Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy — lipiec 2013

2013-07-30

A- A A+

Kończy się drugi kwar­tał 2013roku. Po trud­nym początku roku, kiedy wyda­rzył się wypa­dek zbio­rowy, sytu­acja pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa usta­bi­li­zo­wała się i jest w tej kwe­stii znaczna poprawa w sto­sunku do roku ubie­głego. Myślę że składa się na to kilka czyn­ni­ków. W ostat­nim okre­sie nie było wielu przy­jęć do PG SILESIA, załoga powoli się inte­gruje, nabywa nie­zbęd­nego doświad­cze­nia, które w gór­nic­twie jest bar­dzo potrzebne aby bez­piecz­nie pra­co­wać. Znaczna część pra­cow­ni­ków uczęsz­cza do szkół gór­ni­czych, pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje przez róż­nego rodzaju kursy i szko­le­nia. To wszystko składa się na to, że świa­do­mość pra­cow­ni­ków jest coraz wyż­sza, a to prze­nosi się na bez­pieczne wyko­ny­wa­nie robót.

Obecnie jeste­śmy w trud­nym okre­sie dla kopalni. Zakończyliśmy roz­cinkę ściany 103 w pokła­dzie 325/1. Trwają prace zwią­zane z likwi­da­cją ść.160 i zbro­je­niem śc.103. Są to roboty szcze­gól­nie nie­bez­pieczne. Ze ściany 160 trzeba wydać i prze­trans­por­to­wać sek­cje obu­dowy zme­cha­ni­zo­wa­nej, kom­bajn, ele­menty prze­no­śni­ków, oprzy­rzą­do­wa­nie elek­tryczne i wiele innych urzą­dzeń. Wszystkie ele­menty tych urzą­dzeń są bar­dzo cięż­kie i o dużych gaba­ry­tach. Zarówno demon­taż tych urzą­dzeń w ścia­nie 160, trans­port, jak i mon­taż ich w ścia­nie 103 są pra­cami szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nymi, wyma­ga­ją­cymi dużej wie­dzy, doświad­cze­nia i zacho­wa­nia szcze­gól­nej ostroż­no­ści. Innowacją tech­niczną wyko­rzy­staną do likwi­da­cji śc.160 jest prze­cią­garka łań­cu­chowa firmy KOLK, w znaczny spo­sób pod­nosi ona bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort pracy przy rabunku sek­cji i prze­no­śnika ścia­no­wego. W ścia­nie 103 zamon­to­wano z kolei obrot­nicę sek­cji firmy Sigma. Została ona już z powo­dze­niem wyko­rzy­stana przy zbro­je­niu ść.160. Powoduje ona auto­ma­ty­za­cję i przy­spie­sze­nie pro­cesu zabu­dowy sek­cji, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wyso­kich stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa.
W ostatni etap wkro­czyła rów­nież roz­cinka ściany 334 w pokła­dzie 330. Również tam zasto­so­wano inno­wa­cyjną metodę zabu­dowy przodka. Tradycyjną wykładkę zastą­piono wykładką mine­ralną i siat­kami łań­cu­cho­wymi. Wykładka mine­ralna wypeł­nia bar­dzo dokład­nie wszyst­kie szcze­liny powo­du­jąc lep­szą sta­bil­ność góro­tworu. Jest nadzieja że chod­nik ten uda się utrzy­mać po przej­ściu ściany. Bardzo waż­nym aspek­tem wpro­wa­dze­nia tej tech­no­lo­gii jest rów­nież wzrost bez­pie­czeń­stwa. Przy zasto­so­wa­niu tej metody nie ma prak­tycz­nie moż­li­wo­ści ode­rwa­nia się ele­men­tów skał od góro­tworu i ich opadu na spąg.

Z ele­men­tów znacz­nie popra­wia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków PG SILESIA odno­to­wać należy zakup Szybowej Maszyny Wyciągu Awaryjnego. PG SILESIA jako jedna z nie­licz­nych kopalń posiada takie urzą­dze­nie. Zabudowana będzie na spe­cjal­nych fun­da­men­tach w rejo­nie szybu nr 1 i 2. Awaryjny Wyciąg Szybowy prze­zna­czony jest do wywie­zie­nia załogi z unie­ru­cho­mio­nych naczyń wycią­go­wych w szy­bach nie posia­da­ją­cych prze­działu dra­bi­no­wego. Ewakuacja musi być wyko­nana w cza­sie nie dłuż­szym niż 10 godzin. W przy­padku szybu nr 1 ewa­ku­acja odbywa się za pomocą kubła, z szybu nr 2 za pomocą jedno pię­tro­wej klatki.

Zakupiona została rów­nież nowa kolejka pod­wie­szana typu Scharf. Kolejka wypo­sa­żona jest w sze­ścio­wóz­kowy zestaw o nośno­ści 18 t. Wykorzystana będzie do zbro­je­nia ściany 103, poprawi ona w zna­czący spo­sób warunki pracy i bez­pie­czeń­stwo przy pra­cach w tym rejo­nie kopalni.
W ostat­nim wyda­niu NEWSilesia pisa­łem o nowych tabe­lach przy­działu odzieży, środ­ków ochrony i środ­ków czy­sto­ści. Od 01.06.2013 nowy sys­tem już obo­wią­zuje. Pojawiły się w nim nowe ele­menty wypo­sa­że­nia gór­ni­ków, zwięk­szony rów­nież został przy­dział odzieży dla pra­cow­ni­ków fizycz­nych na powierzchni. Szczegółowe zasady oraz tabele poja­wią się wkrótce na stro­nach inter­ne­to­wych związ­ków zawo­do­wych. Zachęcam do zapo­zna­nia się z tymi zasadami.

Od 01.06.2013 obo­wią­zuje rów­nież nowe zarzą­dze­nie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego odno­śnie sto­so­wa­nia przez pra­cow­ni­ków kopalni środ­ków ochrony indy­wi­du­al­nej. Zgodnie z tym roz­po­rzą­dze­niem wszy­scy pra­cow­nicy zjeż­dża­jący na dół zobo­wią­zani są do sto­so­wa­nia oku­la­rów ochron­nych od momentu wej­ścia do klatki szy­bo­wej, do momentu wyjazdu na powierzch­nię.
Jak zapewne wszy­scy pra­cow­nicy zauwa­żyli przed wej­ściem do lam­powni poja­wił się nowy wyświe­tlacz dio­dowy. Na wyświe­tla­czu tym będą pre­zen­to­wane mię­dzy innymi komu­ni­katy i infor­ma­cje z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.