Miesięczne archiwum: Marzec 2012

30 marca głosowanie w Sejmie ws. emerytur

2012-03-25

30 marca w Sejmie będzie się roz­strzy­gać,
czy rzą­dzący mogą wbrew oby­wa­te­lom zro­bić wszystko, co chcą.

Tego dnia musimy im poka­zać, że nie mogą.

Muszą nas tam być dzie­siątki tysięcy.

Jeśli pokor­nie pozwo­limy im na odrzu­ce­nie naszego wnio­sku o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum w spra­wie wieku eme­ry­tal­nego, to damy rzą­dzą­cym zie­lono świa­tło na kolejne anty­spo­łeczne dzia­ła­nia, na kolejne pod­wyżki podat­ków, na sko­kowy wzrost kosz­tów utrzy­ma­nia przy dra­ma­tycz­nie niskich zarob­kach i eme­ry­tu­rach, na pry­wa­ty­za­cję służby, na sys­te­ma­tyczne ogra­ni­cza­nie praw oby­wa­tel­skich i pra­cow­ni­czych. Jeśli nie poka­żemy naszej deter­mi­na­cji, to rząd uzna, że z Polakami można zro­bić wszystko, wszystko wmó­wić i rzą­dzić Polską jak kolo­nią naj­bo­gat­szych państw Unii Europejskich, gdzie ludzie za gło­dowe pen­sje pra­cują aż do śmierci bez szans na lep­szy byt dla sie­bie i dla swo­ich dzieci.
NSZZ Solidarność jest ostat­nią zor­ga­ni­zo­waną siłą spo­łeczną, która może sku­tecz­nie powstrzy­mać rząd, Nasza deter­mi­na­cja i zaan­ga­żo­wa­nie to ostat­nia bariera dla rządu. Dlatego 30 marca musimy tę deter­mi­na­cję i to zaan­ga­żo­wa­nie pokazać.

Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PG SILESIA
Dariusz Dudek