KADRA Strażnikiem Praw Pracowniczych! Czy aby na pewno?

2014-01-23

A- A A+

W dniu 10 grud­nia 2013 roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, zwró­ciła się z pismem do kie­row­ni­ków Działów o infor­ma­cję doty­czącą ilo­ści pra­cow­ni­ków w oddzia­łach któ­rzy po skoń­cze­niu kur­sów i naby­cia nowych upraw­nień nie zostali prze­sze­re­go­wani zgod­nie z posta­no­wie­niami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy a pra­cują na sta­no­wi­skach na któ­rych te upraw­nie­nia są wymagane!

Dziwi nas fakt że osoby które repre­zen­tują i nazy­wają sie­bie STRAZNIKAMI PRAW PRACOWNICZYCH do dnia dzi­siej­szego nie udzie­liły nam odpo­wie­dzi w powyż­szym tema­cie, dając tym samym wyraźny sygnał jak obo­jętne są im pro­blemy pra­cow­ni­ków firmy.

W związku z powyż­szym zwra­camy się do WSZYSTKICH Pracowników PG SILESIA (bez względu na przy­na­leż­ność związ­kową) któ­rych taka sytu­acja doty­czy o zgła­sza­nie się oso­bi­ście do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.

Informacje te pomogą nam w pod­ję­ciu kolej­nych kroków.

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem
Szczęść Boże
Dariusz Dudek