Archiwa kategorii: Informacje

Spotkania informacyjne dla członków NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

2013-02-16

W związku z licz­nymi pyta­niami doty­czą­cymi ZUZP, Regulaminu Pracy czy ZFŚS, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
PG SILESIA pra­gnie poin­for­mo­wać wszyst­kich człon­ków związku, o orga­ni­za­cji spo­tkań infor­ma­cyj­nych z niżej poda­nych tema­tów. Spotkania odby­wać się będą w sie­dzi­bie
K.Z. NSZZ „Solidarność” PG SILESIA.
Czytaj całość ›

Harmonogram imprez organizowanych przez NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA do marca 2013r.

2013-01-25

 • 27.10.2010 – Turniej pił­kar­ski w Jaworznie Organizujemy wyjazd i pobyt dru­żyny NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA na tur­niej piłki noż­nej w Jaworznie.
 • 30.11.2012 – Comber Babski Współorganizujemy imprezę dla pań, pra­cow­nic PG SILESIA z oka­zji Barbórki – Comber Babski.
 • 8.12.2012 – Biesiada Piwna Organizujemy Biesiadę Piwną dla człon­ków NSZZ „Solidarność” z oka­zji Święta Górniczego – Barbórka. Impreza przy­go­to­wy­wana na 300 osób.
 • Styczeń 2013 – wyjazd na narty
 • Luty 2013 – kulig

Najlepsze imprezy i wyjazdy tylko z nami
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Związki zawo­dowe z Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach pod­pi­sały z zarzą­dem spółki nowy zakła­dowy układ zbio­rowy pracy dla pra­cow­ni­ków kopalni. Jak mówi Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący zakła­do­wej Solidarności, układ zawiera nowo­cze­sne roz­wią­za­nia w zakre­sie zatrud­nia­nia i wyna­gra­dza­nia pracowników.

- Jesteśmy bar­dzo zado­wo­leni, bo w ukła­dzie zapi­sane zostały jasne kry­te­ria drogi awansu zawo­do­wego, połą­czone z ade­kwat­nym wyna­gro­dze­niem, czyli za dobrą pracę będą godne zarobki. W ZUZP zawarty też został kon­kretny zapis, doty­czący rocz­nej wypłaty nagrody z zysku dla pra­cow­ni­ków. Cieszy nas też fakt, że ZUZP gwa­ran­tuje, iż człon­ko­wie rodzin pra­cow­ni­ków będą mieli pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu w kopalni – pod­kre­śla szef zakła­do­wej „S”.

Dudek infor­muje, że nowy ZUZP strony two­rzyły od pod­staw, nie wzo­ru­jąc się na żad­nym innym ukła­dzie funk­cjo­nu­ją­cym w branży gór­ni­czej. – Dzięki temu powstał ZUZP na miarę XXI wieku, zgodny z ocze­ki­wa­niami pra­cow­ni­ków. Zapisy w nim zawarte sza­nują ich god­ność, gwa­ran­tują godziwą płacę i pro­mują jej efek­tyw­ność. W ZUZP ogromny nacisk poło­ży­li­śmy rów­nież na poprawę bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, bo chcemy, by nasza kopal­nia była naj­bez­piecz­niej­sza w Polsce – dodaje prze­wod­ni­czący Solidarności w PG „Silesia”.

Układ prze­ka­zany został do Państwowej Inspekcji Pracy w dniu pod­pi­sa­nia, czyli 19 lipca. – Zgodnie z usta­le­niami z zarzą­dem PG „Silesia” nowy ZUZP wej­dzie w życie od 1 wrze­śnia. Wtedy też auto­ma­tycz­nie prze­staną obo­wią­zy­wać zapisy “sta­rego” układu oraz umowa spo­łeczna pod­pi­sana w grud­niu 2010 roku, oprócz zawar­tych w niej zapi­sów doty­czą­cych gwa­ran­cji zatrud­nie­nia – infor­muje przewodniczący.

Negocjacje nad nowym ukła­dem zbio­ro­wym pracy dla pra­cow­ni­ków PG „Silesia” roz­po­częły się w grud­niu 2010 roku, tuż po sprze­daży kopalni cze­skiemu inwe­sto­rowi stra­te­gicz­nemu – fir­mie Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH). To w ogrom­nej mie­rze zasługa zakła­do­wej Solidarności, która z deter­mi­na­cją zmie­rzała do rato­wa­nia przed likwi­da­cją kopalni nie­ren­tow­nej dla Kompanii Węglowej. Po dwóch nie­uda­nych pró­bach jej sprze­daży przez Kompanię związ­kowcy, nie chcąc dopu­ścić do zala­nia zakładu, sku­tecz­nie prze­ko­nali załogę do utwo­rze­nia spółki pra­cow­ni­czej na bazie majątku kopalni. Spółka została zare­je­stro­wana w 2010 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Zasoby cze­cho­wic­kiej kopalni prze­kra­czają 500 milio­nów ton węgla niskosiarkowego.

Ubezpieczenia zdrowotne

2011-11-25

NSZZ „Solidarność” infor­muje że ist­nieje moż­li­wość ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego – OPIEKA MEDYCZNA.

Ubezpieczenie zdro­wotne w warian­cie gru­po­wym to naj­wy­god­niej­szy spo­sób, by kom­plek­sowo zadbać o zdro­wie swoje i swo­jej rodziny, to rów­nież niż­sza składka.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • pełna pod­sta­wowa opieka zdro­wotna (lekarz rodzinny, pedia­tra, internista)
 • 17 leka­rzy spe­cja­li­stów (kar­dio­log, oku­li­sta, der­ma­to­log, gine­ko­log, aler­go­log, chi­rurg ogólny i naczy­niowy, orto­peda, uro­log, oto­la­ryn­go­log, gastro­log, endo­kry­no­log, pul­mo­no­log, nefro­log, reu­ma­to­log, neu­ro­log, diabetolog)
 • pod­sta­wowe i spe­cja­li­styczne bada­nia diagnostyczne
 • zabiegi ambu­la­to­ryjne
 • wizyty domowe
 • kon­sul­tant medyczny w szpitalu
 • opieka sto­ma­to­lo­giczna

GWARANTOWANE TERMINY ŚWIADCZEŃ:

 • lekarz rodzinny, inter­ni­sta, pedia­tra – do 2 dni roboczych
 • leka­rze 17 innych spe­cjal­no­ści – do 5 dni roboczych
 • kon­sul­tant szpi­talny – do 24 godzin
 • wizyty domowe – w godzi­nach otwar­cia pla­cówki medycznej
 • pomoc doraźna w pla­cówce – natychmiast
 • zabiegi ambu­la­to­ryjne – w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni

Cena:

 • wariant KOMFORT –30.00 PLN
 • wariant KOMFORT PLUS – 45.00 PLN

Zapisy w sie­dzi­bie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PG SILESIA

PDFZobacz załącz­nik do wnio­sku o zawar­cie umów Opieki Medycznej for­ma­cie .pdf

Atrakcyjne oferty ubezpieczeniowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA ofe­ruje za pośred­nic­twem swo­jego przed­sta­wi­ciela atrak­cyjne oferty ubez­pie­cze­niowe. Ubezpieczenia komu­ni­ka­cyjne, ubez­pie­cze­nia miesz­kań i domów oraz ubez­pie­cze­nia zdro­wotne. Duże zniżki dla człon­ków związku! Współpracujemy z firmą GENERALI oraz PZU– Życie. Poniżej poda­jemy kon­takt mailowy z naszym przedstawicielem:

www.ubezpieczenia-bestwina.vacau.com

Bezpłatny wstęp na basen, oraz karnety wędkarskie

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne kar­nety dla człon­ków związku, upo­waż­nia­jące do wstępu na basen MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnośc” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne karty węd­kar­skie które mogą wypo­ży­czyć człon­ko­wie związku upo­waż­nia­jące do połowy ryb na akwe­nach „Kopalniok”, „Kozi” i zbior­niki reten­cyjne „Rudołtowice”.
Zapisy na wypo­ży­cze­nie kart w sie­dzi­bie związku.