) premii.

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem
Szczęść Boże
Przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia
Dariusz Dudek