Ubezpieczenia zdrowotne

2011-11-25

A- A A+

NSZZ „Solidarność” infor­muje że ist­nieje moż­li­wość ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego – OPIEKA MEDYCZNA.

Ubezpieczenie zdro­wotne w warian­cie gru­po­wym to naj­wy­god­niej­szy spo­sób, by kom­plek­sowo zadbać o zdro­wie swoje i swo­jej rodziny, to rów­nież niż­sza składka.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • pełna pod­sta­wowa opieka zdro­wotna (lekarz rodzinny, pedia­tra, internista)
 • 17 leka­rzy spe­cja­li­stów (kar­dio­log, oku­li­sta, der­ma­to­log, gine­ko­log, aler­go­log, chi­rurg ogólny i naczy­niowy, orto­peda, uro­log, oto­la­ryn­go­log, gastro­log, endo­kry­no­log, pul­mo­no­log, nefro­log, reu­ma­to­log, neu­ro­log, diabetolog)
 • pod­sta­wowe i spe­cja­li­styczne bada­nia diagnostyczne
 • zabiegi ambu­la­to­ryjne
 • wizyty domowe
 • kon­sul­tant medyczny w szpitalu
 • opieka sto­ma­to­lo­giczna

GWARANTOWANE TERMINY ŚWIADCZEŃ:

 • lekarz rodzinny, inter­ni­sta, pedia­tra – do 2 dni roboczych
 • leka­rze 17 innych spe­cjal­no­ści – do 5 dni roboczych
 • kon­sul­tant szpi­talny – do 24 godzin
 • wizyty domowe – w godzi­nach otwar­cia pla­cówki medycznej
 • pomoc doraźna w pla­cówce – natychmiast
 • zabiegi ambu­la­to­ryjne – w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni

Cena:

 • wariant KOMFORT –30.00 PLN
 • wariant KOMFORT PLUS – 45.00 PLN

Zapisy w sie­dzi­bie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PG SILESIA

PDFZobacz załącz­nik do wnio­sku o zawar­cie umów Opieki Medycznej for­ma­cie .pdf

Atrakcyjne oferty ubezpieczeniowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA ofe­ruje za pośred­nic­twem swo­jego przed­sta­wi­ciela atrak­cyjne oferty ubez­pie­cze­niowe. Ubezpieczenia komu­ni­ka­cyjne, ubez­pie­cze­nia miesz­kań i domów oraz ubez­pie­cze­nia zdro­wotne. Duże zniżki dla człon­ków związku! Współpracujemy z firmą GENERALI oraz PZU– Życie. Poniżej poda­jemy kon­takt mailowy z naszym przedstawicielem:

www.ubezpieczenia-bestwina.vacau.com