Archiwa kategorii: Społeczna Inspekcja Pracy

NEWSilesia październik 2013

2013-10-30

W kolej­nym wyda­niu NEWSilesia przed­sta­wię aktu­alne infor­ma­cje doty­czące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rozpocznę od przed­sta­wie­nia sta­ty­styki wypad­ków za trzy kwar­tały bie­żą­cego roku. W okre­sie tym odno­to­wa­li­śmy 11 wypad­ków przy pracy. W ana­lo­gicz­nym okre­sie roku ubie­głego takich zda­rzeń było 12. Jest więc w tej kwe­stii mini­malna poprawa. Czytaj całość ›

Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy — lipiec 2013

2013-07-30

Kończy się drugi kwar­tał 2013roku. Po trud­nym początku roku, kiedy wyda­rzył się wypa­dek zbio­rowy, sytu­acja pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa usta­bi­li­zo­wała się i jest w tej kwe­stii znaczna poprawa w sto­sunku do roku ubie­głego. Myślę że składa się na to kilka czyn­ni­ków. W ostat­nim okre­sie nie było wielu przy­jęć do PG SILESIA, załoga powoli się inte­gruje, nabywa nie­zbęd­nego doświad­cze­nia, które w gór­nic­twie jest bar­dzo potrzebne aby bez­piecz­nie pra­co­wać. Znaczna część pra­cow­ni­ków uczęsz­cza do szkół gór­ni­czych, pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje przez róż­nego rodzaju kursy i szko­le­nia. To wszystko składa się na to, że świa­do­mość pra­cow­ni­ków jest coraz wyż­sza, a to prze­nosi się na bez­pieczne wyko­ny­wa­nie robót. Czytaj całość ›

Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy — maj 2013

2013-05-13

Kontynuując cykl infor­ma­cji na temat BHPPG SILESIA roz­pocznę od przed­sta­wie­nia sta­ty­styki wypad­ków za pierw­szy kwar­tał roku 2013. W okre­sie tym odno­to­wa­li­śmy trzy wypadki przy pracy. Jeden zbio­rowy, gdzie poszko­do­wa­nych zostało sześć osób, oraz dwa wypadki lek­kie. W ana­lo­gicz­nym okre­sie roku ubie­głego, odno­to­wa­li­śmy osiem zda­rzeń zakwa­li­fi­ko­wa­nych jako wypadki przy pracy. Biorąc pod uwagę liczbę zda­rzeń odno­to­wa­li­śmy zna­czącą poprawę, bio­rąc jed­nak liczbę poszko­do­wa­nych jest ona na takim samym pozio­mie jak w roku 2012.
W dal­szej czę­ści arty­kułu przed­sta­wię naj­now­sze inwe­sty­cje firmy mające na celu poprawę bez­pie­czeń­stwa, jak rów­nież kom­fortu pracy. Czytaj całość ›

Informacja Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy — luty 2013

2013-03-14

Zakończyliśmy rok 2012. Pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa nie zapi­sze się on naj­le­piej w histo­rii naszej kopalni. W roku tym wyda­rzyły się dwa tra­giczne wypadki, w któ­rych śmierć ponio­sło dwóch naszych kole­gów. Mamy począ­tek roku 2013. Roku który w kopalni będzie rokiem kolej­nych dużych inwe­sty­cji, rów­nież tych popra­wia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i kom­fort pracy. Niestety pod kątem bez­pie­czeń­stwa nie roz­po­czę­li­śmy go dobrze. Jest dopiero luty, a w PG SILESIA odno­to­wa­li­śmy już trzy wypadki, w tym jeden zbio­rowy, gdzie poszko­do­wa­nych zostało sześć osób. Na szczę­ście wszy­scy poszko­do­wani w tym wypadku, jak rów­nież w dwóch pozo­sta­łych szybko wra­cają do zdro­wia. Czytaj całość ›