Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

184 metrów postępu!

Obecnie w PG SILESIA pro­wa­dzona jest eks­plan­ta­cja w dwóch par­tiach złoża sys­te­mem ścia­no­wym z zawa­łem stropu, a mia­no­wi­cie ścianą nr 101 w pokł. 325/1 w par­tii zachod­niej oraz nie­dawno uru­cho­mioną ścianą nr 161 w pokł. 315 w par­tii cen­tral­nej. Roboty przy­go­to­waw­cze sku­pione są nato­miast wokół roz­cię­cia nowych pól eks­plo­ata­cyj­nych tj ściany nr 352 w pokł. 315 w par­tii zachod­niej oraz ściany nr 333 w pokł. 330 w par­tii wschod­niej. Czytaj całość ›

Prezes IPN z Czechowic-Dziedzic

2016-07-23

Pochodzący z Czechowic-Dziedzic 53-letni dr Jarosław Szarek zwy­cię­żył drugi etap kon­kursu na sta­no­wi­sko pre­zesa Instytutu Pamięci Narodowej i jest teraz ofi­cjal­nym, jedy­nym kan­dy­da­tem, reko­men­do­wa­nym na to sta­no­wi­sko przez Kolegium IPN. Czytaj całość ›