184 metrów postępu!

2016-07-25

A- A A+
kombajn-silesia-famur

 

 

Zarówno ściana nr 101 jak i ściana 161 pro­wa­dzone są w IV kate­go­rii zagro­że­nia meta­no­wego, I stop­niu zagro­że­nia wod­nego oraz w kla­sie B zagro­że­nia wybu­chem pyłu węglowego.

Ścianę nr. 101 wypo­sa­żono w kom­pleks ścia­nowy Nr - 1 pro­duk­cji Famur.

  • Kombajn – FS 400
  • Sekcje obu­dowy zme­cha­ni­zo­wa­nej – Fazos — 14–41
  • Przenośnik ścia­nowy – Nowomag 850 ( 2x400 KV )
  • Przenośnik pod­ścia­nowy – Nowomag 850 ( 1x 400KV )
  • Pociąg apa­ra­tu­rowy Becker
  • Agregaty ciśnie­niowe – Wichary

Ścianę nr. 161 wypo­sa­żono w kom­pleks ścia­nowy Nr – 2 pro­duk­cji Famur.

  • Sekcje obu­dowy zme­cha­ni­zo­wa­nej — Fazos – 14–34
  • Pozostałe wypo­sa­że­nie takie same jak w ścia­nie nr. 101

Zgodę na zbro­je­nie ściany 101 wydał KRZG w dniu 02.03. 2016 r a w dniu 26.04.2016r ruszyło wydo­by­cie z nowo za zbro­jo­nej ściany.

Prace zwią­zane ze zbro­je­niem ściany 161 ruszyły 27.04.2014 r zgodę na eks­plo­ata­cje wydano 13.06.2016 r od tego momentu PG SILESIA pro­wa­dzi wydo­by­cie z dwóch ścian.

Eksploatację ściany 101 pro­wa­dzi oddział wydo­byw­czy G1, nato­miast ścianę 161 „fedruje” oddział G2.

Za mie­siąc czer­wiec ściana 101 zdo­łała samo­dziel­nie wydo­być śred­nio na dobę bli­sko 9,5 tyś ton urobku, przy postę­pie ściany 184 m za mie­siąc. Liczba ta robi wra­że­nie tym bar­dziej że firma bory­kała się z pro­ble­mami tech­nicz­nymi maszyny wyciągowej.

Obecnie wydo­by­cie roz­kłada się na dwie ściany a śred­nia to bli­sko 12 tys ton urobku na dobę. Chciało by się w tym miej­scu powiedzieć…och to wąskie gar­dło, bo gdyby nie one… no ale cóż…kopalnia powstała w 1902 r a wów­czas jej moce pro­duk­cyjne były wystar­cza­jące jak i wybu­do­wane szyby które wów­czas speł­niały ocze­ki­wa­nia wła­ści­cieli. Mamy jed­nak nadzieję że i to wkrótce się zmieni, a nasza „sta­ruszka” SILESIA pokaże że stać ją na jesz­cze więcej.