Grzesik: Najpierw dokument, potem dalsze kroki

2013-11-25

A- A A+
grzesik

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) zobo­wią­zał się do prze­ka­za­nia pro­jektu pro­gramu restruk­tu­ry­za­cyj­nego dla Spółki Radzie Pracowników i Radzie Nadzorczej w naj­bliż­szy pią­tek. — Poinformowano nas, że zało­że­nia tego doku­mentu mogą jesz­cze ulec zmia­nie w sto­sunku do tego, co przed­sta­wiono tydzień temu (…). Gdy zapo­znamy się z osta­teczną wer­sją pro­gramu, poin­for­mu­jemy o dal­szych kro­kach — powie­dział po spo­tka­niu z Zarządem KW lider kom­pa­nij­nej „Solidarności” Jarosław Grzesik.

Sytuacja w naj­więk­szej pol­skiej spółce węglo­wej stała się napięta, gdy strona spo­łeczna, repre­zen­to­wana przez Radę Pracowników, usły­szała od przed­sta­wi­cieli pra­co­dawcy o zało­że­niach wstęp­nych do pro­gramu restruk­tu­ry­za­cyj­nego dla Spółki na lata 2013–2020.

Zgodnie z infor­ma­cjami prze­ka­za­nymi Radzie Pracowników przez Zarząd KW, poja­wią się w nim takie punkty jak:

  • zmniej­sze­nie śred­niej płacy w roku 2014 o około 2 pro­cent poprzez likwi­da­cję dopłat do L4, likwi­da­cję świad­czeń na pomoce szkolne i bile­tów z Karty Górnika, likwi­da­cję rekom­pen­saty węglo­wej oraz likwi­da­cję fun­du­szu motywacyjnego,
  • zamro­że­nie płac na wyżej wymie­nio­nym pozio­mie po 2014 roku,
  • wypłata „czter­nastki” w trzech rów­nych ratach (luty, lipiec, wrzesień),
  • likwi­da­cja węgla „eme­ryc­kiego” oraz odpi­sów na Zakładowy Fundusz Świad­czeń Socjalnych dla emerytów,
  • ogra­ni­cze­nie liczby ścian z 54 do około 35,
  • zmniej­sze­nie liczby pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji o 1020 osób,
  • wstrzy­ma­nie przy­jęć do roku 2020 — w tym cza­sie zatrud­niani byliby jedy­nie absol­wenci szkół gór­ni­czych (w licz­bie około 6900),
  • sze­reg zmian admi­ni­stra­cyj­nych z łącze­niem kopalń i wypro­wa­dze­niem poza Spółkę pozo­sta­łych jed­no­stek organizacyjnych,
  • sprze­daż przy­no­szą­cej zyski kopalni „Knurów-Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

W miniony pią­tek wszyst­kie kom­pa­nijne związki zawo­dowe poparły przy­stą­pie­nie do sporu zbio­ro­wego z Zarządem KW.
Jutro związ­kowcy z poszcze­gól­nych orga­ni­za­cji spo­tkają się w ramach swo­ich struk­tur wewnętrz­nych, repre­zen­tu­ją­cych wszyst­kie jed­nostki orga­ni­za­cyjne, by prze­dys­ku­to­wać moż­liwe sce­na­riu­sze roz­woju sytu­acji. W środę nato­miast prze­pro­wa­dzone zostaną masówki infor­ma­cyjne dla załóg.