Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Właściciel PG Silesia kupił kopalnie i elektrownie w Niemczech

2016-04-18

Logo PG silesia

Szwedzki kon­cern Vattenfall i cze­ski Energetický a Prumyslovy Holding (EPH) oraz jego part­ner finan­sowy PPF Investments zawarły 18 kwiet­nia br. umowę ws. sprze­daży kopalń węgla bru­nat­nego w Niemczech i elek­trowni nim opa­la­nych.
Czytaj całość ›

12 zł za godzinę. Rada Dialogu Społecznego poparła rządowy projekt o płacy minimalnej

2016-04-09

Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”, który pro­wa­dził zespół Rady zaj­mu­jący się tą sprawą, oma­wia­jąc pro­jekt uchwały i sta­no­wi­ska RDS wyja­śnił, że stawka już w 2017 r. mogłaby zostać zwa­lo­ry­zo­wana, ponie­waż w pro­jek­cie ustawy zapi­sano coroczny jej wzrost, zgod­nie ze wzro­stem mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia za pracę. Taki wskaź­nik wzro­stu jest co roku nego­cjo­wany w Radzie. Czytaj całość ›

RDS: Wiek emerytalny 61 i 66 lat; staż 35 i 40 lat

Jest wspólne uzgod­nie­nie związ­ków zawo­do­wych i orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców: wiek eme­ry­talny 61 dla kobiet i 66 dla męż­czyzn; staż pracy 35 i 40 lat. Czytaj całość ›