Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Grzesik: Najpierw dokument, potem dalsze kroki

2013-11-25

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) zobo­wią­zał się do prze­ka­za­nia pro­jektu pro­gramu restruk­tu­ry­za­cyj­nego dla Spółki Radzie Pracowników i Radzie Nadzorczej w naj­bliż­szy pią­tek. — Poinformowano nas, że zało­że­nia tego doku­mentu mogą jesz­cze ulec zmia­nie w sto­sunku do tego, co przed­sta­wiono tydzień temu (…). Gdy zapo­znamy się z osta­teczną wer­sją pro­gramu, poin­for­mu­jemy o dal­szych kro­kach — powie­dział po spo­tka­niu z Zarządem KW lider kom­pa­nij­nej „Solidarności” Jarosław Grzesik. Czytaj całość ›

Węgiel” poślubił „ekologię” ;)

2013-11-22

Wzmożona kam­pa­nia anty-węglowa dzia­ła­czy Greenpeace zmo­bi­li­zo­wała człon­ków gór­ni­czej „Solidarności” do natych­mia­sto­wej odpo­wie­dzi. Związkowcy zre­zy­gno­wali jed­nak z tra­dy­cyj­nych form pro­te­stu. W zamian zor­ga­ni­zo­wali „zaślu­biny” węgla z eko­lo­gią — hap­pe­ning pro­mu­jący eko­lo­giczne metody spa­la­nia surowca. A wszystko przed war­szaw­skim Stadionem Narodowym, gdzie od ponad tygo­dnia obra­dują uczest­nicy XIX Konferencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu. Czytaj całość ›

Miasteczko Węglowe” stanie w Warszawie

2013-11-19

W środę przed war­szaw­skim Stadionem Narodowym sta­nie „Miasteczko Węglowe”. „Miasteczku” towa­rzy­szyć będzie hap­pe­ning przed­sta­wia­jący „zaślu­biny” węgla z eko­lo­giczną tech­no­lo­gią. Organizatorami wyda­rze­nia, sta­no­wią­cego odpo­wiedź na XIX Konferencję Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu i anty­wę­glowe kam­pa­nie „eko­lo­gów”, są struk­tury bran­żowe NSZZ „Solidarność”: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Sekretariat Górnictwa i Energetyki. Czytaj całość ›

Czas obalić mit, że Polska jest głównym hamulcowym redukcji emisji CO2

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) publi­kuje mate­riał fil­mowy poka­zu­jący rolę Polski w ogra­ni­cza­niu emi­sji dwu­tlenku węgla związku ze Szczytem Klimatycznym COP 19. Czytaj całość ›