Miesięczne archiwum: Maj 2014

WZD SKGWK: Jarosław Grzesik na kolejne 4 lata

2014-05-29

Walne Zebranie Delegatów (WZD) Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zde­cy­do­wało, że naj­więk­szą gór­ni­czą struk­turą związ­kową przez kolejne 4 lata ponow­nie pokie­ruje Jarosław Grzesik. Otrzymał popar­cie 81 z 82 uczest­ni­ków WZD. Związkowcy pod­su­mo­wali kaden­cję 2010–2014, udzie­la­jąc ustę­pu­ją­cym wła­dzom gór­ni­czej „S” jed­no­gło­śnego abso­lu­to­rium. Czytaj całość ›

Nowa Brama Główna

W paź­dzier­niku 2013 roz­po­częto prace zwią­zane z nad­bu­dową i roz­bu­dową budynku por­tierni, dnia 17.04.2014 oddano do użytku pra­cow­ni­ków wyre­mon­to­wany budy­nek por­tierni i bramy głów­nej PG SILESIA. Architektura i wyko­na­nie odno­wio­nego budynku wpi­suje się w model nowo­cze­snego przed­się­bior­stwa i jest obec­nie wizy­tówką naszego zakładu pracy. Inwestycja została zre­ali­zo­wana przez firmę budow­laną „Mazur”. Koszt prze­bu­dowy wyniósł 690 000 zł netto. Do nowo wyre­mon­to­wa­nego budynku zastał prze­nie­siony dział RCP, a więc wszel­kie sprawy z tym zwią­zane możemy zała­twić przy wyj­ściu lub wej­ściu do pracy. Czytaj całość ›

Prezes PG Silesia: idzie dobrze, choć wcale nie jesteśmy modelową kopalnią

2014-05-16

Michal Heřman

W Silesii warunki geo­lo­giczne mamy trudne, każ­dego dnia wal­czymy o jak naj­lep­sze wyniki. Priorytetem jest bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków oraz efek­tyw­ność — zazna­cza Michal Heřman, pre­zes Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Czytaj całość ›

Nasz kandydat do Parlamentu Europejskiego

2014-05-13

25 maja 2014 odbędą się w naszym kraju wybory depu­to­wa­nych (euro­po­słów), któ­rzy zasiądą w Parlamencie Europejskim kaden­cji 2014–2019. Wśród ubie­ga­ją­cych się o man­dat znaj­duje się Stanisław Szwed, zwią­zany z NSZZ Solidarność nie­prze­rwa­nie od 1980, który kan­dy­duje z czwar­tego miej­sca na ślą­skiej liście Prawa i Sprawiedliwość. Zatem jeżeli chcemy, aby w Parlamencie Europejskim sku­tecz­nie bro­nione były inte­resy pol­skich pra­cow­ni­ków – to gło­sujmy na Stanisława Szweda! Czytaj całość ›