Nowa Brama Główna

2014-05-21

A- A A+

W paź­dzier­niku 2013 roz­po­częto prace zwią­zane z nad­bu­dową i roz­bu­dową budynku por­tierni, dnia 17.04.2014 oddano do użytku pra­cow­ni­ków wyre­mon­to­wany budy­nek por­tierni i bramy głów­nej PG SILESIA. Architektura i wyko­na­nie odno­wio­nego budynku wpi­suje się w model nowo­cze­snego przed­się­bior­stwa i jest obec­nie wizy­tówką naszego zakładu pracy. Inwestycja została zre­ali­zo­wana przez firmę budow­laną „Mazur”. Koszt prze­bu­dowy wyniósł 690 000 zł netto. Do nowo wyre­mon­to­wa­nego budynku zastał prze­nie­siony dział RCP, a więc wszel­kie sprawy z tym zwią­zane możemy zała­twić przy wyj­ściu lub wej­ściu do pracy.