Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Jak trwoga to do związku

2017-04-26

Solidarność

Do sie­dziby komi­sji zakła­do­wej Solidarności wpada pra­cow­nik. Nazwijmy go Jan Malinowski. Chce zapi­sać się do związku. Natychmiast. Parę minut póź­niej do tej samej komi­sji przy­cho­dzi pyta­nie od pra­co­dawcy, czy Jan Malinowski jest człon­kiem związku, ponie­waż zamie­rza wobec niego roz­po­cząć postę­po­wa­nie dys­cy­pli­narne. Malinowski liczy, że zwią­zek będzie go bro­nił. Czytaj całość ›