Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

SKOK „Wesoła”

2014-04-20

W dniu 08.04.2013 w budynku Związków Zawodowych przy PG SILESIA na par­te­rze, otwar­li­śmy nowy oddział SKOK „Wesoła”. Czynny od Poniedziałku do Piątku w godzi­nach od 7 do 15. Atrakcyjna oferta obej­muje przede wszyst­kim pożyczki gotów­kowe, kon­so­li­da­cyjne, chwi­lówki, lokaty oraz ROR-y. Czytaj całość ›

Zarząd KW poinformował o przestoju. Związki protestują

2014-04-18

Zarząd Kompanii Węglowej (KW) przy­jął uchwałę wstrzy­mu­jącą pracę nale­żą­cych do tej spółki kopalń od 28 kwiet­nia do 5 maja. Według związ­kow­ców, w dal­szych pla­nach zarządu jest dłuż­sza, mie­sięczna prze­rwa pro­duk­cji w nie­któ­rych kopal­niach KW. Związki pro­te­stują. Czytaj całość ›

Kopalnie przyszłości to kopalnie z jedną ścianą

2014-04-09

Wizją PG Silesia jest to, aby w pew­nym momen­cie stać się kopal­nią jed­no­ścia­nową. Wszystkie kopal­nie na całym świe­cie pro­wa­dzące eks­plo­ata­cję ścia­nową, które z suk­ce­sem dzia­łają na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych, mają wspólną cechę — jedną, wysoce wydajną ścianę — mówi Thomas Lautsch, wice­pre­zes zarządu ds. ope­ra­cyj­nych PG Silesia. Czytaj całość ›

Negocjacje płacowe na 2014 r

2014-04-03

W ponie­dzia­łek 31 marca o godzi­nie 18.00 zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie pomię­dzy związ­kami zawo­do­wymi a Dyrekcją firmy.

Strony poro­zu­mie­nia usta­liły iż roz­mowy dot usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA na 2014 rok, zostają WARUNKOWO ZAWIESZONE DO KOŃCA CZERWCA br. 

Strony poro­zu­mie­nia usta­liły pięć punk­tów warun­ku­ją­cych zawie­sze­nie rozmów.

Bliższe infor­ma­cję w tej spra­wie można uzy­skać w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA oraz w naszych tabli­cach ogłoszeń.

Zawody strzeleckie

26 kwiet­nia (sobota) o godzi­nie 9:00 dobędą się zawody strze­lec­kie na strzel­nicy myśliw­skiej w miej­sco­wo­ści Landek.

Zawody odbędą się w trzech konkurencjach:

  • strze­la­nie do tar­czy z broni pneumatycznej
  • strze­la­nie do rzut­ków z shotguna
  • tor koman­dosa (strze­la­nie na czas do wyzna­czo­nych celów z paintball)

Ze względu na Regulamin strzel­nicy uczest­nicy muszą mieć ukoń­czone 18 lat.
Ilość miejsc ogra­ni­czona związku z tym decy­duje kolej­ność zgłoszeń.

Koszt uczest­nic­twa 30zł od osoby.