Właściciel PG Silesia kupił kopalnie i elektrownie w Niemczech

2016-04-18

A- A A+
Logo PG silesia

Szwedzki kon­cern Vattenfall i cze­ski Energetický a Prumyslovy Holding (EPH) oraz jego part­ner finan­sowy PPF Investments zawarły 18 kwiet­nia br. umowę ws. sprze­daży kopalń węgla bru­nat­nego w Niemczech i elek­trowni nim opalanych.

Umowa musi zostać jesz­cze zaak­cep­to­wana przez odpo­wied­nie organy kor­po­ra­cyjne Vattenfalla, w tym przez wła­ści­ciela, któ­rym jest szwedzki Skarb Państwa. Oczekuje się, że do fina­li­za­cji trans­ak­cji doj­dzie w trze­cim kwar­tale 2016 r.

- Zbycie tych akty­wów sta­nowi ważny krok w kie­runku zmiany na rzecz bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji. Niemcy pozo­stają dla nas nadal stra­te­gicz­nym ryn­kiem — podał szwedzki koncern.

Transakcja obej­muje sprze­daż czte­rech elek­trowni opa­la­nych węglem bru­nat­nym: Schwarze Pumpe o mocy 1600 MW, Boxberg o mocy 2575 MW, Jänschwalde o mocy 3000 MW, dwóch blo­ków w elek­trowni Lippendorf oraz pię­ciu kopalń węgla bru­nat­nego: Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd oraz Cottbus Nord. W pakie­cie jest także 10 elek­trowni wod­nych. W tych pod­mio­tach zatrud­nio­nych jest łącz­nie ok. 7,5 tys. pracowników.

W wyniku tej trans­ak­cji EPH zna­cząco umocni się na nie­miec­kim rynku, gdzie posiada już grupę Mibrag, zaj­mu­jącą się wydo­by­ciem węgla bru­nat­nego oraz pro­duk­cją ener­gii elek­trycz­nej i ciepła.

- W Niemczech widzimy nadal zna­czącą rolę dla węgla bru­nat­nego. W opar­ciu o nasze bar­dzo pozy­tywne doświad­cze­nia jako wła­ści­ciela Mibrag, jeste­śmy prze­ko­nani, że EPH jest ide­al­nym pod­mio­tem do prze­ję­cia akty­wów węgla bru­nat­nego nale­żą­cych do Vattenfall w Niemczech — mówi Jan Špringl, czło­nek zarządu EPH.

Moc zain­sta­lo­wana wszyst­kich źró­deł wytwór­czych nale­żą­cych do EPH na koniec 2015 r. wyno­siła ok. 13,5 tys. MW a roczna pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej to ok. 43,8 TWh. W skład grupy wcho­dzi ponad 50 spółek z Czech, Słowacji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz Austrii. EPH obecny jest także w Polsce, gdzie jest wła­ści­cie­lem kopalni węgla kamien­nego Silesia.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.wnp.pl/