Statut

A- A A+

Statut NSZZ „Solidarność” to doku­ment, który okre­śla cele, zada­nia, struk­turę orga­ni­za­cyjną oraz spo­sób dzia­ła­nia Związku.

PDFPobierz Statut w for­ma­cie .pdf

W pre­am­bule do Statutu czy­tamy, m.in. że NSZZ „Solidarność” powo­łany został w wyniku robot­ni­czego pro­te­stu i utwo­rzony na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia zawar­tego 31 sierp­nia 1980 r. w Gdańsku pomię­dzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. „(…) opie­ra­jąc swoje dzia­ła­nia na grun­cie etyki chrze­ści­jań­skiej i kato­lic­kiej nauki spo­łecz­nej pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakre­sie obrony god­no­ści, praw i inte­re­sów pra­cow­ni­czych człon­ków Związku oraz reali­za­cji ich potrzeb mate­rial­nych, spo­łecz­nych i kulturalnych”.

Preambuła

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powo­łany w Polsce w wyniku pro­te­stu robot­ni­czego i utwo­rzony na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia zawar­tego dnia 31 sierp­nia 1980 r. w Gdańsku pomię­dzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opie­ra­jąc swoje dzia­ła­nia na grun­cie etyki chrze­ści­jań­skiej i kato­lic­kiej nauki spo­łecz­nej, pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakre­sie obrony god­no­ści, praw i inte­re­sów pra­cow­ni­czych człon­ków Związku oraz reali­za­cji ich potrzeb mate­rial­nych, spo­łecz­nych i kulturalnych.

Rozdział I

Niezależność Związku, nazwa, sie­dziba, tery­to­rialny zakres działania

§ 1
1. Statut niniej­szy okre­śla cele i zasady dzia­ła­nia oraz struk­turę orga­ni­za­cyjną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zwa­nego dalej Związkiem.
2. Nazwa i znak gra­ficzny „Solidarność” sta­no­wią wyłączną wła­sność Związku i pod­le­gają ochro­nie prawnej.

§ 2
1. Terenem dzia­ła­nia Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa także poza gra­ni­cami Rzeczypospolitej Polskiej u pra­co­daw­ców, do któ­rych sto­suje się prze­pisy prawa pol­skiego.
3. Związek ponadto może pro­wa­dzić dzia­łal­ność u innych pra­co­daw­ców poza gra­ni­cami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy mię­dzy­na­ro­dowe to przewidują.

§ 3
Siedzibą Związku i jego władz ogól­no­kra­jo­wych jest Gdańsk.

§ 4
Związek w swo­jej dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej jest nie­za­leżny od pra­co­daw­ców, admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, samo­rządu tery­to­rial­nego, orga­ni­za­cji poli­tycz­nych oraz innych organizacji.

Podmiotowy zakres działania

§ 5
1. Związek zrze­sza pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na pod­sta­wie umowy o pracę (także spół­dziel­czej umowy o pracę), a w rol­ni­czych spół­dziel­niach pro­duk­cyj­nych zatrud­nio­nych na pod­sta­wie człon­ko­stwa (wyboru, powo­ła­nia, mia­no­wa­nia), jak rów­nież uczniów przy­za­kła­do­wych szkół zawo­do­wych świad­czą­cych pracę na rzecz zakładu pracy lub pobie­ra­ją­cych naukę zawodu, osoby wyko­nu­jące pracę nakład­czą, osoby wyko­nu­jące prace na pod­sta­wie umowy agen­cyj­nej, a także osoby czer­piące środki utrzy­ma­nia z pracy wyko­ny­wa­nej na innej pod­sta­wie praw­nej niż sto­su­nek pracy. Członkami Związku mogą być także bez­ro­botni, eme­ryci i ren­ci­ści oraz osoby odby­wa­jące zastęp­czą służbę woj­skową. Utrata zatrud­nie­nia, a także powo­ła­nie do odby­cia zasad­ni­czej służby woj­sko­wej nie ozna­czają utraty człon­ko­stwa.
2. Osobom, które w spo­sób szcze­gólny zasłu­żyły się dla Związku, a które nie mają upraw­nień do zrze­sza­nia się w nim, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać człon­ko­stwo hono­rowe Związku w opar­ciu o regu­la­min przed­sta­wiony przez Komisję Krajową i zatwier­dzony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Cele i zada­nia Związku

§ 6
Celem Związku jest obrona god­no­ści, praw i inte­re­sów pra­cow­ni­czych (zawo­do­wych i socjal­nych) człon­ków Związku, a w szcze­gól­no­ści:
1) zabez­pie­cza­nie praw pra­cow­ni­czych w zakre­sie wyko­ny­wa­nej pracy zawo­do­wej, wyna­gro­dze­nia, warun­ków socjalno-bytowych oraz bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy,
2) prze­ciw­dzia­ła­nie zja­wi­sku bez­ro­bo­cia i pomoc człon­kom Związku pozo­sta­ją­cym bez pracy,
3) dąże­nie do zapew­nia­nia pra­cow­ni­kom warun­ków pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych,
4) ochrona inte­re­sów zdro­wot­nych, mate­rial­nych, socjal­nych i kul­tu­ral­nych człon­ków Związku oraz ich rodzin,
5) podej­mo­wa­nie dzia­łań w duchu dia­logu spo­łecz­nego, zmie­rza­ją­cych do zhar­mo­ni­zo­wa­nia inte­re­sów pra­co­dawcy z inte­re­sami pra­cow­ni­ków,
6) wpły­wa­nie na kształt poli­tyki gospo­dar­czej i spo­łecz­nej,
7) sze­rze­nie zasad demo­kra­cji i wystę­po­wa­nie w obro­nie uni­wer­sal­nych war­to­ści huma­ni­tar­nych,
8) kształ­to­wa­nie aktyw­nej postawy dzia­ła­nia dla dobra Ojczyzny,
9) dzia­ła­nie na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych i potrze­bu­ją­cych szcze­gól­nej tro­ski,
10) umac­nia­nie rodziny oraz ochrona życia rodzin­nego,
11) współ­praca z orga­ni­za­cjami mię­dzy­na­ro­do­wymi w zakre­sie soli­dar­nej obrony inte­re­sów pra­cow­ni­czych i respek­to­wa­nia praw czło­wieka,
12) ochrona i pro­mo­cja kul­tury oraz sze­roko poję­tej edu­ka­cji,
13) podej­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz ochrony natu­ral­nego śro­do­wi­ska czło­wieka,
14) repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów pra­cow­ni­czych na forum międzynarodowym.

§ 7
Związek reali­zuje swoje cele mię­dzy innymi poprzez:
1) repre­zen­to­wa­nie swo­ich człon­ków wobec pra­co­daw­ców, władz i orga­nów admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, samo­rządu tery­to­rial­nego oraz orga­ni­za­cji i insty­tu­cji spo­łecz­nych,
2) zawie­ra­nie i wypo­wia­da­nie ukła­dów zbio­ro­wych pracy oraz innych poro­zu­mień z pra­co­daw­cami,
3) orga­ni­zo­wa­nie i kie­ro­wa­nie akcjami pro­te­sta­cyj­nymi, do strajku włącz­nie, w przy­padku naru­sze­nia inte­re­sów pra­cow­ni­czych,
4) udzie­la­nie pomocy praw­nej i podej­mo­wa­nie inter­wen­cji w spra­wach doty­czą­cych zakresu dzia­ła­nia Związku,
5) spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­strze­ga­niem prawa pracy oraz spra­wo­wa­nie nad­zoru nad prze­strze­ga­niem prze­pi­sów, a także zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, podej­mo­wa­nie prze­wi­dzia­nych pra­wem dzia­łań w przy­padku wystę­po­wa­nia zagro­żeń dla życia i zdro­wia pra­cow­ni­ków oraz zapew­nia­nie okre­so­wej kon­troli sta­no­wisk pracy,
6) two­rze­nie fun­du­szy celo­wych, w tym straj­ko­wego, szko­le­nio­wego, eks­perc­kiego, roz­woju Związku, pomocy nie­peł­no­spraw­nym, pomocy bez­ro­bot­nym oraz fun­du­szu zwią­za­nego z orga­ni­zo­wa­niem i wspie­ra­niem sportu, tury­styki i rekre­acji,
7) opi­nio­wa­nie i ini­cjo­wa­nie pro­jek­tów aktów praw­nych z zakresu obję­tego zada­niami związ­ków zawo­do­wych, pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści badaw­czej w celu przy­go­to­wa­nia opi­nii Związku wią­żą­cych się z jego dzia­łal­no­ścią,
8) szko­le­nia związ­kowe i prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia zawo­dowe,
9) two­rze­nie pod­mio­tów dla pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w celu uzy­ska­nia środ­ków na reali­za­cję zadań sta­tu­to­wych,
10) powo­ły­wa­nie agend dla reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych,
11) współ­dzia­ła­nie z orga­nami wła­dzy, admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samo­rządu tery­to­rial­nego w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z prze­pi­sów prawa,
12) udział w dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych,
13) ini­cjo­wa­nie i orga­ni­zo­wa­nie samo­po­mocy człon­ków Związku,
14) udzie­la­nie pomocy mate­rial­nej człon­kom Związku,
15) podej­mo­wa­nie sta­rań mają­cych na celu zapew­nie­nie człon­kom Związku i ich rodzi­nom odpo­wied­niego udziału w świad­cze­niach z fun­du­szu socjal­nego i innych fun­du­szy pra­co­dawcy,
16) współ­udział w two­rze­niu i dzia­ła­niu fun­du­szy eme­ry­tal­nych i róż­nych form ubez­pie­czeń,
17) infor­mo­wa­nie człon­ków o dzia­ła­niach Związku oraz pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści pra­so­wej, wydaw­ni­czej i innej medial­nej,
18) współ­dzia­ła­nie ze służbą zdro­wia na rzecz ochrony zdro­wia pra­cow­ni­ków i ich rodzin,
19) z pro­wa­dze­nie badań nad warun­kami życia ogółu pra­cow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści nad pozio­mem kosz­tów utrzy­ma­nia,
20) popie­ra­nie ini­cja­tyw w zakre­sie uspraw­nie­nia gospo­darki, roz­woju kul­tury, oświaty, nauki i postępu tech­nicz­nego,
21) prze­ciw­dzia­ła­nie przy­czy­nom i skut­kom pato­lo­gii spo­łecz­nej,
22) pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści oświa­towo – kul­tu­ral­nej,
23) orga­ni­zo­wa­nie i wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz rekre­acji, sportu i turystki,
24) pro­wa­dze­nie róż­nych form dzia­łal­no­ści charytatywnej.

Rozdział II

CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU

Zasady ogólne

§ 8
1. Członkostwo w Związku moż­liwe jest tylko poprzez przy­na­leż­ność do orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej – z zastrze­że­niem posta­no­wień § 10 ust. 4. W przy­padku osób będą­cych w sto­sunku pracy, człon­ko­stwo w Związku może być reali­zo­wane tylko poprzez przy­na­leż­ność do orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej dzia­ła­ją­cej u pra­co­dawcy, u któ­rego ta osoba jest zatrud­niona.
2. Każdy czło­nek Związku może nale­żeć wyłącz­nie do jed­nej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, nie­za­leż­nie od liczby tytu­łów upraw­nia­ją­cych do człon­ko­stwa w Związku.
3. Członek Związku nie może nale­żeć do innego związku zawo­do­wego zare­je­stro­wa­nego w Polsce. Nie doty­czy to przy­na­leż­no­ści do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Nabycie człon­ko­stwa

§ 9
1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przy­ję­cia dekla­ra­cji człon­kow­skiej uchwałą komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej. Komisja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa podej­muje uchwałę w spra­wie przy­ję­cia lub odmowy przy­ję­cia w poczet człon­ków orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, któ­rej jest wła­dzą, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od daty zło­że­nia dekla­ra­cji przez kan­dy­data na członka. Odmowa przy­ję­cia w poczet człon­ków wymaga pisem­nego uza­sad­nie­nia.
2. Komisja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa może sce­do­wać upraw­nie­nie, o któ­rym mowa w ust. 1, na komi­sję wydzia­łową, oddzia­łową lub podza­kła­dową, a także na pre­zy­dium komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, jeżeli takie zostało utwo­rzone.
3. Od uchwały odma­wia­ją­cej przy­ję­cia do Związku przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do zakła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia jej dorę­cze­nia. Zakładowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów powinno roz­pa­trzyć odwo­ła­nie, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia jego wnie­sie­nia. Od decy­zji odmowy przy­ję­cia w poczet człon­ków Związku kan­dy­da­towi na członka przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do zarządu regionu w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia otrzy­ma­nia od zakła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów pisem­nej uchwały wraz z uza­sad­nie­niem w tej spra­wie.
4. W razie nie­pod­ję­cia uchwały przez komi­sję zakła­dową lub mię­dzy­za­kła­dową albo przez zakła­dowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów w ter­mi­nach okre­ślo­nych w ust. 1 i 3, kan­dy­da­towi na członka przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia bez­po­śred­nio do zarządu regionu, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia bez­sku­tecz­nego upływu tych ter­mi­nów.
5. Zarząd regionu jest zobo­wią­zany do pod­ję­cia decy­zji w spra­wach, o któ­rych mowa w ust. 3 i 4, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia otrzy­ma­nia odwo­ła­nia. Decyzja zarządu regionu w spra­wie przy­ję­cia lub odmowy przy­ję­cia w poczet człon­ków Związku jest osta­teczna.
6. Ilekroć w ust. 3 i 4 mówi się o zakła­do­wym zebra­niu człon­ków lub dele­ga­tów, rozu­mieć przez to należy także mię­dzy­za­kła­dowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów.
Zachowanie człon­ko­stwa w przy­padku zmiany pra­co­dawcy.
Zmiana przy­na­leż­no­ści do pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku.

§ 10
1. Zmiana przy­na­leż­no­ści do orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej może nastą­pić w wyniku zmiany pra­co­dawcy lub wystą­pie­nia z tej jed­nostki i kon­ty­nu­owa­nia człon­ko­stwa w innej orga­ni­za­cji zakła­do­wej i mię­dzy­za­kła­do­wej, z zastrze­że­niem posta­no­wień § 8 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2, a także w wyniku zmian obszaru dzia­ła­nia orga­ni­za­cji zakła­do­wych lub mię­dzy­za­kła­do­wych.
2. W przy­padku zmiany pra­co­dawcy przez członka Związku, powo­du­ją­cej koniecz­ność zmiany przy­na­leż­no­ści do pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej, staje się on z mocy prawa człon­kiem orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej dzia­ła­ją­cej u nowego pra­co­dawcy zgod­nie z miej­scem jego pracy.
3. Członek Związku, o któ­rym mowa w ust. 2, jest zobo­wią­zany udo­ku­men­to­wać sto­sow­nym zaświad­cze­niem swoją przy­na­leż­ność do Związku w poprzed­niej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej. Bez jej udo­ku­men­to­wa­nia będzie trak­to­wany jak kan­dy­dat na członka Związku, do któ­rego sto­suje się posta­no­wie­nia zawarte w § 9.
4. Członek Związku, który utra­cił prawo przy­na­leż­no­ści do dotych­cza­so­wej orga­ni­za­cji zakła­do­wej i mię­dzy­za­kła­do­wej lub z niej wystą­pił, a chce kon­ty­nu­ować człon­ko­stwo w Związku, przy­stę­puje do innej zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej orga­ni­za­cji, w sto­sunku do któ­rej przy­słu­guje mu prawo przy­na­leż­no­ści, zgod­nie z zastrze­że­niem posta­no­wień § 8 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 3 mie­siące od utraty prawa przy­na­leż­no­ści lub wystą­pie­nia z orga­ni­za­cji dotych­cza­so­wej. Po upły­wie powyż­szego ter­minu jego człon­ko­stwo w Związku ustaje z mocy prawa.
5. Zasady postę­po­wa­nia w przy­padku zmiany przy­na­leż­no­ści do orga­ni­za­cji zakła­do­wej i mię­dzy­za­kła­do­wej, spo­wo­do­wa­nej zmianą obszaru dzia­ła­nia orga­ni­za­cji zakła­do­wych lub mię­dzy­za­kła­do­wych, regu­lują posta­no­wie­nia uchwały Komisji Krajowej pod­ję­tej na pod­sta­wie posta­no­wień § 21.
6. Przejście na eme­ry­turę lub rentę oraz utrata zatrud­nie­nia nie powo­dują usta­nia człon­ko­stwa w dotych­cza­so­wej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub międzyzakładowej.

§ 11
1. Członek Związku, podej­mu­jący zatrud­nie­nie u pra­co­dawcy nie obję­tego dzia­łal­no­ścią pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, może:
1) pozo­stać człon­kiem dotych­cza­so­wej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, jeżeli komi­sja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa wyra­ziła na to zgodę, a nowy pra­co­dawca działa na tere­nie obję­tym dzia­łal­no­ścią dotych­cza­so­wego regionu; wów­czas dotych­cza­sowa orga­ni­za­cja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa roz­sze­rza swój zakres dzia­ła­nia na nowy zakład pracy. Decyzje o roz­sze­rze­niu lub nie­roz­sze­rze­niu zakresu dzia­ła­nia orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej na pra­co­dawcę nie­ob­ję­tego dzia­łal­no­ścią żad­nej pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku podej­muje komi­sja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od momentu przy­ję­cia wia­do­mo­ści o tym fak­cie,
2) zło­żyć dekla­ra­cję człon­kow­ską w dowol­nie wybra­nej przez sie­bie orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej dzia­ła­ją­cej na tere­nie danego regionu. Po przy­ję­ciu tej osoby w poczet człon­ków, orga­ni­za­cja przyj­mu­jąca roz­sze­rza swój dotych­cza­sowy zakres dzia­ła­nia na nowego pra­co­dawcę zatrud­nia­ją­cego tę osobę, przy czym dotych­cza­sowa orga­ni­za­cja zakła­dowa prze­kształca się w orga­ni­za­cję mię­dzy­za­kła­dową.
2. Organizacja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 2, ma prawo odmó­wić przy­ję­cia w poczet swo­ich człon­ków osoby, o któ­rej mowa w tym ustę­pie. Przyjęcie lub odmowa przy­ję­cia w poczet człon­ków orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 2, powinna nastą­pić w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od zło­że­nia dekla­ra­cji człon­kow­skiej. Niepodjęcie decy­zji w tym ter­mi­nie jest rów­no­znaczne z decy­zją odma­wia­jącą przy­ję­cia w poczet człon­ków orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej. Decyzja odma­wia­jąca przy­ję­cia do danej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej jest osta­teczna.
3. W przy­padku odmowy przy­ję­cia do orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub braku zgody na roz­sze­rze­nie zakresu dzia­ła­nia, o któ­rym mowa w ust. 1 pkt 1, czło­nek Związku ma prawo zwró­cić się do wła­ści­wego zarządu regionu. Zarząd regionu ma obo­wią­zek wska­za­nia, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 30 dni, orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, w któ­rej będzie mógł kon­ty­nu­ować swoje członkostwo.

Zawieszenie człon­ko­stwa

§ 12
1. Zawieszenie człon­ko­stwa w Związku polega na utra­cie praw członka Związku przez okre­ślony czas z jed­no­cze­snym zwol­nie­niem z wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków człon­kow­skich. Zawieszenie człon­ko­stwa nastę­puje ze wzglę­dów for­mal­nych
w przy­padku zaist­nie­nia prze­szkód praw­nych w przy­na­leż­no­ści do związ­ków zawo­do­wych, wyni­ka­ją­cych z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa albo gdy wymaga tego spe­cy­fika peł­nio­nych funk­cji publicz­nych.
2. W okre­sie zawie­sze­nia człon­ko­stwa osoba, któ­rej to doty­czy, nie jest człon­kiem Związku w rozu­mie­niu posta­no­wień Statutu. Jednakże okres ten nie powo­duje prze­rwy w człon­ko­stwie, o któ­rym mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, ale nie jest zali­czany do łącz­nego czasu trwa­nia człon­ko­stwa.
3. Szczegółowe zasady postę­po­wa­nia w spra­wach o zawie­sze­nie człon­ko­stwa okre­śla uchwała Komisji Krajowej.

Ustanie człon­ko­stwa

§ 13
1. Członkostwo Związku ustaje na sku­tek:
1) wystą­pie­nia ze Związku,
2) pozba­wie­nia człon­ko­stwa (wyklu­cze­nia ze Związku),
3) skre­śle­nia z reje­stru człon­ków,
4) nie­za­cho­wa­nia trybu postę­po­wa­nia, o któ­rym mówi § 10 ust. 4,
5) śmierci członka Związku.
2. Wystąpienie ze Związku nastę­puje w for­mie pisem­nego oświad­cze­nia woli członka Związku, skie­ro­wa­nego do wła­ści­wej komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej.
3. Pozbawienie człon­ko­stwa (wyklu­cze­nie ze Związku) nastę­puje w wyniku uchwały komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej pod­ję­tej na sku­tek poważ­nego naru­sze­nia przez członka Związku posta­no­wień Statutu, innych posta­no­wień prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub postę­po­wa­nia nie­li­cu­ją­cego z god­no­ścią członka Związku. Uchwała musi być pod­jęta w gło­so­wa­niu taj­nym i wymaga pisem­nego uza­sad­nie­nia. Od uchwały pozba­wia­ją­cej człon­ko­stwa przy­słu­guje prawo odwo­ła­nia do zakła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od daty dorę­cze­nia uchwały. Zakładowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów może roz­pa­trzyć odwo­ła­nie w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia wnie­sie­nia odwo­ła­nia. W razie pod­trzy­ma­nia decy­zji o pozba­wie­niu człon­ko­stwa lub nie­pod­ję­cia uchwały przez zakła­dowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, odwo­łu­ją­cemu się przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do zarządu regionu, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia dorę­cze­nia decy­zji zakła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów albo od dnia bez­sku­tecz­nego upływu ter­minu roz­pa­trze­nia odwo­ła­nia przez zakła­dowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów.
4. Zarząd regionu jest zobo­wią­zany do pod­ję­cia decy­zji w spra­wach, o któ­rych mowa w ust. 3, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia otrzy­ma­nia odwo­ła­nia. Decyzja zarządu regionu w spra­wie pozba­wie­nia człon­ko­stwa jest osta­teczna.
5. Skreślenie z reje­stru człon­ków nastę­puje z powodu zale­ga­nia z zapłatą składki związ­ko­wej należ­nej za co naj­mniej 3 mie­siące, po uprzed­nim pisem­nym wezwa­niu przez komi­sję zakła­dową lub mię­dzy­za­kła­dową do ure­gu­lo­wa­nia tych należ­no­ści, w ter­mi­nie nie krót­szym niż 30 dni.
6. Komisja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa ma obo­wią­zek wysła­nia wezwa­nia, o któ­rym mowa w ust. 5, nie­zwłocz­nie po stwier­dze­niu nie­wy­peł­nie­nia obo­wiązku opła­ca­nia skła­dek przez członka Związku.
7. Nieuregulowanie przez członka Związku zale­głych skła­dek, w ter­mi­nie usta­lo­nym przez komi­sję zakła­dową lub mię­dzy­za­kła­dową, powo­duje skre­śle­nie go z reje­stru człon­ków przez komi­sję zakła­dową lub mię­dzy­za­kła­dową na pod­sta­wie pod­ję­tej uchwały. Komisja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa zawia­da­mia zain­te­re­so­wa­nego członka o uchwale skre­śla­ją­cej go z reje­stru człon­ków, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 7 dni od daty jej pod­ję­cia.
8. Od skre­śle­nia z reje­stru człon­ków przy­słu­guje prawo odwo­ła­nia do zarządu regionu, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 14 dni od otrzy­ma­nia zawia­do­mie­nia o skre­śle­niu. Zarząd regionu uchyla albo utrzy­muje w mocy uchwałę o skre­śle­niu z reje­stru człon­ków. Zarząd regionu lub, w jego imie­niu, pre­zy­dium — jeśli takie upraw­nie­nie zostało mu prze­ka­zane — jest zobo­wią­zany do pod­ję­cia decy­zji, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od dnia otrzy­ma­nia odwo­ła­nia. Decyzja zarządu regionu jest osta­teczna.
9. W przy­padku odwo­ła­nia się od uchwały pozba­wia­ją­cej człon­ko­stwa, uchwała ta ulega zawie­sze­niu do czasu pod­ję­cia decy­zji przez zakła­dowe zebra­nie człon­ków lub dele­ga­tów bądź przez zarząd regionu.
10. Ilekroć w tym para­gra­fie mowa o zakła­do­wym zebra­niu człon­ków lub dele­ga­tów należy przez to rozu­mieć rów­nież mię­dzy­za­kła­dowe zebra­nie człon­ków lub delegatów.

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 14
1. Członek Związku ma prawo do:
1) korzy­sta­nia z pomocy Związku w obro­nie praw pra­cow­ni­czych i oby­wa­tel­skich,
2) otrzy­my­wa­nia pomocy, w tym finan­so­wej, w okre­sie pozo­sta­wa­nia bez pracy ze względu na pro­wa­dzoną dzia­łal­ność związ­kową,
3) wybie­ra­nia i bycia wybie­ra­nym do władz Związku, z uwzględ­nie­niem zasady rów­no­ści, zgod­nie z posta­no­wie­niami niniej­szego Statutu i innych aktów prawa wewnątrz­związ­ko­wego,
4) pomocy Związku w sytu­acjach loso­wych, zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale finan­so­wej Krajowego Zjazdu Delegatów, o któ­rej mowa w
§ 69,
5) wystę­po­wa­nia z wnio­skami i postu­la­tami do władz Związku,
6) infor­ma­cji o decy­zjach i innych dzia­ła­niach władz Związku oraz wglądu do doku­men­tów doty­czą­cych jego osoby,
7) obrony w przy­padku posta­wie­nia mu zarzu­tów w spra­wach wewnątrz­związ­ko­wych oraz do uczest­ni­cze­nia w zebra­niach, na któ­rych podej­mo­wane są decy­zje doty­czące jego osoby,
8) uczest­ni­cze­nia w posie­dze­niach wła­dzy sta­no­wią­cej i wyko­naw­czej na zasa­dach okre­ślo­nych w regu­la­mi­nach obrad tych władz.
2. Członek Związku zatrud­niony u kilku pra­co­daw­ców, obję­tych dzia­ła­niem róż­nych pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku, ma prawo do obrony swo­ich praw wobec pra­co­daw­ców przez pod­sta­wowe jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku dzia­ła­jące u tych pracodawców.

§ 15
Członek Związku jest zobo­wią­zany:
1) prze­strze­gać posta­no­wień Statutu i uchwał władz Związku oraz regu­lar­nie pła­cić składki człon­kow­skie,
2) brać udział w życiu związ­ko­wym,
3) uczest­ni­czyć w zebra­niach w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych Związku, do któ­rych należy oraz w posie­dze­niach władz Związku, do któ­rych został wybrany, a w szcze­gól­no­ści w zebra­niach sprawozdawczo-wyborczych,
4) soli­dar­nie uczest­ni­czyć w akcjach podej­mo­wa­nych przez Związek i powstrzy­my­wać się od nie­ak­cep­to­wa­nego przez Związek udziału w akcjach orga­ni­zo­wa­nych przez inne związki zawo­dowe,
5) nie podej­mo­wać czy­nów, które naru­szają dobre imię Związku.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

Zagadnienia ogólne

§ 16
1. Związek jest zor­ga­ni­zo­wany na zasa­dzie tery­to­rialno — bran­żo­wej.
2. Terytorialnymi jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi Związku są orga­ni­za­cje zakła­dowe, mię­dzy­za­kła­dowe i regiony oraz inne jed­nostki two­rzone na mocy posta­no­wień § 23.
3. Branżowymi jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi Związku są kra­jowe i regio­nalne sekre­ta­riaty bran­żowe oraz kra­jowe, mię­dzy­re­gio­nalne i regio­nalne sek­cje bran­żowe.
4. Ponadto mogą być two­rzone, na mocy posta­no­wień § 30, pro­ble­mowe jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku, w tym zawodowe.

§ 17
Związek posiada oso­bo­wość prawną. Ponadto oso­bo­wość prawną posia­dają: orga­ni­za­cje zakła­dowe, orga­ni­za­cje mię­dzy­za­kła­dowe, orga­ni­za­cje podza­kła­dowe, regiony, kra­jowe sekre­ta­riaty bran­żowe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków.

Tezy orze­czeń SN

§ 18
1. Jednostka orga­ni­za­cyjna Związku, któ­rej wła­dza jest jed­no­cze­śnie orga­nem reje­stru­ją­cym, pełni wobec zare­je­stro­wa­nej przez sie­bie jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku funk­cję nad­zor­czą, koor­dy­nuje jej dzia­łal­ność oraz podej­muje wią­żące ją decy­zje, a także może doko­nać jej wyre­je­stro­wa­nia, zgod­nie z posta­no­wie­niami § 31.
2. Krajowy sekre­ta­riat bran­żowy koor­dy­nuje dzia­łal­ność nale­żą­cych do niego kra­jo­wych sek­cji bran­żo­wych.
Terytorialne jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku

§ 19
1. Podstawowymi jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi Związku są: zakła­dowe orga­ni­za­cje koor­dy­na­cyjne, orga­ni­za­cje zakła­dowe i orga­ni­za­cje mię­dzy­za­kła­dowe z zastrze­że­niem posta­no­wień ust.2
2. U jed­nego pra­co­dawcy może dzia­łać tylko jedna pod­sta­wowa jed­nostka orga­ni­za­cyjna Związku.
3. Organizacją zakła­dową, z uwzględ­nie­niem posta­no­wień ust.6, jest jed­nostka orga­ni­za­cyjna Związku zrze­sza­jąca pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych u danego pra­co­dawcy, bez względu na wyko­ny­wany przez nich zawód oraz osoby nie pozo­sta­jące w sto­sunku zatrud­nie­nia, a będące człon­kami tej orga­ni­za­cji zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w Rozdziale II.
4. Organizacją mię­dzy­za­kła­dową jest orga­ni­za­cja, która zrze­sza osoby, o któ­rych mowa w ust. 3, i swoim zasię­giem dzia­ła­nia obej­muje co naj­mniej dwóch pra­co­daw­ców.
5. Organizacją mię­dzy­za­kła­dową jest rów­nież tere­nowa orga­ni­za­cja Związku – nie mająca swo­jej sie­dziby u żad­nego z pra­co­daw­ców – zrze­sza­jąca osoby zatrud­nione u pra­co­daw­ców z danego terenu lub branży, nie­ob­ję­tych dzia­ła­niem innej pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku. Ponadto orga­ni­za­cją mię­dzy­za­kła­dową jest orga­ni­za­cja, która zrze­sza wyłącz­nie osoby nie­po­zo­sta­jące w sto­sunku pracy.
6. Zakładowa orga­ni­za­cja koor­dy­na­cyjna powstaje u pra­co­dawcy utwo­rzo­nego w wyniku połą­cze­nia pra­co­daw­ców obję­tych dotych­czas zakre­sem dzia­ła­nia róż­nych pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku. Rejestr zakła­do­wych orga­ni­za­cji koor­dy­na­cyj­nych pro­wa­dzi Komisja Krajowa. Szczegółowe zasady funk­cjo­no­wa­nia zakła­do­wych orga­ni­za­cji koor­dy­na­cyj­nych okre­śla uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to upraw­nie­nie sce­do­wać na Komisję Krajową.
7. Organizacje zakła­dowe i mię­dzy­za­kła­dowe two­rzą, w miarę potrzeby, niż­sze jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku. Niższymi jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi Związku są w szcze­gól­no­ści: orga­ni­za­cje wydzia­łowe, oddzia­łowe, koła oraz orga­ni­za­cje podza­kła­dowe, o któ­rych mowa w ust. 8.
8. Organizacja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa, która w wyniku zmiany struk­tury pra­co­dawcy utra­ciła sta­tus pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, może na wnio­sek wła­dzy sta­no­wią­cej pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, któ­rej stała się czę­ścią, zostać zare­je­stro­wana — przez wła­ściwy tery­to­rial­nie dla niej zarząd regionu — jako orga­ni­za­cja podza­kła­dowa. Zasady two­rze­nia i funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­za­cji podza­kła­do­wych okre­śla uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to upraw­nie­nie sce­do­wać na Komisję Krajową.

§ 20
1. Pracownicy zatrud­nieni u danego pra­co­dawcy, chcący utwo­rzyć orga­ni­za­cję zakła­dową, two­rzą tym­cza­sową komi­sję zakła­dową. Zadaniem tym­cza­so­wej komi­sji zakła­do­wej jest dopro­wa­dze­nie do zare­je­stro­wa­nia orga­ni­za­cji zakła­do­wej przez wła­ściwy tery­to­rial­nie zarząd regionu.
2. Organizacja tere­nowa jest two­rzona zgod­nie z usta­le­niami zawar­tymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, o któ­rej mowa w § 35 ust. 7.
3. Po zare­je­stro­wa­niu orga­ni­za­cji zakła­do­wej, tym­cza­sowa komi­sja zakła­dowa pełni funk­cje komi­sji zakła­do­wej do czasu wyboru sta­tu­to­wych władz tej orga­ni­za­cji. Wybory sta­tu­to­wych władz prze­pro­wa­dza się w ciągu 3 mie­sięcy od daty zare­je­stro­wa­nia przez zarząd regionu danej orga­ni­za­cji zakła­do­wej.
4. Ustępy 1 i 3 sto­suje się odpo­wied­nio do two­rze­nia orga­ni­za­cji mię­dzy­za­kła­do­wej, z tym zastrze­że­niem, iż w skład tym­cza­so­wej komi­sji mię­dzy­za­kła­do­wej powinni wcho­dzić pra­cow­nicy zatrud­nieni u wszyst­kich pra­co­daw­ców, któ­rzy będą objęci dzia­ła­niem tej organizacji.

§ 21
1. Zasady łącze­nia i podziału pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych okre­śla uchwała Komisji Krajowej, z tym, że mają­tek orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kla­do­wej, która utra­ciła sta­tus pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku i następ­nie została zare­je­stro­wana jako orga­ni­za­cja podza­kła­dowa, pozo­staje przy niej w cało­ści.
2. Zasady postę­po­wa­nia, w przy­padku podziału lub połą­cze­nia z inną jed­nostką orga­ni­za­cyjną Związku, okre­śla uchwała Komisji Krajowej

§ 22
1. Region two­rzą orga­ni­za­cje zakła­dowe i mię­dzy­za­kła­dowe, któ­rych teren dzia­ła­nia lub sie­dziba znaj­duje się w obsza­rze dzia­ła­nia regionu, a także niż­sze jed­nostki orga­ni­za­cyjne orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych, o któ­rych mowa w § 24 oraz § 19 ust.8.
1. Zasięg dzia­ła­nia regionu obej­muje obszar spójny, któ­rego gra­nicę okre­ślają gra­nice powia­tów wcho­dzą­cych w jego skład.
3. Krajowy Zjazd Delegatów uchwala zasady two­rze­nia i funk­cjo­no­wa­nia regio­nów.
4. Decyzję o utwo­rze­niu regionu i okre­śle­niu jego obszaru dzia­ła­nia, zmia­nie obszaru dzia­ła­nia regionu oraz o wyre­je­stro­wa­niu regionu podej­muje Komisja Krajowa.
5. Rejestr regio­nów pro­wa­dzi Komisja Krajowa.

§ 23
Zarząd regionu doko­nuje, w opar­ciu o zasady okre­ślone w uchwale Komisji Krajowej, podziału regionu na oddziały i ich orga­nom przed­sta­wi­ciel­skim ma prawo prze­ka­zać część swo­ich kom­pe­ten­cji. Regulamin funk­cjo­no­wa­nia oddzia­łów usta­na­wia zarząd regionu zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale Komisji Krajowej.

§ 24
Organizacja wydzia­łowa, oddzia­łowa i podza­kła­dowa obej­mu­jąca swym dzia­ła­niem część zakładu pracy znaj­du­jącą się na tere­nie regionu innego niż region reje­stru­jący orga­ni­za­cję zakła­dową lub mię­dzy­za­kła­dową — na wnio­sek jej komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej — może być zare­je­stro­wana przez zarząd regionu, na tere­nie któ­rego pro­wa­dzi dzia­łal­ność związ­kową. Zasady dzia­ła­nia, warunki i tryb reje­stra­cji takich orga­ni­za­cji okre­śla uchwała Komisji Krajowej.
Branżowe jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku

§ 25
Zasady two­rze­nia i reje­stra­cji bran­żo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku okre­śla Krajowy Zjazd Delegatów z uwzględ­nie­niem posta­no­wień § 16 ust. 3 i §§ 26, 27, 28 i 29.

UCHWAŁA KK nr 58/01 ws. przy­ję­cia stan­dar­dów funk­cjo­no­wa­nia regio­nów i kra­jo­wych sekre­ta­ria­tów bran­żo­wych pdf
UCHWAŁA nr 4 XIX KZD ws. zasad two­rze­nia i reje­stra­cji bran­żo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych pdp
UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad reje­stra­cji i wyre­je­stro­wa­nia oraz funk­cjo­no­wa­nia bran­żo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku pdf
§ 26
1. Rejestracji i wyre­je­stro­wa­nia kra­jo­wych sekre­ta­ria­tów bran­żo­wych i kra­jo­wych sek­cji bran­żo­wych doko­nuje Komisja Krajowa, na pod­sta­wie uchwa­lo­nego przez sie­bie regu­la­minu, zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Rejestracji i wyre­je­stro­wa­nia regio­nal­nych sekre­ta­ria­tów bran­żo­wych oraz regio­nal­nych i mię­dzy­re­gio­nal­nych sek­cji bran­żo­wych doko­nuje zarząd regionu, zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale Komisji Krajowej.

§ 27
1. Do regio­nal­nej sek­cji bran­żo­wej, zrze­sza­ją­cej człon­ków Związku zatrud­nio­nych u pra­co­daw­ców z branży odpo­wia­da­ją­cej danej sek­cji, mogą nale­żeć:
1) orga­ni­za­cje zakła­dowe i mię­dzy­za­kła­dowe z danego regionu,
2) niż­sze jed­nostki orga­ni­za­cyjne orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych, nie nale­żą­cych do żad­nej regio­nal­nej lub kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej, zgod­nie z zasa­dami usta­lo­nymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy posta­no­wień § 25.
2. Do mię­dzy­re­gio­nal­nej sek­cji bran­żo­wej, zrze­sza­ją­cej człon­ków Związku zatrud­nio­nych u pra­co­daw­ców z branży odpo­wia­da­ją­cej danej sek­cji, mogą nale­żeć:
1) orga­ni­za­cje zakła­dowe i mię­dzy­za­kła­dowe,
2) niż­sze jed­nostki orga­ni­za­cyjne orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych, nie­na­le­żą­cych do żad­nej regio­nal­nej lub kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej, zgod­nie z zasa­dami usta­lo­nymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy posta­no­wień § 25, dzia­ła­jące na tere­nie jed­nego woje­wódz­twa lub na tere­nie okre­ślo­nym zgod­nie z uchwałą Komisji Krajowej, o któ­rej mowa w § 26 ust. 2.
3. Do kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej mogą nale­żeć:
1) regio­nalne i mię­dzy­re­gio­nalne sek­cje bran­żowe,
2) jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku – o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – z regio­nów, w któ­rych nie ist­nieje regio­nalna sek­cja, nale­żąca do danej kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej i nie objęte zakre­sem dzia­łal­no­ści mię­dzy­re­gio­nal­nej sek­cji.
4. Jednostka orga­ni­za­cyjna, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może nale­żeć wyłącz­nie do jed­nej regio­nal­nej albo mię­dzy­re­gio­nal­nej sek­cji bran­żo­wej albo też do kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej, jeżeli nie działa na tere­nie obję­tym dzia­łal­no­ścią regio­nal­nej lub mię­dzy­re­gio­nal­nej sek­cji branżowej.

§ 28
1. Decyzje o wstą­pie­niu i o wystą­pie­niu orga­ni­za­cji zakła­do­wej albo mię­dzy­za­kła­do­wej lub jej niż­szej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej z regio­nal­nej sek­cji bran­żo­wej lub bez­po­śred­nio kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej podej­muje wła­dza sta­no­wiąca pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku.
2. Decyzje o wstą­pie­niu i o wystą­pie­niu regio­nal­nej sek­cji bran­żo­wej z kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej podej­muje wła­dza sta­no­wiąca regio­nal­nej sek­cji.
3. Od decy­zji odma­wia­ją­cej reje­stra­cji sek­cji bran­żo­wej przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do wła­dzy wyko­naw­czej, która nie póź­niej niż 30 dni od zło­że­nia odwo­ła­nia, może pod­trzy­mać swą decy­zję więk­szo­ścią co naj­mniej 2/3 gło­sów.
4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 sto­suje się odpo­wied­nio do mię­dzy­re­gio­nal­nej sek­cji bran­żo­wej z uwzględ­nie­niem posta­no­wień uchwały Komisji Krajowej, o któ­rej mowa w § 26 ust. 2.

§ 29
1. Krajowa sek­cja bran­żowa może usta­lić swoją struk­turę orga­ni­za­cyjną, two­rząc inne wewnętrzne jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku zgod­nie z zasa­dami przy­ję­tymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Krajowa sek­cja bran­żowa należy do kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego obej­mu­ją­cego swym zasię­giem dzia­ła­nia jej branżę.
3. Krajowy sekre­ta­riat bran­żowy jest zrze­sze­niem kra­jo­wych sek­cji bran­żo­wych oraz innych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku wymie­nio­nych w ust. 4.
4. Zasady przy­stę­po­wa­nia do kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego innych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku, oprócz kra­jo­wych sek­cji bran­żo­wych, uchwala Komisja Krajowa, z zacho­wa­niem nastę­pu­ją­cych reguł: do kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego mogą nale­żeć:
1) mię­dzy­re­gio­nalne i regio­nalne sek­cje bran­żowe, jeżeli nie ist­nieje kra­jowa sek­cja danej branży,
2) orga­ni­za­cje zakła­dowe i mię­dzy­za­kła­dowe speł­nia­jące łącz­nie nastę­pu­jące warunki:
a) jeżeli nie ist­nieje kra­jowa sek­cja danej branży,
b) jeżeli nie ist­nieje mię­dzy­re­gio­nalna ani regio­nalna sek­cja bran­żowa obej­mu­jąca swym dzia­ła­niem obszar dzia­ła­nia danej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej,
c) orga­ni­za­cja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa pro­wa­dzi swoją dzia­łal­ność na tere­nie co naj­mniej dwóch województw.

Struktury pro­ble­mowe

§ 30
1. Sekcje pro­ble­mowe, w tym zawo­dowe, mogą być two­rzone przy zarzą­dzie regionu, radzie kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, radzie kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej oraz przy Komisji Krajowej.
2. Sekcje, o któ­rych mowa w ust. 1, reje­stro­wane są przez wła­dze jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku, przy któ­rych powstają. Władze te usta­na­wiają regu­la­miny dzia­ła­nia tych sek­cji, okre­śla­jąc w nich mię­dzy innymi przed­miot dzia­ła­nia, wewnętrzną orga­ni­za­cję oraz ich prawa i obo­wiązki.
3. Do sek­cji, o któ­rych mowa w ust. 1, mogą nale­żeć wyłącz­nie człon­ko­wie tej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, któ­rej wła­dza daną sek­cję zare­je­stro­wała. Każdy czło­nek Związku może nale­żeć do dowol­nej liczby sek­cji, o któ­rych mowa w ust. 1.
4. Sekcje, o któ­rych mowa w ust. 1, mogą łączyć się, zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale Komisji Krajowej.
5. Ponadto ‚jed­nostką orga­ni­za­cyjną w ramach struk­tur pro­ble­mo­wych Związku, jest Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrze­sza regio­nalne sek­cje eme­ry­tów i rencistów.

Zakończenie ist­nie­nia Związku i jego jed­no­stek organizacyjnych

§ 31
Decyzję w spra­wie wyre­je­stro­wa­nia danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku ma prawo pod­jąć wła­dza wyko­naw­cza , która ją zare­je­stro­wała. Szczegółowe zasady postę­po­wa­nia w tym zakre­sie okre­śla uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może prze­ka­zać to upraw­nie­nie Komisji Krajowej.

§ 32
1. Wyrejestrowanie danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku może nastą­pić z niżej wymie­nio­nych przy­czyn:
1) jed­nostka orga­ni­za­cyjna prze­stała zrze­szać odpo­wied­nią liczbę człon­ków okre­śloną posta­no­wie­niami uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, który może prze­ka­zać to upraw­nie­nie Komisji Krajowej,
2) nastą­pił jej podział lub połą­cze­nie z inną jed­nostką orga­ni­za­cyjną,
3) w wyniku pod­ję­cia uchwały, o któ­rej mowa w § 56 ust. 4, 5 i 6 oraz §§ 57 i 58,
4) w wyniku nie­speł­nie­nia wymo­gów, o któ­rych mowa w § 20 ust. 3,
5) z wła­snej ini­cja­tywy , zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, który może prze­ka­zać to upraw­nie­nie Komisji Krajowej.
2. Władza wyko­naw­cza Związku doko­nu­jąca wyre­je­stro­wa­nia danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej, posia­da­ją­cej oso­bo­wość prawną, po stwier­dze­niu faktu zakoń­cze­nia jej ist­nie­nia, wsz­czyna pro­ce­durę likwi­da­cyjną, wyzna­cza­jąc jed­no­cze­śnie likwi­da­tora, który po zaspo­ko­je­niu zobo­wią­zań cią­żą­cych na tej jed­no­stce, pozo­stały po niej mają­tek prze­ka­zuje na rzecz jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, któ­rej wła­dza doko­nuje wyre­je­stro­wa­nia. Procedura nie ma zasto­so­wa­nia do przy­padku okre­ślo­nego w posta­no­wie­niach ust. 1 pkt. 2.

§ 33
1. Uchwałę o roz­wią­za­niu Związku może pod­jąć wyłącz­nie Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym za uchwałą musi gło­so­wać wię­cej niż połowa upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Uchwała nabiera mocy po zatwier­dze­niu jej przez co naj­mniej 2/3 liczby zarzą­dów regio­nów, zrze­sza­ją­cych łącz­nie ponad połowę człon­ków Związku.
2. Uchwała o roz­wią­za­niu Związku, o któ­rej mowa w ust. 1, okre­śla rów­nież:
1) postę­po­wa­nie likwi­da­cyjne Związku z zasto­so­wa­niem zasad okre­ślo­nych w § 32 ust. 2, sto­so­wa­nych odpo­wied­nio,
2) spo­sób podziału i prze­zna­cze­nia majątku Związku,
3) postę­po­wa­nie likwi­da­cyjne oraz spo­sób podziału i prze­zna­cze­nia majątku w odnie­sie­niu do jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku posia­da­ją­cych oso­bo­wość prawną, z uwzględ­nie­niem zasad okre­ślo­nych w punk­cie 1.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ ZWIĄZKOWYCH

§ 55
1. Władze wszyst­kich jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku zobo­wią­zane są do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści związ­ko­wej, zgod­nie z posta­no­wie­niami Statutu oraz uchwa­łami władz zwierzch­nich.
2. Prowadzenie przez wła­dze Związku dzia­łal­no­ści sprzecz­nej ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych Związku, powo­duje wsz­czę­cie pro­ce­dury postę­po­wa­nia prze­wi­dzia­nej w posta­no­wie­niach §§ 56 — 58.

§ 56
1. Zarząd regionu, z wła­snej ini­cja­tywy lub na wnio­sek regio­nal­nej komi­sji rewi­zyj­nej, może pod­jąć uchwałę o zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści wła­dzy wyko­naw­czej i kon­tro­l­nej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność sprzeczną ze Statutem, innymi prze­pi­sami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych, po uprzed­nim wyzna­cze­niu ter­minu co naj­mniej 14 dni na dosto­so­wa­nie tejże dzia­łal­no­ści do posta­no­wień Statutu, prawa wewnątrz­związ­ko­wego oraz decy­zji władz nad­rzęd­nych Związku.
2. W okre­sie zawie­sze­nia dzia­łal­no­ści władz, o któ­rych mowa w ust. 1, sta­tu­towe obo­wiązki i upraw­nie­nia komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, z wyjąt­kiem prawa wyklu­cza­nia człon­ków Związku, przej­muje zarząd komi­sa­ryczny wska­zany przez zarząd regionu. Obowiązki i upraw­nie­nia wła­dzy kon­tro­l­nej przej­muje regio­nalna komi­sja rewi­zyjna.
3. Zarząd komi­sa­ryczny zwo­łuje posie­dze­nie zakła­do­wego lub mię­dzy­za­kła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 3 mie­siące od daty pod­ję­cia uchwały, o któ­rej mowa w ust. 1. W trak­cie tego posie­dze­nia należy:
1) prze­pro­wa­dzić gło­so­wa­nie nad wnio­skiem zarządu komi­sa­rycz­nego o odwo­ła­nie wszyst­kich człon­ków komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej,
2) prze­pro­wa­dzić gło­so­wa­nie nad wnio­skiem o odwo­ła­nie człon­ków komi­sji rewi­zyj­nej, jeśli zarząd komi­sa­ryczny posta­wił taki wnio­sek.
W przy­padku odwo­ła­nia człon­ków władz wska­za­nych w pkt. 1 i 2, należy prze­pro­wa­dzić wybory uzu­peł­nia­jące na zasa­dach ogól­nych.
4. Jeśli w okre­sie 3 mie­sięcy, pomimo zwo­ła­nia przez zarząd komi­sa­ryczny, nie odbę­dzie się posie­dze­nie zakła­do­wego lub mię­dzy­za­kła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów, albo nie zosta­nie prze­pro­wa­dzona pro­ce­dura, o któ­rej mowa w ust. 3, orga­ni­za­cja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa zostaje skre­ślona przez zarząd regionu z regio­nal­nego reje­stru orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych Związku.
5. Jeżeli po zakoń­cze­niu pro­ce­dury prze­wi­dzia­nej w posta­no­wie­niach ust. 3, komi­sja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa w dal­szym ciągu pro­wa­dzi dzia­łal­ność sprzeczną ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych, zarząd regionu może pod­jąć uchwałę o skre­śle­niu orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej z regio­nal­nego reje­stru orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych.
6. Od decy­zji o skre­śle­niu z regio­nal­nego reje­stru orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych zain­te­re­so­wa­nej orga­ni­za­cji służy prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do zarządu regionu w ter­mi­nie nie póź­niej niż 14 dni od dorę­cze­nia decy­zji skre­śla­ją­cej z reje­stru. Zarząd regionu może pod­trzy­mać swoją decy­zję więk­szo­ścią co naj­mniej 2/3 gło­sów. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 57
W przy­padku groźby naru­sze­nia istot­nych inte­re­sów Związku wyni­ka­ją­cych z zacho­wań (dzia­łań lub zanie­chań) władz Związku, sto­suje się pro­ce­durę okre­śloną w posta­no­wie­niach § 56, z nastę­pu­ją­cymi mody­fi­ka­cjami:
1) zarząd regionu, z wła­snej ini­cja­tywy lub na wnio­sek regio­nal­nej komi­sji rewi­zyj­nej, może nie­zwłocz­nie pod­jąć uchwałę o zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści wła­dzy wyko­naw­czej i kon­tro­l­nej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność sprzeczną ze Statutem, innymi prze­pi­sami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych, bez uprzed­niego wyzna­cze­nia ter­minu, o któ­rym mowa w § 56 ust. 1;
2) zarząd regionu nie­zwłocz­nie zawia­da­mia Komisję Krajową o zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści władz orga­ni­za­cji zakła­do­wej, w try­bie okre­ślo­nym w punk­cie 1; Komisja Krajowa, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 2 mie­siące, może uchy­lić decy­zję zarządu regionu; zło­żone przez zarząd regionu zawia­do­mie­nie, o któ­rym mowa wyżej, nie wstrzy­muje wyko­na­nia uchwały o zawie­sze­niu.
WAŁA KK nr 30/04 ws. inter­pre­ta­cji Statutu doty­czą­cej wpro­wa­dze­nia zarzą­dów komi­sa­rycz­nych pdf

§ 58
Postanowienia § 56 mają odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie w przy­padku naru­sze­nia Statutu, innych prze­pi­sów prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zji władz nad­rzęd­nych, przez wła­dze regio­nal­nych sek­cji bran­żo­wych, regio­nal­nych sekre­ta­ria­tów bran­żo­wych oraz regio­nal­nych sek­cji eme­ry­tów i ren­ci­stów, a także przez wła­dze regionu, kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej, kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, zakła­do­wej orga­ni­za­cji koor­dy­na­cyj­nej oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, przy czym upraw­nie­nia przy­słu­gu­jące zarzą­dowi regionu wyko­nuje w tych przy­pad­kach Komisja Krajowa, a upraw­nie­nia przy­słu­gu­jące regio­nal­nej komi­sji rewi­zyj­nej wyko­nuje Krajowa Komisja Rewizyjna .

Rozdział VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ ZWIĄZKOWYCH

§ 55
1. Władze wszyst­kich jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku zobo­wią­zane są do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści związ­ko­wej, zgod­nie z posta­no­wie­niami Statutu oraz uchwa­łami władz zwierzch­nich.
2. Prowadzenie przez wła­dze Związku dzia­łal­no­ści sprzecz­nej ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych Związku, powo­duje wsz­czę­cie pro­ce­dury postę­po­wa­nia prze­wi­dzia­nej w posta­no­wie­niach §§ 56 — 58.

§ 56
1. Zarząd regionu, z wła­snej ini­cja­tywy lub na wnio­sek regio­nal­nej komi­sji rewi­zyj­nej, może pod­jąć uchwałę o zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści wła­dzy wyko­naw­czej i kon­tro­l­nej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność sprzeczną ze Statutem, innymi prze­pi­sami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych, po uprzed­nim wyzna­cze­niu ter­minu co naj­mniej 14 dni na dosto­so­wa­nie tejże dzia­łal­no­ści do posta­no­wień Statutu, prawa wewnątrz­związ­ko­wego oraz decy­zji władz nad­rzęd­nych Związku.
2. W okre­sie zawie­sze­nia dzia­łal­no­ści władz, o któ­rych mowa w ust. 1, sta­tu­towe obo­wiązki i upraw­nie­nia komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, z wyjąt­kiem prawa wyklu­cza­nia człon­ków Związku, przej­muje zarząd komi­sa­ryczny wska­zany przez zarząd regionu. Obowiązki i upraw­nie­nia wła­dzy kon­tro­l­nej przej­muje regio­nalna komi­sja rewi­zyjna.
3. Zarząd komi­sa­ryczny zwo­łuje posie­dze­nie zakła­do­wego lub mię­dzy­za­kła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 3 mie­siące od daty pod­ję­cia uchwały, o któ­rej mowa w ust. 1. W trak­cie tego posie­dze­nia należy:
1) prze­pro­wa­dzić gło­so­wa­nie nad wnio­skiem zarządu komi­sa­rycz­nego o odwo­ła­nie wszyst­kich człon­ków komi­sji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej,
2) prze­pro­wa­dzić gło­so­wa­nie nad wnio­skiem o odwo­ła­nie człon­ków komi­sji rewi­zyj­nej, jeśli zarząd komi­sa­ryczny posta­wił taki wnio­sek.
W przy­padku odwo­ła­nia człon­ków władz wska­za­nych w pkt. 1 i 2, należy prze­pro­wa­dzić wybory uzu­peł­nia­jące na zasa­dach ogól­nych.
4. Jeśli w okre­sie 3 mie­sięcy, pomimo zwo­ła­nia przez zarząd komi­sa­ryczny, nie odbę­dzie się posie­dze­nie zakła­do­wego lub mię­dzy­za­kła­do­wego zebra­nia człon­ków lub dele­ga­tów, albo nie zosta­nie prze­pro­wa­dzona pro­ce­dura, o któ­rej mowa w ust. 3, orga­ni­za­cja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa zostaje skre­ślona przez zarząd regionu z regio­nal­nego reje­stru orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych Związku.
5. Jeżeli po zakoń­cze­niu pro­ce­dury prze­wi­dzia­nej w posta­no­wie­niach ust. 3, komi­sja zakła­dowa lub mię­dzy­za­kła­dowa w dal­szym ciągu pro­wa­dzi dzia­łal­ność sprzeczną ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych, zarząd regionu może pod­jąć uchwałę o skre­śle­niu orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej z regio­nal­nego reje­stru orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych.
6. Od decy­zji o skre­śle­niu z regio­nal­nego reje­stru orga­ni­za­cji zakła­do­wych i mię­dzy­za­kła­do­wych zain­te­re­so­wa­nej orga­ni­za­cji służy prawo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do zarządu regionu w ter­mi­nie nie póź­niej niż 14 dni od dorę­cze­nia decy­zji skre­śla­ją­cej z reje­stru. Zarząd regionu może pod­trzy­mać swoją decy­zję więk­szo­ścią co naj­mniej 2/3 gło­sów. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 57
W przy­padku groźby naru­sze­nia istot­nych inte­re­sów Związku wyni­ka­ją­cych z zacho­wań (dzia­łań lub zanie­chań) władz Związku, sto­suje się pro­ce­durę okre­śloną w posta­no­wie­niach § 56, z nastę­pu­ją­cymi mody­fi­ka­cjami:
1) zarząd regionu, z wła­snej ini­cja­tywy lub na wnio­sek regio­nal­nej komi­sji rewi­zyj­nej, może nie­zwłocz­nie pod­jąć uchwałę o zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści wła­dzy wyko­naw­czej i kon­tro­l­nej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność sprzeczną ze Statutem, innymi prze­pi­sami prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zjami władz nad­rzęd­nych, bez uprzed­niego wyzna­cze­nia ter­minu, o któ­rym mowa w § 56 ust. 1;
2) zarząd regionu nie­zwłocz­nie zawia­da­mia Komisję Krajową o zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści władz orga­ni­za­cji zakła­do­wej, w try­bie okre­ślo­nym w punk­cie 1; Komisja Krajowa, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 2 mie­siące, może uchy­lić decy­zję zarządu regionu; zło­żone przez zarząd regionu zawia­do­mie­nie, o któ­rym mowa wyżej, nie wstrzy­muje wyko­na­nia uchwały o zawieszeniu.

§ 58
Postanowienia § 56 mają odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie w przy­padku naru­sze­nia Statutu, innych prze­pi­sów prawa wewnątrz­związ­ko­wego lub decy­zji władz nad­rzęd­nych, przez wła­dze regio­nal­nych sek­cji bran­żo­wych, regio­nal­nych sekre­ta­ria­tów bran­żo­wych oraz regio­nal­nych sek­cji eme­ry­tów i ren­ci­stów, a także przez wła­dze regionu, kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej, kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, zakła­do­wej orga­ni­za­cji koor­dy­na­cyj­nej oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, przy czym upraw­nie­nia przy­słu­gu­jące zarzą­dowi regionu wyko­nuje w tych przy­pad­kach Komisja Krajowa, a upraw­nie­nia przy­słu­gu­jące regio­nal­nej komi­sji rewi­zyj­nej wyko­nuje Krajowa Komisja Rewizyjna .

Rozdział VII

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIAPODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU

§ 59
1. Posiedzenia wła­dzy sta­no­wią­cej zwo­łuje wła­dza wyko­naw­cza z wła­snej ini­cja­tywy lub
1) na wnio­sek wła­dzy kon­tro­l­nej,
2) na wnio­sek poparty przez co naj­mniej 1/5 człon­ków wła­dzy sta­no­wią­cej.
Ponadto Komisja Krajowa zwo­łuje Krajowy Zjazd Delegatów na wnio­sek poparty uchwa­łami co naj­mniej 1/3 zarzą­dów regio­nów. Wniosek o zwo­ła­nie posie­dze­nia wła­dzy sta­no­wią­cej musi okre­ślać cel i powód zwo­ła­nia posie­dze­nia.
2. W przy­padku wnio­sku doty­czą­cego zwo­ła­nia posie­dze­nia wła­dzy sta­no­wią­cej innej niż Krajowy Zjazd Delegatów, wła­dza wyko­naw­cza zobo­wią­zana jest zwo­łać to posie­dze­nie w ter­mi­nie umoż­li­wia­ją­cym jego odby­cie w ciągu 2 mie­sięcy od dnia zło­że­nia wnio­sku, a w przy­padku wnio­sku doty­czą­cego zwo­ła­nia posie­dze­nia Krajowego Zjazdu Delegatów – w ciągu 3 mie­sięcy.
3. W przy­padku nie­zwo­ła­nia przez wła­dzę wyko­naw­czą posie­dze­nia wła­dzy sta­no­wią­cej w ter­mi­nach okre­ślo­nych w posta­no­wie­niach ust. 2, posie­dze­nie to zwo­łuje wła­dza kontrolna.

§ 60
1. Aktami praw­nymi wyda­wa­nymi przez wła­dze Związku są:
1) uchwały i decy­zje, jako akty o cha­rak­te­rze wią­żą­cym,
2) sta­no­wi­ska, opi­nie, apele i inne doku­menty o podob­nym cha­rak­te­rze, jako oświad­cze­nia wyra­ża­jące pogląd danej wła­dzy jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku w okre­ślo­nej spra­wie.
2. Akty, o któ­rych mowa w ust. 1, podej­mo­wane są zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów (wię­cej gło­sów odda­nych za daną pro­po­zy­cją niż prze­ciw niej) w gło­so­wa­niu jaw­nym, przy udziale co naj­mniej połowy upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, chyba że Statut sta­nowi ina­czej. Na żąda­nie co naj­mniej 1/10 upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia i obec­nych na posie­dze­niu, podej­mo­wane są one w gło­so­wa­niu taj­nym.
3. Uchwałę o przy­ję­ciu i zmia­nie Statutu podej­muje Krajowy Zjazd Delegatów więk­szo­ścią ponad połowy gło­sów wszyst­kich upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia dele­ga­tów na Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Zasady gło­so­wań wybor­czych okre­ślają posta­no­wie­nia §§ 50 — 52.

§ 61
1. Uchwały i decy­zje wyda­wane przez wła­dze danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku nie mogą być sprzeczne z posta­no­wie­niami Statutu oraz aktami praw­nymi, o któ­rych mowa w § 60 ust. 1 pkt 1, wyda­nymi przez wła­dze sta­no­wiące i wyko­naw­cze nad­rzęd­nych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku. Uchwały i decy­zje pod­jęte z naru­sze­niem posta­no­wień Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrz­związ­ko­wego są nie­ważne. Postępowanie w spra­wie stwier­dze­nia nie­waż­no­ści okre­śla uchwała Komisji Krajowej.
2. W spra­wach spor­nych lub nie­ure­gu­lo­wa­nych posta­no­wie­niami Statutu doty­czą­cych inter­pre­ta­cji jego posta­no­wień, decy­zje w for­mie uchwały podej­muje Komisja Krajowa, która może rów­nież doko­nać inter­pre­ta­cji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
3 Uchwały, o któ­rych mowa w ust. 2, oce­nia – na wnio­sek Krajowej Komisji Rewizyjnej – Krajowy Zjazd Delegatów.

Rozdział VIII

FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

Zasady ogólne

§ 62
Środki finan­sowe i mają­tek Związku oraz poszcze­gól­nych jego jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, posia­da­ją­cych oso­bo­wość prawną, pocho­dzą:
1) ze skła­dek człon­kow­skich,
2) z wpłat człon­ków Związku prze­zna­czo­nych na okre­ślone cele,
3) z daro­wizn, dota­cji, spad­ków i zapi­sów,
4) z wpły­wów z zysków pod­mio­tów zwią­za­nych praw­nie ze Związkiem oraz jego jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi i pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą,
5) z dzier­żaw i najmu nie­ru­cho­mo­ści oraz innych środ­ków trwa­łych, a także praw i licen­cji oraz innych war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych, będą­cych wła­sno­ścią Związku i jego poszcze­gól­nych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych,
6) z nagród,
7) ze zbió­rek publicznych.

§ 63
1. Majątkiem Związku jest także prawo do znaku NSZZ „Solidarność” oraz innych sym­boli, które zostaną zastrze­żone uchwa­łami Krajowego Zjazdu Delegatów lub Komisji Krajowej.
2. Prawo do korzy­sta­nia ze zna­ków, o któ­rych mowa w ust. 1, Komisja Krajowa może prze­nieść na rzecz innych pod­mio­tów nie będą­cych jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi Związku, jed­nakże bez prawa prze­no­sze­nia dalej. Komisja Krajowa ma prawo prze­ka­zy­wa­nia wyżej wska­za­nych upraw­nień, w okre­ślo­nym przez sie­bie zakre­sie, wła­dzom wyko­naw­czym okre­ślo­nych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku.

Składka człon­kow­ska i inne wpływy

§ 64
1. Członek Związku jest zobo­wią­zany do comie­sięcz­nego pła­ce­nia składki człon­kow­skiej, z któ­rej finan­so­wana jest dzia­łal­ność Związku oraz jego jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych.
2. Wysokość składki ustala Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finan­so­wej, decy­du­jąc rów­nież o prze­zna­cze­niu jej poszcze­gól­nych czę­ści na okre­ślone cele oraz okre­śla­jąc zasady jej prze­ka­zy­wa­nia poszcze­gól­nym jed­nost­kom orga­ni­za­cyj­nym Związku.

§ 65
Wszelkie decy­zje doty­czące przyj­mo­wa­nia dota­cji, spad­ków, zapi­sów i daro­wizn, podej­muje wła­dza wyko­naw­cza jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku posia­da­ją­cej oso­bo­wość prawną lub, z jej upo­waż­nie­nia, pre­zy­dium tej władzy.

Dysponowanie mająt­kiem, prze­zna­cze­nie posia­da­nych środków

§ 66
Środki finan­sowe, jakimi dys­po­nuje Związek lub jed­nostka orga­ni­za­cyjna Związku, a także pozo­stały mają­tek Związku i jego jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, są prze­zna­czane na finan­so­wa­nie wydat­ków zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią sta­tu­tową Związku, a w szcze­gól­no­ści na:
1) dzia­łal­ność orga­ni­za­cyjną, infor­ma­cyjną, szko­le­niową, kulturalno-oświatową,
2) bada­nia w zakre­sie zagad­nień socjal­nych i inne bada­nia pro­ble­mów doty­czą­cych ludzi pracy,
3) upa­mięt­nie­nie jego histo­rii,
4) dzia­łal­ność huma­ni­tarną,
5) inwe­sty­cje, mające na celu zwięk­sze­nie majątku Związku lub jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku.

§ 67
1. Każda wła­dza wyko­naw­cza jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, posia­da­ją­cej oso­bo­wość prawną, jest dys­po­nen­tem majątku danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej i na niej spo­czywa obo­wią­zek pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji finansowo-księgowej, zgod­nie z prze­pi­sami prawa obo­wią­zu­ją­cymi w Rzeczypospolitej Polskiej i prze­pi­sami prawa wewnątrz­związ­ko­wego.
2. Jednostka orga­ni­za­cyjna Związku, posia­da­jąca oso­bo­wość prawną, nie odpo­wiada za długi i zobo­wią­za­nia jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku jej pod­le­głych, a posia­da­ją­cych oso­bo­wość prawną.
3. Jednostka orga­ni­za­cyjna Związku nie posia­da­jąca oso­bo­wo­ści praw­nej może pro­wa­dzić roz­li­cze­nia finan­sowe na zasa­dzie wyod­ręb­nio­nej księ­go­wo­ści, za zgodą wła­dzy wyko­naw­czej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku bez­po­śred­nio nad­rzęd­nej i posia­da­ją­cej oso­bo­wość prawną. Udzielenie takiej zgody nie zwal­nia wła­dzy wyko­naw­czej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej bez­po­śred­nio nad­rzęd­nej i posia­da­ją­cej oso­bo­wość prawną z odpo­wie­dzial­no­ści za cało­kształt pro­wa­dzo­nej przez nią dzia­łal­no­ści finan­so­wej.
4. Związek lub jego jed­nostka orga­ni­za­cyjna posia­da­jąca oso­bo­wość prawną może w okre­sie trzech mie­sięcy prze­ka­zać na rzecz orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cji lub zagra­nicz­nego związku zawo­do­wego środki trwałe i środki finan­sowe o łącz­nej war­to­ści nie więk­szej niż połowa wyso­ko­ści mie­sięcz­nych wpły­wów ze skła­dek człon­kow­skich na rzecz Związku lub odpo­wied­nio na rzecz danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku. W innych przy­pad­kach prze­ka­za­nie środ­ków trwa­łych lub środ­ków finan­so­wych przez jed­nostkę orga­ni­za­cyjną Związku może nastą­pić wyłącz­nie za zgodą wła­dzy wyko­naw­czej nad­rzęd­nej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, a w odnie­sie­niu do Komisji Krajowej zgod­nie ze wska­za­niami Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 68
1. Decyzje o cha­rak­te­rze finan­so­wym i mająt­ko­wym danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku podej­muje wyłącz­nie wła­dza wyko­naw­cza tej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, a w jej imie­niu i z jej upo­waż­nie­nia – zgod­nie z posta­no­wie­niami prawa wewnątrz­związ­ko­wego i posta­no­wie­niami wewnętrz­nymi tej wła­dzy wyko­naw­czej – jej pre­zy­dium oraz inne osoby upo­waż­nione przez pre­zy­dium.
2. Decyzje finan­sowe w odnie­sie­niu do fun­du­szy spe­cjal­nych podej­mują organy decy­zyjne okre­ślone w regu­la­mi­nach tych funduszy.

§ 69
1. Uchwała finan­sowa Krajowego Zjazdu Delegatów okre­śla zasady przy­zna­wa­nia człon­kom Związku pomocy finan­so­wej w sytu­acjach loso­wych oraz rodzi­nie członka Związku w przy­padku jego śmierci.
2. Pomoc ta może być udzie­lana bez­po­śred­nio przez okre­ślone jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku lub za pośred­nic­twem sys­temu ubez­pie­cze­nio­wego dzia­ła­ją­cego zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w uchwale finan­so­wej Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 70
Podstawowe jed­nostki orga­ni­za­cyjne Związku, two­rzące bran­żową jed­nostkę orga­ni­za­cyjną na szcze­blu regio­nal­nym i kra­jo­wym, mogą uczest­ni­czyć w finan­so­wa­niu jej dzia­łal­no­ści, według regu­la­minu sek­cji lub sekretariatu.

Budżety i doku­men­ta­cja finansowa

§ 71
1. Budżet danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej jest uchwa­lany przez jej wła­dzę wyko­naw­czą na wyzna­czony przez tę wła­dzę okres roczny, pół­roczny lub kwar­talny.
2. Szczegółowe wytyczne w spra­wach, o któ­rych mowa w ust. 1, okre­śla uchwała Komisji Krajowej.
3. Sprawozdanie z wyko­na­nia budżetu jest przed­sta­wiane do zatwier­dze­nia wła­dzy wyko­naw­czej.
4. Sprawozdanie finan­sowe za dany rok, w tym bilans i rachu­nek wyni­ków, jest zatwier­dzane przez wła­dzę wyko­naw­czą lub upo­waż­nione przez nią prezydium.

§ 72
1. W budże­cie nie są wyka­zy­wane wydatki doko­ny­wane w ramach dota­cji celo­wych ze środ­ków dona­tora oraz doko­ny­wane w ramach fun­du­szy spe­cjal­nych.
2. Wydatki reali­zo­wane w ramach fun­du­szy spe­cjal­nych zatwier­dza wła­ściwe gre­mium, zgod­nie z regu­la­mi­nem danego fun­du­szu.
3. Realizacja wydat­ków z dota­cji celo­wych jest przed­sta­wiana wła­dzy wyko­naw­czej w takim try­bie, jak spra­woz­da­nie z wyko­na­nia budżetu.

§ 73
1. Budżet okre­ślo­nej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku i jego wyko­na­nie są jawne dla wszyst­kich człon­ków tej jed­nostki.
2. Prawo wglądu w całość doku­men­ta­cji finan­so­wej danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku mają człon­ko­wie pre­zy­dium wła­dzy wyko­naw­czej tej jed­nostki oraz pra­cow­nicy księ­go­wo­ści, zgod­nie z posia­da­nymi upo­waż­nie­niami, a także osoby upo­waż­nione sto­sowną uchwałą wła­dzy wyko­naw­czej.
3. Każdy inny czło­nek wła­dzy wyko­naw­czej danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku ma prawo zapo­znać się z doku­men­ta­cją finan­sową zwią­zaną z zada­niami mery­to­rycz­nymi, które należą do jego kom­pe­ten­cji.
4. Całość doku­men­ta­cji finan­so­wej wła­dzy wyko­naw­czej danej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku musi być udo­stęp­niona na żąda­nie wła­dzy kon­tro­l­nej.
5. Regulacje okre­ślone w posta­no­wie­niach ust. 1– 4 nie wyklu­czają kom­pe­ten­cji kon­tro­l­nych, wyni­ka­ją­cych z prawa pań­stwo­wego.
Fundusze celowe, dzia­łal­ność gospodarcza

§ 74
1. Każda wła­dza wyko­naw­cza dys­po­nu­jąca środ­kami oraz Krajowy Zjazd Delegatów mogą two­rzyć fun­du­sze na reali­za­cję okre­ślo­nych celów sta­tu­to­wych.
2. Fundusz celowy powi­nien dzia­łać zgod­nie z usta­no­wio­nym dla niego regu­la­mi­nem.
3. Na pozio­mie kra­jo­wym i w poszcze­gól­nych regio­nach zostały utwo­rzone fun­du­sze straj­kowe.
4. Oprócz fun­du­szu wymie­nio­nego w ust. 3, mogą być utwo­rzone inne fun­du­sze, a w szcze­gól­no­ści: szko­le­niowy, eks­percki, sty­pen­dialny, roz­woju Związku, pomocy bez­ro­bot­nym, pomocy nie­peł­no­spraw­nym oraz fun­dusz zwią­zany z orga­ni­zo­wa­niem i wspie­ra­niem sportu, tury­styki i rekreacji.

§ 75
1. Związek i każda jego jed­nostka orga­ni­za­cyjna posia­da­jąca oso­bo­wość prawną mają prawo two­rzyć lub współ­two­rzyć pod­mioty, któ­rych zada­niem jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub reali­za­cja wyzna­czo­nych celów, w opar­ciu o okre­ślone źró­dła finan­so­wa­nia (np. fun­da­cje).
2. Regulacje doty­czące dzia­łal­no­ści pod­mio­tów, o któ­rych mowa w ust. 1, powinny zawie­rać posta­no­wie­nia wyłą­cza­jące moż­li­wość pono­sze­nia przez jed­nostkę orga­ni­za­cyjną Związku zobo­wią­zań finan­so­wych, wyni­ka­ją­cych z ewen­tu­al­nych nega­tyw­nych skut­ków dzia­łal­no­ści tych pod­mio­tów.
3. W przy­padku posia­da­nia przez jed­nostkę orga­ni­za­cyjną Związku udziału w spółce kapi­ta­ło­wej prawa han­dlo­wego, prawo wyzna­cza­nia przed­sta­wi­ciela na zgro­ma­dze­nie akcjo­na­riu­szy lub udzia­łow­ców ma wła­dza wyko­naw­cza danej jed­nostki, która jed­no­cze­śnie okre­śla zakres kom­pe­ten­cji przedstawiciela.

Rozdział IX

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMIORGANIZACJAMI

§ 76
1. Związek i każda jego jed­nostka orga­ni­za­cyjna może współ­pra­co­wać z każdą orga­ni­za­cją, a w szcze­gól­no­ści z innym związ­kami zawo­do­wymi, któ­rych cele i dzia­łal­ność są zgodne z pod­sta­wo­wymi celami i zada­niami Związku.
2. Zasady okre­ślone w posta­no­wie­niach ust. 1 nie wyklu­czają współ­dzia­ła­nia, któ­rego koniecz­ność wynika z posta­no­wień prawa pań­stwo­wego lub mię­dzy­na­ro­do­wego.
3. Decyzję o nawią­za­niu współ­pracy z inną orga­ni­za­cją podej­muje wła­dza wyko­naw­cza. Decyzja ta musi być zgodna z uchwa­łami nad­rzęd­nych władz Związku.

§ 77
1. Związek może przy­stę­po­wać do mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cych związki zawo­dowe.
2. Jednostka orga­ni­za­cyjna Związku może afi­lio­wać się w orga­ni­za­cjach, o któ­rych mowa w ust. 1, zgod­nie z posta­no­wie­niami Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
3. Uchwała Komisji Krajowej okre­śla zakres obo­wiąz­ków zwią­za­nych z afi­lia­cją jed­nostki, o któ­rej mowa w ust. 2.
4. Zasady współ­pracy ze związ­kami zawo­do­wymi, dzia­ła­ją­cymi w ramach pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w wię­cej niż jed­nym pań­stwie, okre­śla uchwała Komisji Krajowej.

Rozdział X

STRAJKIINNE AKCJE PROTESTACYJNE

Zagadnienie ogólne

§ 78
1. Związek ma prawo orga­ni­zo­wa­nia akcji pro­te­sta­cyj­nych, do strajku włącz­nie, w obro­nie:
1) god­no­ści, praw i inte­re­sów swo­ich człon­ków, pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków, osób wyko­nu­ją­cych pracę na innej pod­sta­wie niż sto­su­nek pracy, a także eme­ry­tów, ren­ci­stów i bez­ro­bot­nych,
2) wol­no­ści związ­ko­wych,
3) praw czło­wieka i zasad spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej.
2. Spory w spra­wach, o któ­rych mowa w ust. 1, winny być roz­strzy­gane w pierw­szej kolej­no­ści w dro­dze nego­cja­cji, a jeśli nie dopro­wa­dzą one do pozy­tyw­nego zała­twie­nia tych spo­rów, Związek i jego sta­tu­towo upraw­nione wła­dze mogą podej­mo­wać akcje pro­te­sta­cyjne, do strajku włącznie.

Akcje pro­te­sta­cyjne

§ 79
1. Akcja pro­te­sta­cyjna może być zor­ga­ni­zo­wana przez Komisję Krajową, zarząd regionu, radę kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego lub radę kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej w uzgod­nie­niu z wła­ściwą radą kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, a także przez zakła­dową komi­sję koor­dy­na­cyjną, komi­sję zakła­dową lub mię­dzy­za­kła­dową, sto­sow­nie do swo­ich kom­pe­ten­cji okre­ślo­nych w posta­no­wie­niach ust. 2 – 5.
2. Komisja Krajowa orga­ni­zuje akcje pro­te­sta­cyjne w spra­wach prze­kra­cza­ją­cych zakres dzia­ła­nia jed­nego regionu lub jed­nego kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego oraz udziela zgody na orga­ni­za­cję akcji pro­te­sta­cyj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez zakła­dowe komi­sje koor­dy­na­cyjne.
3. Zarząd regionu orga­ni­zuje akcje pro­te­sta­cyjne w obsza­rze swego dzia­ła­nia w spra­wach prze­kra­cza­ją­cych zakres dzia­ła­nia jed­nej orga­ni­za­cji zakła­do­wej lub mię­dzy­za­kła­do­wej, a ponadto ma prawo udzie­lić zgody na zor­ga­ni­zo­wa­nie akcji pro­te­sta­cyj­nej poza tere­nem zakładu pracy.
4. Rada kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego i rada kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej orga­ni­zuje akcje pro­te­sta­cyjne w spra­wach doty­czą­cych danej branży.
5. Władza wyko­naw­cza pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku orga­ni­zuje akcję pro­te­sta­cyjną w spra­wach doty­czą­cych zakładu lub zakła­dów obję­tych jej działalnością.

§ 80
Udział orga­ni­za­cji zakła­do­wej i mię­dzy­za­kła­do­wej w akcjach pro­te­sta­cyj­nych, orga­ni­zo­wa­nych przez kra­jowe sekre­ta­riaty bran­żowe i kra­jowe sek­cje bran­żowe, nie wymaga zgody zarządu regionu.

§ 81
Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, a rada kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej po uzgod­nie­niu z radą kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, są upraw­nione do zobo­wią­za­nia pod­le­głych im jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku do udziału w akcji protestacyjnej.

Spory pro­wa­dzone przez Związek

§ 82
1. Związek pro­wa­dzi spory zbio­rowe w opar­ciu o prawo o spo­rach zbio­ro­wych oraz inne spory w opar­ciu o poro­zu­mie­nia zawarte z orga­nami wła­dzy pań­stwo­wej lub orga­nami samo­rządu tery­to­rial­nego.
2. Decyzję w spra­wie wsz­czę­cia spo­rów, o któ­rych mowa w ust. 1, podej­mują:
1) na tere­nie dzia­ła­nia pod­sta­wo­wej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku –jej wła­dza wyko­naw­cza,
2) na pozio­mie ponadza­kła­do­wym – wła­dza Związku upraw­niona do zawar­cia ponadza­kła­do­wego układu zbio­ro­wego pracy.

Strajk

§ 83
1. Strajk może mieć formę strajku ostrze­gaw­czego lub strajku wła­ści­wego:
1) w przy­padku, gdy oko­licz­no­ści na to zezwa­lają, strajk wła­ściwy należy poprze­dzić straj­kiem ostrze­gaw­czym;
2) strajk wła­ściwy trwa do chwili, gdy odpo­wied­nia wła­dza Związku ogłosi jego zakoń­cze­nie; zakoń­cze­nie strajku może być przed­mio­tem poro­zu­mie­nia z pra­co­dawcą, orga­nami wła­dzy pań­stwo­wej lub orga­nami samo­rządu tery­to­rial­nego.
2. Zastosowanie repre­sji w sto­sunku do władz Związku i unie­moż­li­wie­nie im tą drogą podej­mo­wa­nia decy­zji, upo­waż­nia pra­cow­ni­ków do pod­ję­cia natych­mia­sto­wej akcji straj­ko­wej.
3. Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego lub rada kra­jo­wej sek­cji bran­żo­wej, po uzgod­nie­niu z radą kra­jo­wego sekre­ta­riatu bran­żo­wego, może ogło­sić strajk soli­dar­no­ściowy zgod­nie z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa.

§ 84
1. W oko­licz­no­ściach i na zasa­dach okre­ślo­nych przez prawo, wła­dza wyko­naw­cza, w zakre­sie, o któ­rym mowa w § 82 ust. 2, ma prawo pod­jąć decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu strajku.
2. Władza wyko­naw­cza, po pod­ję­ciu decy­zji o roz­po­czę­ciu strajku, prze­pro­wa­dza refe­ren­dum wśród pra­cow­ni­ków. Decyzja o pod­ję­ciu strajku pod­lega wyko­na­niu po speł­nie­niu wymo­gów usta­wo­wych doty­czą­cych refe­ren­dum.
3. Władza wyko­naw­cza, w celu prze­pro­wa­dze­nia strajku, może powo­łać komi­tet straj­kowy, okre­śla­jąc jego kom­pe­ten­cje w dro­dze uchwały, przy czym kom­pe­ten­cje te mogą doty­czyć wyłącz­nie spraw zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem strajku.
4. Władza wyko­naw­cza może pro­wa­dzić strajk wspól­nie z innymi związ­kami zawo­do­wymi, wyłącz­nie po zawar­ciu sto­sow­nego poro­zu­mie­nia ze związ­kami zawo­do­wymi, z któ­rymi wspól­nie będzie pro­wa­dzić strajk.
5. W spra­wach okre­ślo­nych w ust. 4 posta­no­wie­nia ust. 3 sto­suje się odpowiednio.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 85
1. W okre­sie 2 lat od dnia wej­ścia w życie zmian w Statucie, wła­dze Związku dosto­sują wydane przez sie­bie prze­pisy prawa wewnątrz­związ­ko­wego do posta­no­wień niniej­szego Statutu.
2. Dotychczasowe prze­pisy prawa wewnątrz­związ­ko­wego, w okre­sie okre­ślo­nym w ust. 1, obo­wią­zują, o ile nie są sprzeczne z posta­no­wie­niami niniej­szego Statutu.

§ 86
1. Postanowienia niniej­szego Statutu doty­czące tery­to­rial­nych i bran­żo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku, muszą być wpro­wa­dzone w życie w okre­sie nie dłuż­szym niż koniec kaden­cji roz­po­czę­tej w 2002 roku.
2. Szczegółowe posta­no­wie­nia doty­czące funk­cjo­no­wa­nia władz Związku, w okre­sie przej­ścio­wym oraz usta­le­nia pro­ce­dur two­rze­nia nowych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku, zgod­nie z wymo­gami Statutu, okre­śla uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może te upraw­nie­nia sce­do­wać na Komisję Krajową.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nad­rzęd­nych jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych Związku i ich wła­dzach, należy przez to rozu­mieć rów­nież Związek jako całość i wła­dze ogól­no­związ­kowe.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o tym, że czło­nek Związku należy do pew­nej jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej Związku, należy przez to rozu­mieć, że należy on do każ­dej jed­nostki nad­rzęd­nej.
5. Ilekroć wymóg zwią­zany z okre­ślo­nym ter­mi­nem upływa w dniu wol­nym od pracy, to niniej­szy ter­min prze­dłuża się do pierw­szego dnia robo­czego po dniu wol­nym od pracy.

§ 87
Z dniem wej­ścia w życie Statutu ze zmia­nami uchwa­lo­nymi przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 28 maja 2004 roku, obo­wią­zują poniż­sze ure­gu­lo­wa­nia:
1) wła­dze ogól­no­kra­jowe Związku oraz wszyst­kich jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Związku mogą funk­cjo­no­wać w opar­ciu o dotych­cza­sowe zasady do końca swej kaden­cji, w cza­sie któ­rej zmiany wcho­dzą w życie,
2) jed­nostki orga­ni­za­cyjne w ramach struk­tur pro­ble­mo­wych mogą kon­ty­nu­ować swą dzia­łal­ność w nie­zmie­nio­nej for­mie orga­ni­za­cyj­nej, z uwzględ­nie­niem posta­no­wień § 30.

§ 88
Statut wcho­dzi w życie z dniem reje­stra­cji zmian uchwa­lo­nych pod­czas sesji Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale w maju 2004 roku.