SKOK „Wesoła”

2014-04-20

A- A A+

logo-skokW dniu 08.04.2013 w budynku Związków Zawodowych przy PG SILESIA na par­te­rze, otwar­li­śmy nowy oddział SKOK „Wesoła”. Czynny od Poniedziałku do Piątku w godzi­nach od 7 do 15. Atrakcyjna oferta obej­muje przede wszyst­kim pożyczki gotów­kowe, kon­so­li­da­cyjne, chwi­lówki, lokaty oraz ROR-y.

Specjalna pro­mo­cja — pożyczka „1 000 zł za darmo”. Bez opro­cen­to­wa­nia (0%) oraz bez pro­wi­zji (0 zł).

Oddajesz tyle ile pożyczasz.

Korzyści pły­nące z oferty to przede wszystkim:

  • niskie raty poży­czek (rów­nież chwilówek)
  • wyso­kie opro­cen­to­wa­nie lokat
  • atrak­cyjne warunki pro­wa­dze­nia ROR

dodat­kowo w przy­padku poży­czek gwarantujemy:

  • pożyczka od 0% odse­tek i 0 zł prowizji
  • brak opłat przygotowawczych
  • mini­mum formalności
  • krótki czas decyzji
  • łącze­nie dochodu z drugą osobą
  • brak wymogu zgody współmałżonka
  • pie­nią­dze na dowolny cel

Niniejsza pro­po­zy­cja nie sta­nowi oferty w rozu­mie­niu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decy­zja o przy­zna­niu pożyczki gotów­ko­wej z uwzględ­nie­niem oceny aktu­al­nej sytu­acji Klienta zosta­nie pod­jęta przez SKOK „Wesoła”.
skok-wesola
Dla osób nie będą­cych Członkami SKOK „Wesoła”. Na dzień 2014-03-28 RRSO wynosi 22,38 % dla raty 270,58 zł, przy cał­ko­wi­tej kwo­cie pożyczki 11500 zł dla 60 mie­sięcy spłat z opłatą przy­go­to­waw­czą 0 zł, z opro­cen­to­wa­niem 14,5 % w skali roku, łącz­nym kosz­tem ubez­pie­cze­nia 0 zł oraz pro­wi­zją 1265 zł. Dla powyż­szych para­me­trów cał­ko­wity koszt pożyczki wynosi 6100,51 zł, zaś cał­ko­wita kwota do zapłaty przez pożycz­ko­biorcę wynosi 17600,51 zł. Niniejsza opłata uwzględ­nia koszt wpi­so­wego 29 zł, wkładu 1 zł, opłaty SKEF 1 zł oraz war­to­ści udzia­łów 70 zł.
skok-wesola-cz-dz
Dla osób będą­cych Członkami SKOK „Wesoła”. Na dzień 2014-03-28 RRSO wynosi 21,81 % dla raty 270,58 zł, przy cał­ko­wi­tej kwo­cie pożyczki 11500 zł dla 60 mie­sięcy spłat z opłatą przy­go­to­waw­czą 0 zł, z opro­cen­to­wa­niem 14,5 % w skali roku, łącz­nym kosz­tem ubez­pie­cze­nia 0 zł oraz pro­wi­zją 1265 zł. Dla powyż­szych para­me­trów cał­ko­wity koszt pożyczki wynosi 5999,51 zł, zaś cał­ko­wita kwota do zapłaty przez pożycz­ko­biorcę wynosi 17499,51 zł.

Po szcze­gó­łową ofertę zapra­szamy do oddzia­łów SKOK „Wesoła”. Ostateczny cał­ko­wity koszt pożyczki i wyma­gane zabez­pie­cze­nia uza­leż­nione są od indy­wi­du­al­nej oceny zdol­no­ści kredytowej.