Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

KADRA Strażnikiem Praw Pracowniczych! Czy aby na pewno?

2014-01-23

W dniu 10 grud­nia 2013 roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, zwró­ciła się z pismem do kie­row­ni­ków Działów o infor­ma­cję doty­czącą ilo­ści pra­cow­ni­ków w oddzia­łach któ­rzy po skoń­cze­niu kur­sów i naby­cia nowych upraw­nień nie zostali prze­sze­re­go­wani zgod­nie z posta­no­wie­niami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy a pra­cują na sta­no­wi­skach na któ­rych te upraw­nie­nia są wyma­gane! Czytaj całość ›

Turniej w Kręgle

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” orga­ni­zuje Drużynowy Turniej w Kręgle w Centrum Rozrywki „KOMETA” w Żywcu przy ul. Fabrycznej 1.
Zapraszamy do zabawy człon­ków związku wraz z rodzi­nami. Cena uczest­nic­twa wraz z wyży­wie­niem wynosi 15 zł.
Zapisy do 17 lutego w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Ilość miejsc ograniczona.

Pozdrawiam
Dariusz Dudek

KW: „Kadra” zrywa rozmowy, Zarząd kończy konsultacje

2014-01-16

Przedstawiciele kom­pa­nij­nych struk­tur związku zawo­do­wego „Kadra” odrzu­cili w cało­ści pro­jekt pro­gramu restruk­tu­ry­za­cyj­nego dla Kompanii Węglowej SA (KW) na lata 2014–2020. Skutkiem tej decy­zji, kon­sul­ta­cje doty­czące tre­ści doku­mentu zakoń­czyły się bra­kiem poro­zu­mie­nia. O kształ­cie pro­gramu zde­cy­dują — już bez związ­ko­wego udziału — człon­ko­wie Zarządu i Rady Nadzorczej KW. Czytaj całość ›