Miesięczne archiwum: Październik 2015

Dudek, Solidarność PG Silesia: w górnictwie nie obędzie się bez radykalnych cięć

2015-10-30

Nie może być tak, że jedni cały czas tylko żądają dosy­pa­nia pie­nię­dzy, a dru­dzy muszą stale samemu szu­kać kolej­nych oszczęd­no­ści — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›

Szanowni Państwo!

2015-10-12

W nad­cho­dzą­cych wybo­rach o fotel posła lub sena­tora ubiega się ponad 8 tysięcy kan­dy­da­tów. Wśród nich aż 450 dotych­cza­so­wych par­la­men­ta­rzy­stów. O więk­szo­ści z tych 8 tysięcy nie­wiele wiemy, ale o tych 450. wiemy bar­dzo dużo. Wiemy przede wszyst­kim, jakie podej­mo­wali decy­zje w cza­sie swo­jej aktyw­no­ści w ławach posel­skich i sena­tor­skich. Decyzje, które miały istotny wpływ na nasze życie. Czytaj całość ›